Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ 1378.rtf
Скачиваний:
32
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Особливості використання прийменникових словосполучень

Для прийменника по в українській мові нормативним є поєднання:

  1. У складних прислівниках з іншими частинами мови:

  • з іменниками (по можливості, по суті, по батькові та ін.);

  • з числівниками (по троє, один по одному, по-друге);

  1. З іменниками в місцевому відмінку:

  • зі значенням мети (послати по інструктора, пішли по воду);

  • зі значенням місця чи напрямку, де відбувається дія (пляма розповзлася по стелі, трансляція по телебаченню);

  • зі значенням певних стосунків, взаємин (товариш по парті, дядько по матері);

  • зі значенням місця поширення дії (розпорядження по факультету, чеканник по міді)

  • зі значенням розподільності (кожен студент отримав по заліковій книжці; жінкам подарували по букету);

  1. Із займенниками ( по їхньому будинку, по цьому місцю).

Важкими для перекладу є російські словосполучення з прийменником по, які в українській мові перекладаються цілим рядом прийменникових і безприйменникоих конструкцій. При перекладі таких словосполучень слід використовувати не тільки прийменник по, але й прийменники на, за, з, із, до, для, від, під, у, в, як, через, щодо та ін., або взагалі безприйменникові конструкції залежно від контексту: по требованию – на вимогу, по подсчетам – за підрахунками, по специальности – за фахом, данные по учету – дані з обліку, по субботам – щосуботи, пришлось по вкусу – припало до смаку, по обыкновению – зазвичай; по поручению – за дорученням, по предложению – на пропозицію, по собственному желанию – за власним бажанням, по ошибке – через помилку, по возвращении – після повернення, сообщить по телефону – повідомити телефоном.

Перекладаючи тексти, не слід покладатися тільки на свої знання, але й користуватися словниками, де на переклад конструкцій з російським прийменником по пропонується близько тридцяти варіантів залежно від контексту.

Російські словосполучення з прийменником в українською мовою передаються за допомогою прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та ін., або безприйменниковими конструкціями: в адрес – на адресу, в защиту – на захист, в карман – до кишені, в семь часов – о сьомій годині, в большинстве – здебільшого, в шутку – жартома.

З прийменником при можливі конструкції:

1) для передачі значення приналежності, певних стосунків до кого-, чого-небудь: працювати при університеті, жити при дворі короля, при штабі дивізії;

2) на зазначення чого-небудь у будь-кого, будь-чого або присутність когось будь-де: бути при повній свідомості, при зброї, лаятися при дітях;

3) на вказування певних обставин або супутніх умов, за яких щось відбувається: роздивитися при світлі ліхтаря; при повному мовчанні, при раптовій появі болю; зробити при бажанні; при порушеннях.

Пунктуаційні особливості текстів

Із синтаксисом нерозривно пов’язана пунктуація. Її правила в текстах наукового й офіційно-ділового стилю не відрізняються від загальномовних, проте певні позиції заслуговують на акцентування. Наприклад, кома ставиться:

1. Між однорідними членами речення, що поєднуються без сполучників: (Під час проходження виробничої практики Петренко О. І. зарекомендувала себе старанним, дисциплінованим працівником). Якщо перерахування потребує виділення пунктів, після узагальнюючого слова ставиться двокрапка; далі у випадку, коли пункти названі буквами або цифрами з дужкою, після неї вживається мала літера (в кінці кожного пункту крапка з комою); коли ж ужито цифру з крапкою, зміст пункту пишеться з великої літери (в кінці кожного пункту крапка). Наприклад:

Додаток:

1. Атестат про середню освіту.

2. Автобіографія.

3. Медична довідка.

4. Довідка з місця проживання.

5. Чотири фотокартки.

або

Додаток:

1) атестат про середню освіту;

2) автобіографія;

3) медична довіка;

4) довідка з місця проживання;

5) чотири фотокартки.

2. Між однорідними членами речення, що з’єднані протиставними сполучниками а, але, та, проте, зате, однак, хоч.

3. Для виділення вставних слів, словосполучень і речень типу отже, по-перше, мабуть, наприклад.

4. Для виділення всіх видів зворотів за загальними правилами (12 травня 2006 р., о 15 годині в актовій залі …… відбудеться літературно - музичний вечір, присвячений черговій річниці з дня народження Василя Стефаника)

5. Комами виділяються всі види звертань (Шановний пане голово, …).

6. У складних реченнях кома ставиться між простими реченнями.

7. У складнопідрядних реченнях підрядні речення, незалежно від їх позиції, завжди виділяються комами (Після закінчення 9 класів у 1994 році вступив до …, який закінчив у 1998 році).