Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_4.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
148.48 Кб
Скачать

Тема 4. Форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”

МЕТА ВИВЧЕННЯ: визначити структуру та елементи Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), охарактеризувати загальні принципи визнання доходів і витрат та їх класифікацію, розглянути методику розкриття основних показників, визначити особливості формування звіту за МСФЗ

У лекції розглядаються наступні питання:

1. Загальні положення національних стандартів щодо складання форми № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”.

2. Структура і зміст форми № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”.

3. Принципи визнання доходів і витрат та їх класифікація.

4. Методика розкриття інформації про доходи і витрати у формі № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”.

5. Методика розкриття інформації про сукупний дохід у формі № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”.

6. Методика розкриття інформації про елементи операційних витрат у формі № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”.

7. Методика розкриття показників прибутковості акцій у формі № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”.

8. Особливості формування Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за МСФЗ.

Після вивчення лекції студент повинен знати (розуміти):

  1. Загальні положення національних стандартів щодо складання форми № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”

  2. Принципи визнання доходів і витрат.

  3. Особливості формування балансу за МСФЗ

Після вивчення лекції студент повинен вміти:

  1. Застосовувати класифікацію доходів і витрат у формі № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”.

  2. Застосовувати методику розкриття інформації про доходи і витрати.

  3. Застосовувати методику розкриття інформації про сукупний дохід.

  4. Застосовувати методику розкриття інформації про елементи операційних витрат.

  5. Застосовувати методику розкриття показників прибутковості акцій.

1. Загальні положення національних стандартів щодо складання форми № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – це звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід (зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій, за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками), який складається з наступних розділів: фінансові результати, сукупний дохід, елементи операційних витрат, розрахунок показників прибутковості акцій (п. 3 розд. І НП(С)БО 1).

У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.

Форму № 2 складають юридичні особи: як ті, що складають звітність за національними стандартами, так і ті, що складають її а міжнародними стандартами. Стосується це також і суб’єктів малого підприємництва, які обрали МСФЗ в якості концептуальної основи складання фінансової звітності.

Метою звітності за формою № 2 є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період.

2. Структура і зміст форми № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”.

Зміст статей форми № 2, яка складається з чотирьох розділів розкривається в Методичних рекомендаціях № 433.

В розд. І «Фінансові результати» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) наводиться інформація про отримані доходи в розрізі видів діяльності, про витрати, пов’язані з отриманням цих доходів за звітний період (в т. ч. витрати/доходи з податку на прибуток) та про фінансовий результат діяльності.

У розд. ІІ «Сукупний дохід» розкривається інформація про склад та обсяг іншого сукупного доходу до оподаткування, податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом, іншого сукупного доходу після оподаткування, а також про вартісне вираження сукупного доходу підприємства за звітний період.

Зауважимо, що порядок заповнення розділів ІІІ та IV не змінився

У розділі IIІ Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), що носить назву “Елементи операційних витрат”, наводиться інформація про відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством та за вирахуванням собівартості реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти.

Розділ IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) – Розрахунок показників прибутковості акцій – розкриває інформацію про середньорічну кількість простих акцій, чистий прибуток (збиток) та дивіденди на одну просту акцію.

Розділ “Розрахунок показників прибутковості акцій” заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій

Згідно з п. 4 розділу ІІ НП(С)БО 1 у звітності підприємства можна не наводити статей, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді). Також можна додавати статті зі збереженням їх назви і коду з переліку додаткових статей, передбачених у додатку 3 НП(С)БО 1.

Є декілька нюансів заповнення форми № 2:

‒ форма № 2 заповнюється в тисячах гривень без десяткових знаків (крім розділу ІV, грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

‒ показники податку на прибуток, витрат та збитків, вирахувань з доходу наводять в дужках.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]