Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ознакомление с окружающим.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
48.73 Кб
Скачать

Форма № Н - 3.04

Державний заклад

«Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К.Д. Ушинського»

Навчально-консультаційний пункт в м. Севастополі

Кафедра _________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

___________ Н.І. Вавілова

«____ » ___________20__р.

Робоча програма навчальної дисципліни

Основи ІЗО з методикою керівництва образотворчої діяльності дітей

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта_________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _7.01010101__Дошкільна освіта_________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація 7.010105 Корекційна освіта_____________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Інститут дошкільної та спеціальної освіти, факультет дошкільноі педагогіки та психологіі________________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

2013 Рік

Робоча програма «Методика ознакомления с окружающим миром в ДОУ» для студентів за напрямом

(назва навчальної дисципліни)

підготовки 6.010101 Дошкільна освіта, спеціальністю 7.01010101. „Дошкільна освіта”, 2013 року – 11 с.

Шлапакова Т.А.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри __________________________________

______________________________________________________________________________

Протокол від. “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри ______________________________________________

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік

1.Описание учебной дисциплины.

Наименование показателей

Отрасль знаний, направление подготовки, образовательно-квалификационный уровень

Характеристика учебной дисциплины

Нормативная

Количество кредитов – 3

Отрасль знаний

6.010101 Дошкільна освіта

Год подготовки:

Направление подготовки

6.010101 Дошкільна освіта

Модулей – 1

Специальность (профессиональная направленность): 7.010101 Дошкільна освіта

1-й

Содержательных модулей – 3

Семестр

Индивидуальное научно-исследовательское адание ___________

(название)

1-й

Общее количество часов – 108

Лекции

8 ч.

Образовательно-квалификационный уровень:

бакалавр

Практические, семинарские

2 ч.

Самостоятельная работа

96 ч.

Индивидуальные задания: 20 ч.

Вид контроля: зачет