Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Kursova_4-1

.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
66.05 Кб
Скачать

Форма № Н-9.02

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Статево-рольова соціалізація дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Курсова робота

Виконала:

студентка 4 курсу,

групи 401

напряму підготовки

6.010106 «Соціальна педагогіка»

Том’юк Марія Василівна

Керівник Куб’як Н.М

Національна шкала _____­­­­­­____________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ___________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Чернівці–2014

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ І: СТАТЕВО-РОЛЬОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ СИРІТ ТАДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ.

1.1. Сутність понять «соціалізація особистості»,«гендернаідентичність» та гендерна соціалізаціяособистості»…………………………………….

1.2. Гендерна соціалізація дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування…………………………………………………

РОЗДІЛ ІІ: СТАТЕВО-РОЛЬОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ СИРІТ, ТА ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, В УМОВАХ ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

2.1. Система органів соціального захисту дітей та дітей, позбавленихбатьківського піклування…………………………………….

2.2 Прийоми успішної соціалізації дітей-сиріт, та дітей позбавлених

батьківського піклування, в умовах виховання у спеціальних закладах………………………………………………………………………….

Висновки………………………………………………………………………...

Список використаних джерел…………………………………………….......

ВСТУП

Актуальність проблеми: Достатньо серйозним кроком у сфері реалізації соціальної політики, одним із завдань якої виступає здійснення соціально-педагогічної допомоги населенню, що опинилося в складних життєвих обставинах, було створення мережі спеціалізованих закладів – соціальних установ і служб соціального захисту. Подібні спеціалізовані заклади покликані забезпечувати виконання державних завдань щодо подолання наслідків сімейних проблем, надання соціально-психологічної допомоги населенню, здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, реалізацію допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та молоді, роботу з ін’єкційними споживачами наркотиків, запобігати виникненню алкогольної й наркотичної залежності та проявів девіантної поведінки, суїцидальних намірів, забезпечувати навчання та підготовку волонтерів тощо.

Обрана нами проблема актуалізує у собі дослідження багатьох напрямків педагогічного, філософського, соціологічного, культурологічного, психологічного спрямування.

Аналіз наукової бази та практичної роботи фахівців щодо процесу соціалізації осіб-сиріт та молоді, позбавленої батьківського піклування, в умовах спеціальних закладів засвідчив, що актуальність проблеми дослідження визначається протиріччями між: об’єктивною потребою в посиленні ролі успішної соціалізації вихованців спеціальних закладів і недостатньою теоретичною та методичною розробкою методів та засобів цього процесу; існуючою системою впливів на мешканців закладу та їх соціально-психологічним розвитком; діяльністю фахівців, спрямованою на засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок у сфері встановлення соціальних контактів, та реальним процесом соціальної взаємодії. Тому достатньо гостро постає проблема пошуку нових, більш ефективних форм та методів соціально-педагогічної діяльності, спрямованої на підвищення рівня соціалізації.

Об’єкт дослідження: соціалізація як соціальний процес.

Предмет дослідження – система соціально-педагогічної діяльності спеціальних закладів, спрямована на підвищення рівня соціалізації вихованців.

Мета роботи – теоретично висвітлити процес соціалізації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування , в умовах виховання в інтернатних закладах.

Завдання:

1. Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з окресленої проблеми.

2. Виявити сутність та зміст соціалізації молоді, позбавленої батьківського піклування, в умовах спеціальних закладів.

3. Проаналізувати сучасний стан процесу соціалізації вихованців інтернатного закладу.

4. Висвітлити процес соціалізації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування , в умовах інтернатного закладу.

Структура роботи: курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Питер, 2001.

2. Барц Э. Игра в глубокое: Введение в юнгианскую психодраму: Пер. с нем. - М.: Независ. фирма "Класс", 1997.

3. Вейнингер О. Пол и характер: Принципиальное исследование: Пер. с нем. - М.: Терра, 1992.

4. Волкова В. В. Формування готовності до сімейного життя у дітей-сиріт у діяльності рактичного сихолога / В. В. Волкова // Практична психологія та соціальна робота. – 2008.

5. Волинець, Л. Соціальні проблеми дитинства в сучасній Україні / Л. Волинець // Національна безпека і оборона. - 2001.

6. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Стать та сексуальність: Психологічний ракурс. - Тернопіль: Нова книга - Богдан, 1999.

7. Горностай П.П. Социализация личности и психологические роли // Теоретические и прикладные вопросы психологии (материалы юбилейной конф-ии "Ананьевские чтения-97". - Вып.3. - Ч.1. - СПб, 1997.

8. Джонсон Р.А. Он. Глубинные аспекты мужской психологии: Пер. с англ. Х.: Фолио; М.: Ин-т общегуманит. исслед. 1996.

9. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України // Соціальна політика і соціальна робота. – 2003. – №1.

10. Закон України Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей

11. Зеленский В.В. Аналитическая психология. Словарь (с английскими и немецкими эквивалентами). - СПб

12. Ильин Е.Н. Дифферинциальная психология мужчины и женщины. –

СПб: Питер, 2002.

13. Кікінеджі О.М. Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва: навч. посіб. / О.М. Кікінеджі, О.Б. Кізб. – К. : Богдан, 2004. – 174. – (Гендерна психологія).

6

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]