Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нов¦тня ¦ст. 2015.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
429.57 Кб
Скачать

10. Методи навчання

Лекції із застосуванням наочного матеріалу, мультимедійні презентації, семінарські заняття із використанням текстів історичних джерел, складання історико-географічних мап.

11. Методи контролю

Поточні опитування на семінарських заняттях, оцінка історико-географічних мап та роботи з історичними джерелами (ІНДЗ), підсумкові опитування за кожним змістовним модулем.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Модуль 1

МОДУЛЬ

2

ЄК3АМЕН

СУМА

Змістовний модуль I

Змістовний модуль II

Змістовний модуль III

Змістовний модуль IV

ІНДЗ

ПІДСУМКОВИЙ

контроль

15

15

15

15

Т

1

Т

2

Т

3

Т

4

Т

5

о

Т

6

Т

7

Т

8

Т

9

Т

10

о

Т

11

Т

12

Т

13

Т

14

Т

15

о

Т

16

Т

17

Т

18

Т

19

Т

20

о

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-5

10

20

100

Позначення:

Т – тема змістовного модулю

О – підсумкове опитування за темами змістовного модуля

Шкала оцінювання: національна та ects

з дисципліни «Новітня історія Європи і Америки»

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Методичні рекомендації та програма курсу «Новітня історія Західної Європи та Північної Америки». – Одеса: ПДПУ, 2010., електронна програма курсу

14. Рекомендована література

Перелік рекомендованої літератури

Базова

Підручники

Газін В.П.Новітня історія Європи та Америки (1945-2002 рр.). – К.: Академкнига, 2004.

Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945). – Вінниця : Фоліант, 2004.

Іваницька О.П Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки(1945 р.-початок ХХІ ст.). – Вінниця : Фоліант, 2011.

История США. Хрестоматия. – М.: Дрофа, 2005.

Мицик Л.М. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007). – К.: Академкнига, 2008.

Новейшая история стран Европы и Америки ХХ в. / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева. – М.: Владос,2001.

Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945). . – М.: Изд. Московського университета, 2000.

Додаткова

Тема 1. Революція у Німеччині 1918 – 19 р. Початок фашизації Німеччини

1. Бабанцев Н.Ф., Прокофьев В.П. Германская империя 1871- 1918 гг.- Красноярск, 1984.

2. Биск И. Я. История повседневной жизни в Веймарской республике .- М.,1992.

3. Галкин А.А. Германский фашизм.- М., 1989 .

4. Драбкин Я.С. Ноябрьская революция в Германии. – М., 1967.

5. Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. – М., 1978 г.

6. Космач Г.А. Кризис германского либерализма в годы Веймарской республики. – Минск, 1989.

7. Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция и нацизм. – СПб., 1997.

8. Руге В. Германия в 1917-1933 гг. – М.,1974.

9. Хаффнер С. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Как это было в действительности – М., 1983.

10. Энциклопедия Третьего рейха. – М., 1996