Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розділ3 Тема 4 Нормативно-правова ().doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
202.75 Кб
Скачать

3.5 Припинення діяльності підприємств бізнесу

Кожне підприємство, будь-яка структура підприємницького бізнесу повинні самостійно вирішувати свої проблеми. Якщо підприємство змушене припинити свою діяльність, то зробити це потрібно цивілізованим способом. Вони знайшли відображення у Господарському кодексі України ст. (59), Законі України “Про господарські товариства” (ст. 19, 20, 21).

Припинення діяльності підприємств (фірм) здійснюється двома шляхами – реорганізації та ліквідації.

Підприємство реорганізується у таких випадках:

 • злиття з іншим підприємством та утворення в результаті нового підприємства, до якого переходять усі майнові права та обов’язки обох підприємств;

 • приєднання одного підприємства до іншого, внаслідок чого до останнього переходять усі майнові права та обов’язки підприємства, що приєднується;

 • поділу підприємства. Новим підприємствам, що виникли, переходять за домовленістю сторін, у відповідних частинах (частках) майнові права і обов’язки розділеного підприємства;

 • виділення з підприємства одного або кількох нових, яким переходять за актом (балансом) у відповідних частинах (частках) майнові права і обов’язки реорганізованого підприємства;

 • перетворення одного підприємства в інше. До нового підприємства переходять усі майнові права і обов’язки реорганізованого.

Ліквідація підприємства (фірми) здійснюється:

 • за особистою ініціативою власника, підприємця;

 • після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його організації;

 • за рішенням вищого органу підприємства (фірми);

 • згідно з рішенням суду або арбітражного суду: за клопотанням банківських органів в разі неплатоспроможності та визнання його банкрутом; контролюючих органів за систематичне або грубе порушення чинного законодавства;

 • за іншими підставами, передбаченими засновницькими документами та законодавчими актами України.

Ліквідація підприємства (фірми) здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або уповноваженим ним органом, а у випадку банкрутства – судом або арбітражним судом. За рішенням судових органів ліквідація може провадитися і органом управління підприємством (фірмою).

Рис. 4.7. Сигнали про банкрутство

Ліквідацію підприємства (фірми) вважають завершеною, а підприємство (фірму) таким, що припинило свою діяльність, з моменту занесення запису до реєстру державної реєстрації.

Рекомендована література

 1. Борсук С.С. Підприємство як основна організаційно-господарська ланка. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1991.

 2. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Пер з англ. Під ред. О.Д.Василика та ін. – К.: “ВАЗАКО”. “Молодь”, 1997. – 998 с.

 3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації. Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.: “КОНДОР”, 2002. – 654с.

 4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р., N 436-IV.// Офіційний вісник України.–2003.–№11.–462 с.

 5. Економіка підприємств: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 6. Портер Майкл Э Конкуренция. / Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 496 с.

 7. Про власність: Закон України // Голос України. – 1991, 21 жовт.

 8. Про господарські товариства: Закон України. №1576 – ХІІ від 19.09.1991 (зі змінами та доповненнями).

 9. Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі: Указ Президента України // Бізнес. – 1995, 25 лип.

 10. Управление по результатам / Пер с фин: / Общ. ред. и предисл. Я.А. Леймана. – М.: Изд. группа “Прогресс”, 1993. – 320 с.

17

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]