Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НДЗ-ПС-перед.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
269.82 Кб
Скачать

8. Самостійна робота

Мета самостійної роботи полягає в набутті навичок самостійної роботи з науковою літературою та археологічними матеріалами.

Завдання: протягом вивчення курсу студент повинен опрацювати наукові роботи за темами курсу та ознайомитись з археологічними матеріалами з експозиції ОАМ НАН України.

п/п

Назва теми

Кількість

годин

стаціонар

Кількість

Годин

з/в

1

Ознайомитися із сучасним станом методологічних проблем історії первісного суспільства.

4

10

2

Ознайомитися із дослідженнями первісної історії України.

4

10

3

Сформувати уявлення про особливості реконструкцій історії первісного суспільства.

4

10

4

Дослідити витоки матеріальної культури людства та її розвиток на протязі палеоліту – енеоліту.

4

10

5

З’ясувати роль первісних форм релігії у житті людини на етапі праобщини та первісної общини. Пам’ятки духовної культури первісної людини на терені сучасної України.

4

10

6

Розібратися в сучасному стані питання первинних центрів доместикації рослин та тварин за даними археології.

4

10

7

Вивчити виробничі передумови розкладу первісного суспільства на археологічних матеріалах території півдня сучасної України.

3

10

8

Скласти мапу «Первісна периферія та цивілізація на початку ХХІ століття».

1

3

9

Екскурсія до Одеського археологічного музею. Ознайомлення з колекціями епох палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту та епохи бронзи.

2

7

10

Написання персоналій видатних вітчизняних та зарубіжних істориків П.Й.Борисковського, П.П. Єфименка, В.Н.Станка. Акцентувати увагу на внеску вчених у розвиток історії первісного суспільства.

2

10

Всього годин:

32

88

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз)

Мета індивідуального науково-дослідного завдання полягає в набутті навичок роботи з текстами історичних джерел та спеціальною науковою літературою.

Завдання: протягом вивчення курсу студент повинен обов’язково прочитати одно з джерел та одну з монографій за вибором, ознайомитись з персоналіями, скласти історичні нариси та мапи.

п/п

Назва теми

Кількість

годин

стаціонар

Кількість годин з/в

1

Створення нарису становлення історії первісного суспільства як науки.

1

1

2

Написати есе: «Сучасні гіпотези та теорії антропосоціогенезу».

1

1

3

Скласти таблицю «Порівняльний аналіз архантропів (Homo erectus) та палеоантропів (Homo neanderthalensis)».

1

1

4

Скласти мапу «Знахідки викопних гомінід на території Африки, Європи та Азії».

1

1

5

Написання історичного нарису «Сучасний стан проблеми первісного заселення території України»

1

1

6

Написати есе: «Причини кризи мисливсько-збиральницького господарства в епоху мезоліту».

1

1

7

Зробити порівняльний аналіз господарства та матеріальної культури людини епох палеоліту та мезоліту.

1

1

8

Написати есе: «Основні технологічні досягнення неоліту»

1

1

9

Скласти мапу «Основні пам’ятки мистецтва та культу первісної общини на території сучасної України». До мапи додати довідку-характеристику пам’яток.

1

1

10

Скласти мапу первинних вогнищ доместикації рослин за М.І.Вавіловим.

1

1

11

Скласти таблицю: «Основні культурні рослини України» із вказівкою де і коли вони були введені в культуру.

1

1

12

Написати історичну довідку: «Пам’ятки доби неоліту на Одещині»

1

1

13

Охарактеризувати за даними етнології та писемних джерел ранні системи писемності

1

1

14

Проаналізуйте повідомлення Геродота про скіфів як джерело з історії первісного суспільства.

1

1

15

Проаналізуйте «Записки про гальську війну» Гая Юлія Цезаря як джерело з історії первісного суспільства.

1

1

16

Написанні есе: «Залишки первіснообщинного ладу в українському суспільстві ХХ століття»

1

1

Всього годин:

16

16