Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
нормативна програма.1doc.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
74.75 Кб
Скачать

Тема 6. Маркетингова політика комунікацій

Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і ха­рактеристика його основних етапів:

- визначення мети комплексу маркетингових комунікацій;

- виявлення цільової аудиторії та бажаної зворотної реакції;

- вибір звертання;

- вибір засобів поширення маркетингової інформації (канали, носії, джерела звертання);

- вибір засобів впливу,

- формування каналів зворотного зв'язку;

- розрахунок бюджету комунікацій (методи).

Реклама: сутність, можливі цілі та види.

Алгоритм прийняття рішень щодо реклами: визначення цілей, іден­тифікація цільового ринку, розробка бюджету, розробка текстової частини реклами, вибір носіїв реклами, складання графіка рекламування, тестування реклами, безпосереднє рекламування, контроль і аналіз програми рекламу­вання.

Пропаганда: сутність, форми та програми.

Стимулювання збуту: сутність, напрямки та методи.

Персональний продаж: сутність, типи та процес.

Тема 7. Маркетингова політика розподілу

Сутність, завдання, функції та елементи маркетингової політики рзподілу.

Канали розподілу продукції: сутність, актуальність, види й основи характеристики. Функції каналів розподілу й основні проблеми їх формування.

Алгоритм формування маркетингових каналів розподілу (харак теристика етапів):

- визначення потреби у формуванні каналів розподілу;

- постановка й координація цілей розподілу;

- специфікація завдань розподілу;

- розробка можливих альтернатив каналів розподілу;

- вибір структури каналу;

- вибір оптимального каналу;

- вибір суб'єктів каналу та управління ними.

Посередницька діяльність у каналах розподілу: сутність, принципи. Класифікація посередницьких підприємств і організацій та їх основні типи. Основні аспекти управління каналами розподілу: визначення цілей. стратегій діяльності; встановлення системи оплати праці посередників; навчання й підготовка посередників, оцінка результатів їх роботи.Конфлікти в каналах розподілу та методи їх ліквідації.Оцінка каналів розподілу. Маркетингова політика розподілу й логістика.

Тема 8. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства

Принципи та етапи формування маркетингової організаційної структури підприємства. Моделі побудови відділу маркетингу- їх сутність, переваги та недоліки.

Контроль маркетингової діяльності підприємства : контроль виконання річних планів збуту, прибутковості та ефектив­ності маркетингових заходів.

Програмування маркетингової діяльності. Стратегічне і тактичне планування маркетингової діяльності. Концепція маркетингу взаємовідносин ї її роль для збільшення конкурентоспроможності підприємства.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУPA

 1. Андрусенко Г. О. Основи маркетингу.- К.:Урожай, 1995.

 2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг.- М.: ОАВО: Экономика, 1999.

 3. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия.- К.: Вира-Р, 1998.

 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг.- К.: Лібра, 2002.

 5. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика.- К.: Вища школа, 1994.

 6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования .- М.: Финпресс, 1998.

 7. Голубков Е.П. Основы маркетинга.- М.: Финпресс, 1999.

 8. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг.- М.: Высш. Шк.: ИНФРА-М, 1996.

 9. Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга.- Д.: Сталкер, 1998.

 10. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах.- М.: ИНФРА- М., 2000.

 11. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.- К.: КНЕУ, 1997.

 12. Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.: Ростинтэр, 1996.

 13. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент.- Спб.: Питер Ком., 1997.

 14. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга.- К., М., Спб.: Вильям

 15. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке.- М.: Финансы и статистика, 1991.

 16. Павленко А.Ф,, Войчак А.В. Маркетинг.- К.: КНЕУ, 2003

 17. Примак Т.О. Маркетинг.- К.: МАУП, 2001.

 18. Романов А.Н. Маркетинг.- М.: ЮНИТИ

 19. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг.- К.: Іван Федорів, 1997.

 20. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. М.: Финансы и статистика, 1999.

 21. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования.- СПб.: Питер,2000.

 22. Эванс Дж.Р, Берман Б. Маркетинг. — М.: Экономика, 1990.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]