Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Новая Азия ч.2 2016.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
257.54 Кб
Скачать

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу - навчити студентів вивчати історію країн та народів Азії, Африки та Латинської Америки з точки зору урахування особливостей окремих регіонів, їх культурної та релігійної специфіки, сформувати їх загальнокультурний та історичний світогляд про сутність історичної долі цих регіонів.

Лекційні і семінарські заняття поділяються на регіональні і узагальнюючи. Узагальнюючи розглядають той самий предмет - історію країн Азії, Африки і Латинської Америки в цілому – з різних точок зору: з боку рівня розвитку і з боку особливого шляху розвитку. Колоніальна політика європейських держав аналізується, виділяючи загальне і окреслюючи основні тенденції в цій політиці. У регіональних заняттях ці ж питання розглядаються вже стосовно до конкретних територій. Вони дають можливість студенту одержати уявлення про історію однієї, окремої держави. За задумом, вони повинні служити матеріалом для роздумів над тими загальними питаннями, що ставляться в узагальнюючих лекціях. Оскільки предмет призначений для студентів старших курсів, то від них вимагається більша доля самостійності та їм пропонується матеріал для власних роздумів і спостережень. Мова йде не лише про теорії, цікаві своїми формулюваннями та висновками, а про аргументи, що лежать у їх основі, про те, чи відповідають запропоновані теорії справжньому історичному матеріалу. Студенти мають можливість продовжити роздуми про однолінійність та багатолінійність історичного процесу, використовуючи матеріал узагальнюючих та регіональних занять. Студенти повинні усвідомити, що країни Азії, Африки та Латинської Америки у вивченому періоду, як, очевидно, й раніше, не складали єдиного цілого. Поєднала їх у нашій свідомості лише історична ситуація, коли увесь різнобарвний світ народів цих країн був протиставлений “Заходу”.

Завдання вивчення курсу «Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки» обумовлені методичним процесом «сприйняття - усвідомлення – застосування» знань :

- надати студентам уявлення про теоретичні основи сучасних підходів до нової історії країн Азії, Африки та Латинської Америки;

- сформулювати знання про головні етапи політичної та культурної історії народів регіону;

- засвоїти основну термінологію курсу та програмний фактичний матеріал в його послідовності.

- навчити студентів використовувати знання, отримані під час вивчення курсу, для аналізу сучасного стану країн регіону, їх політичного та економічного розвитку і перспектив їх подальшого впливу на тенденції світової політики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- особливості розвитку країн Сходу, Африки і Латинської Америки в новий час, специфіку періоду для цієї групи країн;

- досягнення афро-азіатських і латиноамериканських народів на шляху власного розвитку, а також до моменту їх колоніального поневолення;

- суть колоніалізму і його наслідку для країн регіонів;

- нові процеси в громадському розвитку, оформленні національної самосвідомості і визвольного руху з урахуванням специфіки регіонів і під впливом політики держав;

- вплив подій Першої світової війни на розвиток ситуації в країнах Сходу, Африки і Латинської Америки;

- роль релігійного чинника в суспільно-політичному житті країн.

вміти:

- володіти навичками комплексного аналізу розвитку суспільств з урахуванням їх цивілізаційних особливостей;

- аналізувати роль народних мас в історичному процесі з урахуванням специфіки культурно-релігійного фундаменту східних суспільств;

- порівнювати та зіставляти вплив внутрішніх і зовнішніх чинників в розвитку країн Азії, Африки і Латинської Америки в новий час;

- досліджувати тексти історичних документів, врахуваючи їх політичне, релігійне та етнічне походження.