Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Новая Азия ч.2 2016.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
257.54 Кб
Скачать

23

Форма № Н - 3.04

Дз «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського»

Кафедра всесвітньої історії та методології науки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи

______________О. А. Копусь

«28» серпня 2015 року

Робоча програма навчальної дисципліни пп 1.15 Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки

Ч. 2

напрям підготовки 6.020302 Історія

Одеса – 2015 рік

Робоча програма «Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки» (ч. 2) для студентів за напрямом підготовки 6.020302 Історія. – «28» серпня 2015 року – 21 с.

Розробник: Ю. А. Добролюбська, д. філос. н., проф.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри всесвітньої історії та методології науки

Протокол від «27» серпня 2015 року № 1

Завідувач кафедри всесвітньої історії та методології науки

_______________________ Ю. А. Добролюбська

«27» серпня 2015 року

Схвалено науково-методичною комісією ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Протокол від «27» серпня 2015 року № 1

Голова _______________ О. А. Копусь

Вчений секретар ________________ Т. Ю. Осипова

 ПНПУ, 2015 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Предмет курсу - історія країн Азії, Африки та Латинської Америки у колоніальний час.

Протягом ХІХ століття завершився планетарний колоніальний поділ і більшість афро-азіатських країн були включені у світову колоніальну систему, що як цілісна структура в її класичному розумінні проіснувала до середини ХХ століття. Якісь елементи відпали від цієї системи раніше, якісь – пізніше, але її базова конструкція завалилась саме у вказані роки. А це означає, що в історії афро-азіатських країн вказаний хронологічний відрізок являє собою внутрішньо цілісну і чітко окреслену епоху.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 3,4

Галузь знань

0203

Гуманітарні науки

Нормативна

Напрям підготовки

6.020302 Історія*

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): історія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – анотований опис

Семестр

Загальна кількість годин - 102

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

30 год.

- год.

Практичні, семінарські

30 год.

4 год.

Самостійна робота

30 год.

86 год.

Індивідуальні завдання:

12 год.

Вид контролю

залік екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 71%:29%

для заочної форми навчання – 4%:96%