Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_1.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
124.93 Кб
Скачать

Тема 1. Сутність та призначення фінансової звітності підприємств

МЕТА ВИВЧЕННЯ: з'ясувати мету, склад, користувачів фінансової звітності, вимоги до складання та якісні характеристики фінансової звітності, порядок подання та оприлюднення фінансової звітності

У лекції розглядаються наступні питання:

1. Мета, склад та користувачі фінансової звітності

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

3. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності

4. Якісні характеристики фінансової звітності

5. Організація підготовки та подання фінансових звітів

6. Розкриття інформації у фінансовій звітності

7. Підготовка облікових даних для складання звітності

8. Порядок подання та оприлюднення звітності підприємств

Після вивчення лекції студент повинен знати (розуміти):

  1. Мету та склад фінансової звітності.

  2. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності.

  3. Якісні характеристики фінансової звітності.

  4. Принципи підготовки фінансової звітності.

  5. Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності

Після вивчення лекції студент повинен вміти:

  1. Застосовувати норми чинного законодавства з питань складання, подання та оприлюднення фінансової звітності

  2. Дотримуватися вимог щодо змісту та оформлення фінансової звітності підприємства

  3. Організовувати підготовку та подання фінансових звітів

  4. Розкривати інформацію про діяльність підприємства у фінансовій звітності за всіма її напрямами

  5. Готувати та узагальнювати облікові дані для складання фінансової звітності

1. Мета, склад та користувачі фінансової звітності

Під фінансовою звітністюрозуміють бухгалтерську звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період (п. 3 р. І НП(С)БО 1, ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”).

Метою складання фінансової звітностіє надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства для прийняття управлінських рішень на мікро- і макрорівнях. Слід сказати, що зазначена в НП(С)БО 1 мета складання фінансової звітності не співпадає з тією, яка задекларована у §§ М 1-М 21 Концептуальної основи фінансової звітності, проте формально національні положення бухгалтерського обліку не повинні суперечити міжнародним.

Склад фінансової звітності.Склад фінансової звітності залежить від того, до якої категорії суб’єктів господарювання віднесено юридичну особу. Нагадаємо, відповідно до законодавства розрізняють такі категорії юридичних осіб: малі, великі і середні. Критерії віднесення юридичних осіб до тієї чи іншої категорії можна знайти в ст. 55 Господарського кодексу України.

Форми фінансової звітності, за якими необхідно звітувати, визначені НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. У додатках 1 і 2 цього стандарту наведено форми фінансових звітів, які, крім обов’язкових, можуть містити додаткові рядки із переліку, передбаченого у додатку 3 до НП(С)БО 1. Порядок заповнення кожного з рядків форм фінансової звітності наведений у Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.13 р. № 433.

До складу фінансової звітності, відповідно до вказаних вище документів належать такі форми:

‒ Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1, для консолідованої звітності – ф. № 1-к) (далі – баланс),

‒ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2, для консолідованої звітності – ф. № 2-к) (далі – звіт про фінансові результати);

‒ Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3-н, для консолідованої звітності – ф. № 3-к та ф. № 3-кн);

‒ Звіт про власний капітал (ф. № 4, для консолідованої звітності – ф. № 4-к);

‒ примітки до фінансової звітності.

Слід зауважити, що форми приміток до фінансової звітності не НП(С)БО 1 не встановлено, а тому можливим та доцільним є використання форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302. Крім того, оскільки вказаним НП(С)БО не відмінено дію П(С)БО 29 “Звітність за сегментами”, складання затвердженої ф. № 6 “Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” також є обов’язковим.

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39.

Введене в дію зазначене вище НП(С)БО 1 введено в дію 19.03.13 р., а ухвалені ним форми звітності подаються суб’єктами господарювання з І кварталу 2013 р. Вимог НП(С)БО 1 повинні дотримуватися всі юридичні особи усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Наочніше комплектність річної фінансової звітності суб’єктів господарювання наведена в таблиці __.

Таблиця ___. Комплектність річної фінансової звітності суб’єктів господарювання

Категорія підприємств

Склад фінансової звітності

Усі юридичні особи (окрім банків і бюджетних установ, суб’єктів малого підприємництва та представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності), які повинні подавати фінансову звітність (у тому числі і підприємства, які зобов’язані або самостійно обрали складання фінансової звітності за МСФЗ)

‒ баланс (звіт про фінансовий стан) (ф. № 1);

‒ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (ф. № 2);

‒ звіт про рух грошових коштів (ф. № 3, ф. № 3-н);

‒ звіт про власний капітал (ф. № 4);

‒ примітки до фінансової звітності

‒ додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” (ф. № 6)

‒ консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) (ф. № 1-к);

‒ консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (ф. № 2-к);

‒ консолідований звіт про рух грошових коштів (ф. № 3-к, ф. № 3-кн);

‒ консолідований звіт про власний капітал (ф. № 4-к);

‒ примітки до фінансової звітності

‒ додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” (ф. № 6)

Суб’єкти малого підприємництва1 (окрім платників єдиного податку IV групи та суб’єктів малого підприємництва, які відповідають критеріям п. 154.6 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)) та представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності 2

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі (абз. 3, 4 п. 2 р. І П(С)БО 25):

‒ балансу (ф. № 1-м);

‒ звіту про фінансові результати (ф. № 2-м)

Платники єдиного податку IV групи та суб’єкти малого підприємництва, які відповідають критеріям п. 154.6 ПКУ

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі (абз. 6 п. 2 р. І П(С)БО 25):

‒ балансу (ф. № 1-мс);

‒ звіту про фінансові результати (ф. № 2-мс)

Суб’єкти малого підприємництва, які складають фінансову звітність за МСФЗ відповідно до ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України (далі – ГКУ)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі (п. 1 р. І П(С)БО 25):

‒ балансу (ф. № 1-м);

‒ звіту про фінансові результати (ф. № 2-м)

Користувачами фінансової звітностіє органи, до сфери управління яких відносяться підприємства, трудові колективи, власники (засновники) підприємства, а також інші органи й користувачі відповідно до законодавства, органи статистики, органи Міністерства доходів і зборів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]