Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ_ВСА_укр2000.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
733.18 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ”

Методичні вказівки

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З КУРСУ “БАЗИ ДАНИХ ACCESS 2000”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Затверджено на засіданні

кафедри ОТ та ПМ.

Протокол № 2 від 15.03.13.

Дніпропетровськ УДХТУ 2013

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт курсу “БАЗИ ДАНИХ ACCESS 2000” для студентів економічних спеціальностей / Укл.: С.А.Волкова, О.В. Іванченко, В.І. Білокінь. − Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 29 с.

Укладачі: С.А. Волкова, канд. фіз.-мат. наук

О.В. Іванченко

В.І. Білокінь

Відповідальний за випуск С.А. Волкова, канд. фіз.-мат. наук

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

з курсу “Бази даних Access 2000 ”

для студентів економічних спеціальностей

Укладачі: ВОЛКОВА Світлана Анатоліївна

ІВАНЧЕНКО Олександр Володимирович

БІЛОКІНЬ Вікторія Іванівна

Авторська редакція

Підписано до друку 08.08.2013. Формат 60×841/16. Папір ксероксн. Друк різограф. Умов.-друк. арк. 1,27. Обл.-вид. арк. 1,33 Тираж 100 прим. Зам. № 394. Свідоцтво ДК № 303 від 27.12.2000.

ДВНЗ УДХТУ, 49005, Дніпропетровськ – 5, пр. Гагаріна, 8.

Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру

Основні поняття

Система управління базами даних (СУБД) служить для роботи з файлами даних: створення, обробки, зберігання інформації. Зв'язки між даними, оформленими у вигляді таблиці, встановлюються за допомогою реляційної моделі (від англ. relation – зв'язок, співвідношення).

СУБД Access містить системне меню команд, що дозволяє користувачу швидко створювати та обробляти бази даних, складати звіти, запити, програмувати і т.д.

Найпростішими прикладами бази даних можуть служити ваша записна книжка або телефонний довідник.

СУБД містить наступні елементи:

  1. Інтерфейс – середовище користувача для роботи за допомогою меню.

  2. Інтерпретатор – алгоритмічна мова програмування.

  3. Компілятор – перетворювач програм в автономні виконувані файли.

  4. Утиліти – засоби програмування рутинних операцій.

Основним структурним компонентом бази даних (БД) є таблиця, в якій рядки (записи) містять дані з кожного об'єкта, а колонки (поля) – дані з характеристик об'єктів. У першому рядку поля відображається його ім'я.

Кожен рядок таблиці називається записом. Кожен запис складається з однакового числа (одного або декількох) полів, які утворюють стовпці таблиці. Всі або кілька таблиць пов'язані між собою певними умовами. Наприклад, якщо деякі записи декількох таблиць мають однакові значення одного або декількох полів, то при операціях з даними ці записи поєднуються в одну. Така організація реляційних баз даних дозволяє заощаджувати обсяг дискової пам'яті й забезпечити більшу швидкість операцій з даними. Будь-які операції з даними використовують посилання на вихідні дані за ім’ям таблиці й поля, де перебувають ці дані. Результати аналізу та обробки даних Access не зберігає на жорсткому диску (хоча за бажанням користувача це можна зробити). Зберігаються програми одержання цих результатів. Ці програми Access створює автоматично у вигляді запитів, форм або звітів. Це дозволяє ефективно обновляти дані та аналізувати їх, здійснювати пошук, друкувати звіти і діаграми.