Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 курс 1 семестр.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
41.41 Кб
Скачать

Завдання для практичного виконання:

1. Підготувати прес-реліз (письмово)

2. Впр.3 стор.160 (уміти пояснити)

(«Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.)

3. Підготувати словничок на вживання великої літери за фахом (10 слів із поясненням орфограми)

 1. 4.Впр. 8, стор. 162 (речення 1, 2, 5, 11, 12) (За підручником «Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.)

Розмовна тема: 1. «Улюблений вид мистецтва»

Методичні рекомендації щодо підготовки домашнього завдання:

Рекомендовані питання до розмовної теми:

 1. Яке значення терміна «мистецтво»?

 2. Поясніть вислови: Мистецтво – могутній засіб виправлення людської недосконалості (Т.Драйзер). Життя коротке, мистецтво вічне (Гіппократ). Справжнє мистецтво випереджує час (Сен-Поль Ру). «Всі види мистецтва служать найвеличнішому із мистецтв – мистецтву жити на землі» (Б.Брехт).

Практичне заняття № 11 Модульна контрольна робота

Мета: перевірити знання студентів, уміння писати тексти документів щодо особового складу, вміти визначати місце і роль ОДС серед інших стилів української мови, а також оперувати різними поняттями щодо культури фахового мовлення тощо.

Список джерел, які потрібно опрацювати під час підготовки до контрольної роботи:

 1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 434с.

 2. Коваль А. П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 280с.

 3. Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003.

 4. Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посіб. – К. : Вища школа, 1995. – 239с.

 5. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К. : Вежа, 1994. – 240с.

 6. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1999. – 240с.

 7. Словник іншомовних слів / За заг. Ред.. Л. О, Пустовіт. – К.: Довіра, 2000. – 1018с.

 8. Словник синонімів української мови: У 2-х т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Голова щук та ін.. – К.: Наукова думка, 1999. – 2000.

 9. Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т.В.Симоненко. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

 10. Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т.В.Симоненко. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

 11. Український правопис / Ін-т мовознавства ім.. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр.. мови НАН України. – К.: Наукова думка, 2008. – 288с.

 12. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 448с.

 13. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.

 14. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К. : Арій, 2009.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]