Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_5 (Звіт про рух грошових коштів).doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
97.28 Кб
Скачать

2. Призначення, структура і зміст Звіту про рух грошових коштів. Джерела інформації для складання Звіту про рух грошових коштів

Зміст показників розділу І Звіту про рух грошових коштів доцільно розглядати в межах кожної з його можливих форм, оскільки відмінності у формуванні показника руху грошових коштів суттєві.

Розділ І Звіту про рух грошових коштів за прямим методом (форма 3).

Перш за все, у цьому звіті знаходять відображення всі обороти коштів та їх еквівалентів (надходження і витрачання) за рік (окрім господарських операцій внутрішнього руху грошових коштів), зокрема тих грошових коштів, що обліковуються на рахунках та субрахунках:

‒ 30 “Каса”;

‒ 31 “Рахунки в банках” (за виключенням коштів на депозитних рахунках без можливості дострокового зняття, які відносяться до інших оборотних активів, оскільки фактично їх ліквідність не абсолютна);

‒ 333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”;

‒ 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”;

‒ 335 “Електронні гроші, номіновані в національній валюті”;

‒ 351 “Еквіваленти грошових коштів”.

Початкові та кінцеві залишки за вказаними срахувами формують відповідні показники р. 1165 форми № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”. Звертаємо увагу на те, що до цього розрахунку не потрапляють дані з субрахунків 331 “Грошові документи в національній валюті” та 332 “Грошові документи в іноземній валюті”, які відображаються у р. 1190 форми № 1 у складі інших оборотних активів.

Розділ І Звіту про рух грошових коштів за прямим методом (форма 3).

Оскільки, непрямий метод заповнення Звіту про рух грошових коштів полягає в тому, що чистий потік коштів від операційної діяльності визначається не за допомогою аналізу оборотів за рахунками (субрахунками) коштів, а шляхом коригування суми прибутку від звичайної діяльності (до оподаткування) на суми доходів і витрат від фінансової та інвестиційної діяльності, а також зміни в оборотних активах і поточних зобов’язаннях, форму № 3-н слід формувати лише після складання форм № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” та № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”, оскільки у ньому для розрахунків використовуються показники цих форм.

За структурою розділів ця форма відповідає формі № 3, проте, суми надходження та витрачання коштів тут розмежовані у різні графи “Надходження” (гр. 3) та “Видаток” (гр. 4) відповідно. Показник надходження коштів вказується без дужок, а їх витрачання – у дужках.

Рядки, у яких можливе як позитивне, так і негативне значення мають подвійну назву, виходячи з якої можна правильно відобразити відповідний показник у звітності (в дужках або без дужок) – відповідне слово у назві рядка також буде в дужках або без дужок.

Якщо показники рядків 3500-3515 по суті є перенесенням показників із інших форм, то для рядків 3520 “Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій”, 3550 “Зменшення (збільшення) оборотних активів” та 3560 “Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань” можна визначити наступні алгоритми заповнення:

1. Показник рядка 3520 “Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій” розраховується за формулою:

р. 2255 + р. 2270 – р. 2200 + р. 2220 + р. 2240) графи 3 форми № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”.

Таким чином, у цьому рядку відображається збиток або прибуток від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, відсотки тощо) та їх реалізації, а також від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків, якщо вони розкриваються у звіті в окремій статті). У випадку негативного значення (тобто перевищення витрат не операційної діяльності над відповідними доходами), різниця відображається у графі 3 форми № 3-н без дужок, про що можна судити з назви рядка 3520. В іншому випадку (отриманий прибуток від не операційної діяльності) показник фіксується у графі 4 форми № 3-н у дужках.

2. Рядок 3550 заповнюється у два етапи:

1) визначається сума зміни оборотних активів за рік шляхом додавання різниці між показниками на кінець та початок періоду за рядками 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”.

2) отримана на першому етапі сума зміни коригується на суми негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов’язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо) або виправлення помилок минулих років. Окрім того, не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток, а також не враховуються зміни в складі дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на додану вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності. При визначенні змін статей оборотних активів не враховується зменшення статей внаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття і зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення.

3. Рядок 3560 заповнюються у два етапи.

1) визначається сума зміни поточних зобов’язань за рік шляхом додавання різниці між показниками на кінець та початок періоду за рядками 1615, 1620, 1625, 1630, 1665, 1690 форми № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”.

2) отримана на першому етапі сума зміни коригується на зміни в складі поточних зобов’язань, які є наслідком негрошових операцій з включення поточних зобов’язань до групи вибуття, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов’язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов’язань не враховується зменшення суми зобов’язань: з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати та враховується зменшення суми зобов’язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання і визнання доходу; з податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності. При визначенні суми збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів не враховується зміна доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування, зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок включення до групи вибуття.

Розділи ІІ та ІІІ Звіту про рух грошових коштів (форми  3 та № 3-н).

Розділи ІІ та ІІІ в обох формах звіту заповнюються прямим методом, тобто всі надходження (дебетові обороти рахунків та субрахунків 30, 31, 333–335, 351) та витрачання (кредитові обороти вказаних рахунків та субрахунків) грошових коштів систематизуються за двома видами діяльності підприємства: інвестиційною та фінансовою.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу “Необоротні активи” та статті “Поточні фінансові інвестиції”, зокрема, надходжень та витрачання грошових коштів в результаті операцій:

‒ придбання/реалізації фінансових інвестицій, інвестиційної нерухомості, необоротних активів, інших довгострокових необоротних активів;

‒ отримання відсотків за позики, надані іншим сторонам, за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів, надання/повернення таких позик;

‒ отримання дивідендів від володіння акціями або частками у капіталі інших підприємств, придання/продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць;

‒ з ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами “своп” та опціонами;

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом “Власний капітал” та статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: “Забезпечення наступних витрат і платежів”, “Довгострокові зобов’язання” і “Поточні зобов’язання”, зокрема, надходжень та витрачання грошових коштів в результаті операцій:

‒ надходження/повернення внесків до власного капіталу, викуп акцій власної емісії, виплата дивідендів;

‒ утворення/погашення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною й інвестиційною діяльністю) та виплата відсотків за такими зобов’язаннями;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]