Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Новая папка_1 / Дзюба / Звітність Практика 2013.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

Iх. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рахунок 36)

940

Інша поточна дебіторська заборгованість (рахунок 37)

950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

Розділ X „Нестачі і втрати від псування цінностей” (рядки 960 та 970) заповнюють за даними аналітичного обліку до субрахунків 947 і 375 за вирахуванням сум за дебетом субрахунку 375 і кредитом субрахунку 716 в частині раніше списаних на збитки нестач, за якими в подальшому були виявлені винні. При заповненні рядка 980 треба керуватися характеристикою до позабалансового рахунку 07 „Списані активи” і даними обліку до нього за субрахунками. Порядок складання розділу X наведено в табл. 14.

Таблиця 14

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат (субрахунок 947)

960

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році (субрахунок 375)

970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий субрахунок 072)

980

Розділ XI „Будівельні контракти” (табл. 15) заповнюють підрядні будівельні організації, де розкривають загальний дохід за будівельними контрактами, валову заборгованість замовників і замовникам, а також суму проміжних рахунків, яку не сплачують підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення дефектів. Цей розділ деталізує валову заборгованість замовників і замовникам, яку відображено в Балансі у складі статей „Незавершене виробництво” (рядок 120) та „Інші поточні зобов'язання” (рядок 610).

Таблиця 15

Хі. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників

1120

валова замовникам

1130

з авансів отриманих

1140

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

Розділ XII „Податок на прибуток” (табл. 16) розкриває інформацію за рік про нарахований податок на прибуток, відстрочені податкові активи і зобов'язання та їх взаємозв'язок із Звітом про фінансові результати та впливом на власний капітал. У цьому розділі деталізують інформацію, відображену в Балансі за рядками 060 „Відстрочені податкові активи”, 460 „Відстрочені податкові зобов'язання”, 550 „Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом” у частині податку на прибуток.

Таблиця 16

Хіі. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Поточний податок на прибуток (К-т 641 в частині податку на прибуток)

1210

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року (рахунок 17)

1220

на кінець звітного року (рахунок 17)

1225

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року (рахунок 54)

1230

на кінець звітного року (рахунок 54)

1235

Включено до Звіту про фінансові результати - усього (р.1240 = р.1241 + р.1242 + р.1243)

1240

у тому числі:

поточний податок на прибуток (Д-т 98 - К-т 641)

1241

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів (Д-т 98 - К-т 17)

1242

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань (Д-т 98 - К-т 54)

1243

Відображено у складі власного капіталу - усього (р. 1250 = р.1251 +р.1252 + р.1253)

1250

у тому числі:

поточний податок на прибуток (Д-т 424 - К-т 64)

1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів (Д-т 42, 44 - К-т 17)

1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань (Д-т 42, 44 - К-т 54)

1253

Розділ XIII „Використання амортизаційних відрахувань” (табл. 17.) надає інформацію про суми нарахованої амортизації та її використання. Він деталізує інформацію, наведену в рядку 260 Звіту про фінансові результати, і заповнюється за даними балансового рахунку 13 „Знос необоротних активів” та позабалансового рахунку 09 „Амортизаційні відрахування”.

Таблиця17

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Дзюба