Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона-праці-та-безпека-5.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
864.26 Кб
Скачать

Оформлення розділу

Розділ ОПБНС є обов’язковою складовою частиною дипломної роботи спеціалістів (магістрів). У структурі дипломної роботи він наводиться останнім.

Вимоги до оформлення розділу стандартні, що застосовуються до написання дипломної роботи в цілому. Обсяг розділу становить 8–12 сторінок.

Вимоги до змісту

Основні зусилля при написанні аналітичної частини розділу повинні бути спрямовані на з’ясування відповідності між дійсним станом охорони праці та організації безпеки в надзвичайних ситуаціях на об’єкті дослідження та нормативними вимогами, критеріями. Підсумком повинні стати пропозиції щодо покращення ситуації або подальших шляхів розвитку охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві (в установі, організації).

У тексті розділу необхідно уникати загальних міркувань, пояснень загальновідомих термінів, переписування норм, правил, інструкцій тощо. У той же час усі розробки та пропозиції з питань охорони та безпеки праці, запропоновані у розділі, повинні відповідати діючим державним, галузевим стандартам у галузі охорони праці та цивільного захисту, а також міждержавним нормативним актам, ратифікованим в Україні.

Запропоновані заходи та висновки повинні мати обґрунтування й бути конкретними та прийнятними до використання на реальному об’єкті. Запропоновані рішення можуть ілюструватися графічним матеріалом, оформлюватися в таблиці.

Об’єкт дослідження та інформаційні джерела

Об’єктом дослідження і джерелом первинних даних є структурний підрозділ (і приміщення, де знаходилося робоче місце практиканта) підприємства, установи чи організації, де студент проходив переддипломну практику.

Для написання даного розділу використовують нормативно-пра­вову базу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в Україні (закони, державні, галузеві стандарти, санітарні норми тощо), теоре­тичні першоджерела (підручники, монографії, статті в періодичних виданнях та зі сторінок Інтернету), матеріали і досвід, накопичені при проходженні переддипломної практики.

3. Структура та зміст четвертого розділу Рекомендована структура розділу опбнс

4.1. Система управління охороною праці в організації.

4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації.

4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

Висновки до розділу.

У загальному вступі до дипломної роботи обґрунтовується зв’язок між питаннями, розглянутими в даному розділі, з темою дипломної роботи. У ньому в лаконічній формі викладаються цілі та завдання охорони, безпеки праці та цивільного захисту в тій галузі, до якої належить виконувана дипломна робота, вказується соціальне значення безпеки життєдіяльності та практичне вирішення відповідних проблем, роль працюючих у галузі – керівних кадрів та професіоналів і фахівців (спеціалістів і магістрів) – у питаннях покращення умов праці на виробництві та зменшення впливу шкідливих і небезпечних чинників на життя та здоров’я працюючих.

4.1. Система управління охороною праці в організації

У цьому підрозділі необхідно проаналізувати організацію роботи служби охороною праці (далі – СОП) в установі (організації, підприємстві) за такими напрямами:

1. Слід охарактеризувати штат служби охорони праці; організацію навчання, інструктажів і перевірки знань; проведення паспортизації робочих місць щодо відповідності вимогам охорони праці; забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями, спецодягом, санітарним одягом тощо; проведення розслідувань нещасних випадків на підприємстві на предмет їх причин і заподіяної шкоди; організацію контролю проходження медоглядів працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів; прийоми пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці; зміст куточка з охорони праці.

2. Необхідно провести аудит відповідності наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам.

3. Проаналізувати розділ “Охорона праці” колективного договору (угоди, трудового договору), що укладається між роботодавцем і трудовим колективом, оскільки це має істотне значення в системі планування роботи щодо забезпечення безпеки праці на підприємствах.

Для дослідження діяльності СОП на підприємстві (установі, організації) необхідно визначити її чисельний склад і зіставити з фактичною кількістю. Розрахунки доцільно проводити відповідно до Типового положення про службу охорони праці.

П.1.4. цього Положення визначає, що СОП створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції СОП можуть виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб до виконання функцій СОП можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці.

Чисельність СОП на підприємстві з кількістю працюючих понад 500 чоловік визначається за формулою:

(1)

де – середньооблікова кількість працюючих на підприємстві;

– ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, що дорівнює 1 820 год., який враховує втрату робочого часу на можливі хвороби, відпустку тощо;

– коефіцієнт, що враховує шкідливість і небезпечність виробництва.

(2)

де –кількість працюючих зі шкідливими речовинами незалежно від рівня їх концентрації;

– кількість працюючих на роботах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці).

Коефіцієнт максимально може дорівнювати трьом у разі, коли всі робітники працюють зі шкідливими речовинами і всі вони підлягають щорічній атестації з питань охорони праці, тобто

(3)

На підставі проведеного аудиту відповідності наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам пропонується заповнити таблицю 1. З огляду на великий обсяг даних таблиці, вона може бути винесена в додатки. Перелік нормативно-правових актів, що повинні бути на об’єкті практики, наведено в додатку А.

Таблиця 1