Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НДЗ-ПС-перед.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
269.82 Кб
Скачать

10. Методи навчання

Лекції із застосуванням наочного матеріалу, мультимедійні презентації, семінарські заняття із використанням наочності, текстів історичних джерел, відвідування Палеонтологічного Музею та ОАМ НАН України, складання історичних мап.

11. Методи контролю

Поточні опитування на семінарських заняттях, оцінка історико-географічних мап та роботи з джерелами та літературою (ІНДЗ), підсумкові опитування за кожним змістовним модулем.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Модуль 1

Модуль 2

екзамен

Сума

Змістовий

модуль І

Змістовий

модуль ІІ

Змістовий

модуль ІІІ

Змістовий модуль ІV

ІНДЗ

Підсумкове тестування

100

15

20

20

15

Т1

Т2

О

Т3

Т4

Т5

О

Т7

Т8

Т9

О

Т10

Т11

Т12

О

10

20

5

5

5

5

5

5

5

6

6

5

3

5

4

3

3

Позначення:

Т – тема змістовного модулю

О – підсумкове опитування за темами змістовного модуля

Шкала оцінювання: національна та ects з дисципліни «Історія первісного суспільства»

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

«Історія первісного суспільства» - програма курсу, електронна програма курсу.

14. Рекомендована література

Базова

Джерела.

1.Геродот. История. –Л.: Наука. – 600 с.

2. Цезарь Гай Юлий. Записки о галльской войне. – М.: Римис, 2011. – 560 с.

Підручники та навчальні посібники

1. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. – М.: Высшая школа, 1990. – 350 с.

2. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. – М.: Высшая школа, 2001. – 318 с.

3.Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – К.: Вища школа, 1999. – 263 с.

4.История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. – М.: Наука, 1983. – 435 с.

5.История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. – М. : Наука, 1986. – 572 с.

6.История первобытного общества. Эпоха класcообразования. – М.: Наука, 1988. – 565 с.

7.Сминтина О.В. Давня історія України . – Одеса, 1999. – Ч.1. – 122 с.

8.Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. Історія первісного суспільства. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

9.Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К.: Либідь, 1992. – 376 с.