Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Виноградова-Стельмах-МР-Тур-кр.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

О.В. Виноградова,

В.Є. Редько, О.А. Стельмах

ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

Методичні вказівки

для самостійної роботи

студентів денної і заочної форм навчання

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

«ТУРИЗМ»

ДОНЕЦЬК - 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра туризму

О.В. ВИНОГРАДОВА, В.Є. РЕДЬКО, О.А. СТЕЛЬМАХ

ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів

денної і заочної форм навчання

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

«ТУРИЗМ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

кафедри туризму

протокол № 24

від «14» червня 2011 р.

СХВАЛЕНО

Навчально-методичною

Радою ДонНУЕТ

(Протокол № __ від 2011 р.)

ДОНЕЦЬК - 2011

ББК

В

УДК

Рецензенти: к.х.н., доцент Нужна Т.В.

к.е.н., доцент Шепелєва С.В.

к.е.н., сташий викладач Перебийніс М.Г.

В49 Туристичне краєзнавство: метод. вказівки для самостійн. роботи студентів ден. і заоч. форм навчання напряму підготовки «Туризм»/ О.В. Виноградова, В.Є.Редько, О.А.Стельмах : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. - 154 с.

Методичні рекомендації та завдання для самостійного вивчення дисципліни «Туристичне краєзнавство» містять анотації з тем курсу, питання для самоперевірки, перелік завдань і форм контролю, тести, основні поняття та визначення, список рекомендованої літератури з кожної теми заняття.

ББК

© Виноградова О.В., Редько В.Є., Стельмах О.А.

© Донецький національний університет

економіки й торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

стор.

Вступ…................................................................................................................

4

Частина 1. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Туристичне краєзнавство»............................................................................

6

Частина 2. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів ...............................................................................................

13

Змістовий модуль 1. Види туристичних ресурсів України

15

ТЕМА 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

15

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

24

ТЕМА 3. ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ

38

ТЕМА 4. КЛІМАТОУТВОРЮЮЧІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ

52

ТЕМА 5. ВОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ

65

ТЕМА 6. ФОРТЕЦІ, ЗАМКИ І МОНАСТИРІ ЯК КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ

79

ТЕМА 7. СПЕЛІОТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

95

Змістовий модуль 2. Оцінка туристичних ресурсів України

111

ТЕМА 8. ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

111

ТЕМА 9. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

124

ТЕМА 10. КУРОРТНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

133

Список використаних джерел

151

ВСТУП

Могутнім і невичерпним джерелом духовності, моральності і культури сучасної людини є її любов до рідного краю, його безцінних багатств, глибока шана до віковічних традицій свого народу. Краєзнавчий рух в Україні багатий на цікаві традиції, плідні пошуки і відкриття. Але мало любити свій край — його ще треба добре знати. Знання рідного краю не просто збагачує і звеличує людину, воно служить своєрідним містком, що єднає покоління минулі з поколіннями прийдешніми. Пошана до традицій давньої культури та славного минулого творить основи теперішності, є запорукою майбутнього.

Краєзнавство — це комплексне, наукове і всебічне вивчення певної території (села, міста, області, краю), це — популяризація і використання цього пізнання з метою наближення життя до науки, це — засіб навчання і виховання національно-свідомих громадян.

Упродовж XX ст. на теренах України бурхливо розвивається туристична індустрія. Для всебічної розбудови туристичної індустрії на певній території необхідне всебічне вивчення її туристично-рекреаційних ресурсів власне засобами і методами краєзнавства.

Отже, основним об'єктом туристичного краєзнавства виступає, у широкому розумінні, рекреаційно-туристичний потенціал території, а у вузькодисциплінарному вимірі — рекреаційно-туристичний комплекс рідного краю. Іншими словами, об'єктом дослідження є рідний край через призму його туристичної самобутності.

Характерними об'єктами національного туристичного краєзнавства виступають терени окремих одиниць адміністративно-територіального поділу держави, історичні й етнографічні краї (Волинь, Бойківщина, Гуцульщина, Слобожанщина тощо), біосферні заповідники (Східні Карпати, Дунайський тощо), національні природні парки (Шацький, Карпатський, Подільські Товтри й ін.), ландшафтні парки (Меотида, Каньйон Дністра тощо), історико-культурні заповідники (Поле Берестецької битви, Древній Галич й ін.) тощо.

Предметом дослідження туристичного краєзнавства виступають окремі складові туристично-рекреаційного потенціалу краю — природні рекреаційні ресурси (мінеральні води, клімат, озера тощо), ступінь їх освоєння і характер експлуатації, пам'ятки історії і культури, туристичні заклади та інші об'єкти туристичної інфраструктури, а також різноманітні аспекти розвитку туристичного руху в краї.

Саме туристичне краєзнавство здатне репрезентувати всьому світові багатство національної історико-етнокультурної спадщини, зацікавити нею широкі верстви населення держави, насамперед, молодь, здатне відродити "з руїни" унікальні занедбані об'єкти старовини, спроможне "допомогти" українським музеям, заповідникам і національним паркам заробляти достатні кошти для розширеного самофінансування й своєчасного проведення реставраційних, консерваційних чи упорядкувальних робіт.

Ключові завдання, які стоять нині перед українським туристичним краєзнавством і вимагають цілеспрямованої уваги з боку держави, громадських організацій і фондів, науковців і практиків краєзнавчої справи.

Тому, метою навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство» є формування системи знань про розвиток туризму в Україні, особливості краєзнавства, рекреаційні території та їх привабливість для туристів. її завдання - дослідження сутності краєзнавства, основ туристичного краєзнавства; вивчення класифікацій рекреаційних ресурсів, туристсько-рекреаційного й курортного потенціалу; формування знань щодо соціопсихологічних аспектів туристичного краєзнавства.

Дисципліна «Туристичне краєзнавство» складається з 10 тем, взаємопов’язаних між собою логічною послідовністю. Курс передбачає читання лекцій, індивідуальні заняття зі студентами, самостійну роботу студентів, підготовку та захист курсової роботи. Засвоєння теоретичного матеріалу повинне здійснюватися за допомогою вивчення лекційного матеріалу, самостійної роботи з монографічною, методичною, довідковою літературою, періодикою, Інтернет. На заняттях передбачені: експрес-опитування, тестування, заслуховування рефератів з актуальних питань тем курсу, підготовка статей та тез доповідей, вирішення практичних ситуацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.