Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_mova.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
155.65 Кб
Скачать

Доручення

Доручення — це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності.

Доручення видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей. Вони поділяються на особисті та офіційні.

Особисті доручення видаються окремими особами, які передають свої права іншим особам (право на отримання заробітної плати, поштового переказу та ін.). Обов'язковою умовою правомірності особистого доручення є наявність підпису службової особи й печатка установи, підприємства, що засвідчує підпис довірителя (доручення, які видаються студентам, можуть засвідчуватись навчальним закладом).

В офіційному дорученні обов'язково зазначаються:

1. назва організації, яка видає доручення;

2. номер доручення й дата видання;

3. посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано до ручення;

4. назва організації чи підприємства, від якого повинні бути отримані матеріальні цінності;

5. перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму;

6. термін дії доручення;

7. зразок підпису особи, якій видано доручення;

8. назва документа, що посвідчує особу отримувача цінностей (паспорт, посвідчення);

9. підписи службових осіб, які видали доручення;

10. печатка організації, що видала доручення.

Офіційні доручення можуть бути разовими, спеціальними й загальними.

Для багатьох доручень є друковані бланки, куди від руки вписують прізвище, ім'я та по батькові того, кому доручається, що саме, де треба одержати, та завіряють підписом і круглою печаткою. Завіряється також підпис особи, на ім'я якої написано доручення.

Завірені нотаріально доручення можна передавати телеграмою. Телеграма-доручення складається з тексту доручення, який може бути відповідно скорочений, та посвідчувального напису з підписом нотаріуса й печаткою нотаріальної контори. Підпис нотаріуса засвідчується органом зв'язку, через який передається телеграма-доручення. Таке доручення має силу оригіналу.

Д о р у ч е н н я

Я, Драйчук Вадим Ігорович, доручаю Слободянюк Оксані Володимирівні отримати належну студентам групи ПІ 44 Житомирського державного технологічного університету стипендію за вересень 2011 р. Доручення дійсне до 12 жовтня 2011 р.

20 вересня 2011 р. В.І. Драйчук

Скарга

Скарга – це документ, в якому особа (установа) скаржиться на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення.

Реквізити:

1. адресат (назва установи або посадової особи, яка має повноваження щодо розгляду даної скарги);

2. адресант (прізвище, ім'я, по батькові, посада, домашня адреса і паспортні дані особи, яка подає скаргу);

3. назва документа (скарга);

4. текст;

5. дата;

6. підпис;

7. засвідчення підпису.

Заступникові начальника

Головного управління у

справах захисту прав споживачів

Царуку Ю.В.

мешканців будинку № 138

по вул. Свободи в м. Києві

СКАРГА

Ми, мешканці будинку № 138 по вул. Свободи в м. Києві з 19 по ЗО квартири звертаємось до Вас за допомогою.

Приватний підприємець Бережний О.Т. орендує підвал нашого будинку, він вирішив побудувати у підвалі «кафе-інтернет». Це при тому, що будинок 1946 р. забудови, знаходиться в аварійному стані, тріщини по стінахвидніються у всіх квартирах та з кожним роком вони збільшують свої розміри.

Коли ми звернулись у ЖЕК – 200, нам пояснили, що орендар розпочав ремонт і в підвалі буде склад та офіс. Документів на проведення ремонту в орендаря немає ніяких, за що Головне управління з благоустрою м. Києва висунуло проти нього штрафні санкції.

Це його не зупинило. Ремонт та перепланування підвального приміщення продовжується, що надзвичайно заважає мешканцям будинку. Коли ми, мешканці, підійшли подивитись, що там робиться, то побачили, що підвал перепланувався саме в «кафе-інтернет».

Документів – дозволу санстанції, пожежної частини, а головне – погодження ЖЕК – 200 та мешканців будинку орендар не має.

Так, не маючи нічого, окрім своєї впевненості про непокарання, орендар привласнив прибудинкову територію, де, ми так вважаємо, планує в літній період встановити столики, і це під вікнами, де ми проживаємо.

Підписи мешканців квартир з 19 по 30 додаються окремо.

Акт

Акт - документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події.

Акти бувають законодавчі та адміністративні. Вони можуть мати різне призначення. Деякі адміністративні акти служать бухгалтерськими документами, інші складаються залежно від характеру подій, зміни керівництва тощо.

Складання актів доручається комісіям, які затверджуються або наказами керівництва, або розпорядчими документами вищих організацій. Часто акти складаються постійно діючими експертними комісіями.

Текст акта складається з двох частин: вступної та констатуючої.

У вступній частині вказуються підстави для складання акта, зазначаються ті особи, які його складали, а також ті, хто був присутній при його складанні.

Вступна частина будується за схемою:

– підстава: ...

– складено комісією у складі: ...

– голова: ...

– члени комісії: ...

При зазначенні осіб, які брали участь у складанні акта, зазначають їх посади, ініціали, прізвища.

У констатуючій частині викладається мета і завдання акта, сутність та характер проведеної роботи, встановлені факти, а також висновки.

У кінці акта (перед підписами) повідомляється про кількість примірників та про місце його зберігання. Дата акта повинна відповідати дню факту, що актується.

Досить часто у своїй роботі акти перевірки доводиться складати працівникам різних служб правоохоронних органів. Незалежно від того, працівники яких служб складають документ (акт), у ньому мають бути дотримані всі вимоги щодо оформлення.

АКТ

передачі матеріальних цінностей однією

матеріальною особою іншій

12.10.2011 м.Житомир №7

Підстава: наказ по університету від 01.06.2011 № 62

Складений комісією:

Голова комісії – начальник кафедри Ткачук О.Ф.

члени комісії – старший лаборант кафедри Міщенко К.К

викладачі – Олежко О.О., Зайчук Р. .Л. Присутні: начальник Господарчої служби Королюк В.М.

12.09.2006 комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті № 414 й передала лаборанту кафедри адміністративної діяльності Дацюк К.О. такі матеріальні цінності:

– комп'ютер – один,

– принтер – один,

– стільці – чотири,

– столи – два.

Акт складено у трьох примірниках: перший – бухгалтерії; другий – для кафедри; третій - для факультету.

Голова комісії (підпис) О.Ф.Ткачук

Члени комісії:

(підпис) Р.Л.Зайчук

(підпис) О.О.Олежко

(підпис) К.К.Міщенко

Анотація

наукової роботи під девізом “______________________________________”

 • актуальність, мета, завдання, методики дослідження;

 • загальна характеристика роботи (структура роботи, її обсяг, кількість малюнків, схем, таблиць, обсяг списку використаних наукових джерел тощо);

 • характеристика основного змісту роботи та висновків.

Завершується анотація комплексом ключових слів, тобто сталих термінологічних словосполучень, представлених у роботі, які з позицій інформаційного пошуку визначають обсяг смислового навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст наукової роботи. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються в рядок через кому.

В анотації використовуються переважно прості синтаксичні конструкції, характерні стилю ділових документів, подається стандартизована термінологія.

АНОТАЦІЯ

наукової роботи під девізом "Еволюція".

Наукова робота: 28 сторінок, 4 рисунка, 7 таблиць, 22 джерела.

Приводиться порівняльний аналіз еволюційних методів з використанням різних критеріїв порівняння, що є актуальним питанням пошуку рішень.

Метою роботи є розробка нових ефективних критеріїв порівняння методів еволюційного пошуку, що дозволяють дати оцінку не тільки результатам роботи, але й оцінити рівномірність пошуку шляхом аналізу результатів на кожній ітерації методу.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що розроблено нові критерії для проведення порівняльного аналізу еволюційних методів, запропонована методика порівняння методів еволюційного пошуку. Розроблені критерії оцінки однорідності популяцій дозволяють аналізувати рівномірність еволюційного пошуку й оцінювати швидкість збіжності до оптимуму. Запропоновані критерії аналізу еволюційної адаптації визначають здатності еволюційного методу поліпшувати середні значення цільової функції та не попадати в локальні оптимуми. Побудовано класифікацію критеріїв для порівняння еволюційних методів, що дозволяє вибрати необхідні критерії при конкретних умовах аналізу.

Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє на основі розроблених критеріїв оцінити ефективність використання еволюційного пошуку для рішення реальних практичних завдань.

Робота виконана в рамках держбюджетної НДР №04626 "Науково-методичні основи та математичне забезпечення для автоматизації та моделювання процесів керування й підтримки прийняття рішень на основі процедур розпізнавання й еволюційної оптимізації параметрів у базисах".

За результатами роботи опубліковано чотири статті в наукових журналах і подана заявка на патент (отримано позитивне рішення про видачу патенту України). Основні положення й результати роботи доповідалися й обговорювалися на п'яти конференціях і семінарах.

Відгук

Це документ, що містить висновки уповноваженої особи ( або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд вистави, творів мистецтва, фільму та інше.

Реквізити:

Назва виду документа.

Заголовок.

Текст, який містить:

- вступ;

- короткий виклад основних положень аналізованої роботи;

- висновок з пропозиціями, оцінкою та критичними зауваженнями.

Підпис.

Печатка.

Штамп підтвердження підпису.

Дата.

За потреби підпис особи, яка написала відгук, завіряється секретарем (вченим секретарем) установи за допомогою спеціального штампа.

Відгук

На дипломну роботу студентки 5-го курсу факультету української філології Львівського Національного університету Столярчук Оксани Володимирівної на тему: „Синтез традицій і новаторства у драматургії Миколи Куліша”.

Взаємодія традицій і новацій – одне з „вічних” літературознавчих питань, яке в кожну епоху розв’язувалося по-різному, не кажучи вже про той надзвичайно драматичний період, що випав на долю Миколи Куліша. Цим і зумовлена актуальність рецензованої роботи, присвяченої дослідженню поетики драматургії М. Куліша у контексті розвитку українського театру попередніх епох та сучасної драматургові доби, з’ясуванню її новаторського характеру, аналізу принципів розвитку драматичного та епічного театрів.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та великого бібліографічного опису використаних джерел.

Загальне враження від роботи більш ніж позитивне. Дипломниця глибоко та сумлінно опрацювала як критичні, так і художні джерела. Відчувається, що вона прекрасно орієнтується у матеріалі, вільно володіє теоретичними основами, вдумливо сполучає теорію із практичним аналізом як художніх текстів, так і літературознавчого матеріалу з обраної теми.

У роботі висловлено чимало свіжих самостійних суджень, цікавих теоретичних спостережень. Заслуговує, наприклад, на схвалення відображення окремих теоретичних питань у своєрідних схемах, що свідчить про грунтовну обізнаність випускниці із західноєвропейськими літературознавчими напрямами.

У цілому дипломна робота свідчить про високий фаховий рівень випускниці й заслуговує на відмінну оцінку.

Кандидат філологічних наук (підпис) А. О. Мороз

Печатка

Рецензія

Рецензія – складений фахівцем критичний відгук на твір (науковий, художній, публіцистичний), що містить зауваження, пропозиції та висновки. Метою рецензії рукопису зазвичай є рекомендація твору до друку. Мета рецензії опублікованого твору – складення йому аргументованої фахової оцінки.

Реквізити рецензії такі:

 1. Назва документа (Рецензія на…).

 2. Зазначення у назві:

 • заголовка рецензованої роботи та її обсягу (…рукопис посібника «Тестові завдання з української мови. 5 клас», обсяг – 100 с. комп’ютерного набору,…);

 • прізвище та ініціали автора рукопису (…автор - В.Ф.Жовтобрюх);

 • для виданих творів - видавництво та рік публікації (Харків: «Ранок», 2000).

 • Текст, що містить:

  • загальну характеристику теми аналізованої роботи та порушеної в ній проблеми, обґрунтування її актуальності, мотивації створення;

  • стислий виклад змісту роботи;

  • критичні зауваження, пропозиції;

  • висновки.

  1. Підпис рецензента, завірений печаткою.

  2. Дата.

  Рецензія

  На рукопис підручника «Українська мова»

  Для 5 класу знз з російською мовою навчання

  (автор Г.І.Кононенко, обсяг – 12 авт.арк1.);

  Рецензований рукопис реалізує Концепцію підручника української мови для шкіл з російською мовою навчання. Його створення зумовлене необхідністю пошуку нових інтенсивних шляхів і засобів мовної освіти, що переходить на новий зміст і терміни навчання, що, безумовно, потребує застосування нової сучасної методики. Таким чином, рецензований рукопис репрезентує новостворюване покоління підручників для 12-річної середньої освіти.

  Пропонована автором методика базується на найновіших здобутках мовознавчої, педагогічної, методичної та психологічної наук, враховує положення компаративної лінгвістики, забезпечує додержання принципів особистісно зорієнтованого навчання, комунікативно-діяльнісного підходу, а також наступності й перспективності з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей п’ятикласників.

  Структура підручника чітка: визначено зміст і обсяг обов’язкових для засвоєння теоретичних відомостей, окреслено логіку й послідовність їх засвоєння учнями відповідно до вимог навчальної програми. Належний науковий рівень викладу теоретичного матеріалу вдало поєднується з його доступністю.

  ДОВІДКА

  Довідка — це документ, який містить опис та підтвердження юридичних та біографічних фактів і подій, пов’язаних з діяльністю окремих осіб, обставинами діяльності установ, організацій.

  Довідки діляться на дві групи:

  - особисті - підтверджують біографічні чи юридичні факти конкретної особи;

  - службові - містять інформацію про факти й події службового характеру.

  Довідки також можуть бути:

  - зовнішніми – укладаються для подання в інші установи; підписуються, крім укладача, також керівником установи, засвідчуються печаткою;

  - внутрішніми – укладаються для подання керівництву установи або на розгляд колегіальних органів; підписуються лише виконавцем і не засвідчуються печаткою.

  Найчисленнішими (особливо серед особистих) є довідки, що засвідчують якийсь юридичний факт (підтвердження факту роботи чи навчання, дані про займану посаду, розмір заробітної плати, місце проживання, тощо). Однотипні довідки часто виготовляються на трафаретних бланках.

  Реквізити довідки:

  1. Адресат (назва міністерства, відомства, установи).

  2. Назва документа.

  3. Дата.

  4. Місце укладання документа.

  5. Заголовок до тексту.

  6. Текст.

  7.Посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка підписала довідку.

  8. Печатка.

  Міністерство освіти і науки України

  Донецький державний університет

  ДОВІДКА № 67

  28.12.2011 р. м. Донецьк

  Семенов Сергій Ігоревич є студентом III курсу філологічного факультету відділення «Українська мова та література».

  Довідка видана для подання в Київський РВК м. Донецька.

  Декан філологічного

  факультету (підпис) О.Л.Григор’єв

  (печатка)

  Секретар (підпис) К.В.Онопрієнко

  Доповідна записка

  Доповідна записка - це службовий документ, адресований керівникові даної чи вищої установи з інформацією про ситуацію, що склалася, про наявні факти, певні події, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора, про виконання окремих завдань, службових доручень тощо.

  Доповідна записка може бути складена як із власної ініціативи, так і за вказівкою керівництва. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки – спонукати керівника до прийняття конкретного рішення. Тому текст доповідної записки чітко поділяється на дві частини:

  – перша – констатуюча, де наводяться факти або описується ситуація,

  – друга – викладення пропозицій чи прохань.

  У роботі правоохоронних органів доповідною запискою є рапорт, яким інформують керівника про хід роботи.

  Доповідні записки поділяють на внутрішні та зовнішні.

  Внутрішні доповідні записки подаються керівникові структурного підрозділу чи установи оформлені на чистому аркуші паперу від руки, зовнішні - виходять за межі структури й оформляються на загальних чи спеціальних бланках формату А4 з кутовим чи поздовжнім розташуванням постійних реквізитів.

  Внутрішню доповідну записку підписує автор, зовнішню – керівник установи.

  Реквізити зовнішньої доповідної записки: посада, звання, прізвище та ініціали керівника, якому подається доповідна записка, назва документа (доповідна записка), текст, посада, звання, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис, дата складання.

  Заступникові начальника

  ГУ МВС України у обл.

  полковнику міліції

  01.09.2006 № 23-12/214 Баранову Р.О.

  ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

  Доповідаю, що станом на 01.09.2006 на території області склалась негативна обстановка щодо розкриття злочинів проти особи.

  Порівняно з аналогічним періодом 2005 року розкриття даного виду злочинів зменшилася з... до.., зокрема умисних вбивств — з... до.... Зменшення розкриття умисних вбивств становить ______%.

  Начальник

  підполковник міліції (підпис) Д.Л.Щербина

  Звіт

  Звіт — письмове повідомлення про виконання певної роботи.

  Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти пишуться на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках, текстові — на звичайному папері.

  Види звітів: наукові звіти, анотовані звіти, рекомендаційні звіти, річні звіти, аудиторські звіти, робочі звіти, звіти про поїздки, звіти про розслідування, бюджетні звіти, поліцейські звіти, демографічні звіти, кредитні звіти, оціночні звіти, перевірочні звіти, військові звіти тощо.

  Реквізити:

  Штамп установи.

  Назва виду документа.

  Заголовок (вказуються установа, напрям діяльності, звітний період).

  Текст, який має такі частини:

  вступ (вказуються завдання, які було поставлено перед установою за звітний період);

  основна частина (опис та аналіз виконаної роботи);

  висновки (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє).

  Підпис керівника установи або особи відповідальної за складання звіту.

  Дата складання.

  Печатка.

  Великий за обсягом звіт поділяється на частини, кожна з яких має свій заголовок.

  У звітах, які не виходять за межі структурного підрозділу, печатка, штамп установи не ставляться.

  Звіт

  Про педагогічну практику з 12.02.2011 по 12.03.2011

  Студентки філологічного факультету Мандрики Н. Й.

  Педагогічну практику проходила у СШ № 34 м. Львова. У школі було створено належні умови для проходження практики. Усі вчителі української мови та літератури мають великий стаж роботи і високу фахову, методичну підготовку. Хоча шкільні кабінети української мови та літератури недостатньо обладнані технічними засобами навчання, проте добре забезпечені научними посібниками та методичною літературою.

  За час практики провела 14 контрольних уроків з мови та літератури. Всі уроки були обговорені з учителем і методистом. Практика в школі допомогла здобути практичні уміння і навички: проводити уроки різних типів, перевіряти будь-які види письмових робіт, планувати роботу з розвитку мовлення, виготовляти дидактичний матеріал для уроків.

  Під час проведення уроків з мови та літератури особливих труднощів не виникало, за винятком аналізу контрольних робіт та диктантів.

  Педагогічна практика поглибила і закріпила знання, здобуті в університеті, з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, виробила вміння проводити навчально-виховну роботу з дітьми середнього шкільного віку, випробувати себе як класний керівник.

  12.03.2011 Підпис

  Службові листи — узагальнена назва різноманітних за змістом інформаційних документів, які виступають основним засобом спілкування й оперативного управління діяльністю установ, організацій, підприємств.

  Офіційне листування можна розділити на три види:

  1. Дипломатичне — офіційне листування міждержавних установ чи іноземних представництв у дипломатичній практиці.

  2. Адміністративне — офіційне листування між органами управління (органи влади, керівні органи) та виконавцями (установи, підприємства, організації), а також їх структурними підрозділами.

  3. Ділове (комерційне) — листування напівофіційного характеру між фірмами, установами тощо.

  За кількістю адресатів листи розрізняють на:

  1. Звичайні — надсилаються на одну адресу від імені одного кореспондента.

  2. Циркулярні — надсилаються керівною установою до своїх структурних підрозділів (кілька адрес).

  3. Колективні — надсилаються на одну адресу від імені кількох кореспондентів.

  За функціональними ознаками листи поділяють на два види:

  1. Листи, що потребують відповіді (лист-прохання, лист-запит, лист-нагадування, лист-пропозиція, лист-звернення, лист-вимога тощо).

  2. Листи, що не вимагають відповіді (лист-відповідь, лист-запрошення, лист-подяка, супровідний, гарантійний, комерційний, рекомендаційний лист тощо).

  Текст листа складається, як правило, зі вступної й основної частин, логічно пов’язаних між собою. У вступній частині зазначаються факти, події, обставини, що спричинили написання листа, посилання на нормативні документи, інструкції тощо. В основній частині викладається зміст листа:

  - у листі-проханні викладається прохання;

  - в інформаційному листі повідомляється про певний факт чи захід;

  - у листі-запрошенні пропонується взяти участь в якомусь заході;

  - у листі-підтвердженні – повідомлення про отримання якого-небудь відправлення (листа, телеграми тощо);

  - у листі-нагадуванні – вказівка про наближення або закінчення терміну певного зобов’язання або проведення заходу;

  - у листі-відповіді висловлюється рішення з приводу вже поставленого питання;

  - у супровідному листі адресат інформується про направлення до нього доданих до листа документів.

  Тексти листів у порівнянні з іншими документами є найдемократичнішими та найбагатшими щодо використання лексико-граматичних і стилістичних мовних засобів.

  Лист Нагадування

  Шановний Ігоре Вікторовичу

  Вважаю своїм обов’язком нагадати Вам, що ми, намагаючись зберегти наші партнерські стосунки, протягом останнього місяця двічі письмово зверталися до Вас з проханням сплатити рахунки за договором № 26 від 15.09.2004 р. На жаль, на сьогодні ситуація не змінилася, а Ваш борг відповідно до пункту 5.2 цього договору зростає.

  Дуже прикро, але ми змушені попередити Вас про свій намір розірвати укладений з Вами договір за № 89 від 10.2004 р. і звернутися до суду з позовом щодо повернення Вами боргу.

  У зв’язку з цим прошу прислати свого представника для виконання необхідних процедур.

  З повагою (підпис)

  Лист Повідомлення

  Директору ЗАТ "Омега" Скибицькому О.М.

  01106, Київ Саксаганського, 15

  Ват "Альфа"

  02156, Київ

  вул. Кіото, 19

  р/р 00525IS у Деснянському

  Промінвестбанку

  тел.518-68-05

  факс(044)258-18-41

  05.08.01 № 1-5/21

  На №4-16-18 від 02.08.01

  Про поновлення постачання продукції X

  Шановний Олександре Миколайовичу!

  Повідомляємо Вам, що оплата партії продукції X була збільшена нашою фірмою у день прибуття вантажу.

  Для підтвердження оплати направляємо Вам копію платіжного доручення від 28.07.01 №141.

  Ми розраховуємо на продовження нашого співробітництва з закупівлі продукції X на постійній основі.

  Додаток: на 1 арк.

  З повагою

  Директор підпис СІ. Бай

  Договір

  Договір — це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення, зміну або припинення їх спільних дій згідно із зафіксованими в ньому цивільними правами та обов’язками.

  Договір може укладатися між фізичними особами (окремими громадянами), юридичними особами (організаціями), фізичними і юридичними особами відповідно до вимог чинного законодавства.

  Незважаючи на значні відмінності, які мають місце в текстах договорів, при їх укладанні розкриваються, як правило, такі питання:

  1. Назва документа (договір).

  2. Місце й дата укладання договору.

  3. Вступна частина (назви сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена й по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх повноважень).

  4. Предмет договору.

  5. Обов’язки сторін.

  6. Взаєморозрахунки сторін.

  7. Відповідальність сторін.

  8. Термін дії договору.

  9. Умови припинення дії договору.

  10. Додаткові умови.

  11. Юридичні адреси сторін.

  Шлюбний договір

  м. Львів «__»___________20__р.

  Ми, ПІП________________, паспорт: серія ___№__________, виданий ___________________ "___"_____________р., що проживає за адресою м.___________, вул.____________, та ПІП__________________, паспорт: серія ___ № _______________, виданий ________________________ "___" ______________р., що проживає за адресою: м. __________, вул.____________, подавши "___" _____________ 20__ р. заяву про реєстрацію шлюбу до ______________________ і маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити наші майнові права й обов'язки, керуючись ст. ст. 92 - 102 Сімейного кодексу України, уклали цей Шлюбний договір про наступне:

  1. Із майна, яке буде належати нам як подружжю на праві власності, 2/3 (дві третини) належатимуть __________________________, а 1/3 (одна третина) належитаме - ______________________________.

  1.1. Це право зберігається за нами і у випадку, коли один із членів подружжя буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства чи доглядом за дітьми.

  2. Належний _________________________, на підставі технічного паспорта, виданого __________________, автомобіль ___________, двигун ____________, шасі ___________, кузов N ____________, державний номерний знак ______________, зареєстрований в _______________________, після укладення шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану переходить у нашу з чоловіком, _____________________________, спільну сумісну власність і підлягає перереєстрації на його (чоловіка) ім'я.

  3. На праві спільної сумісної власності нам буде належати також майно, набуте кожним із нас за договорами дарування в період перебування в зареєстрованому шлюбі, а також коштовні (вартістю понад ________________) речі індивідуального користування.

  4. Інше майно, набуте кожним із нас до шлюбу, або набуте кожним із нас за час шлюбу, але за кошти, що належали кожному з нас особисто, а також набуте кожним із нас за час шлюбу в порядку спадкування, є особистою приватною власністю кожного з нас.

  5. Я, ____________________________, зобов'язуюсь ощадливо ставитись до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупки на суму більше _________, про що ставити до відома чоловіка.

  6. Я, ____________________________, зобов'язуюсь ощадливо ставитись до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупки на суму більше _________, про що ставити до відома дружину

  6.1 Придбання речей на суму більше ___________ здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

  7. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'язується надавати йому матеріальну допомогу у розмірі не менше ___ мінімальних заробітних плат щомісячно.

  8. Витрати по укладенню цього Шлюбного договору ми несемо порівну.

  9. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу.

  10. Цей Шлюбний договір набирає чинності у день реєстрації шлюбу між __________________________ та _____________________________.

  11. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку.

  12. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

  13. Цей Шлюбний договір також може бути змінений у випадку та у порядку, визначеному чинним сімейним законодавством України.

  14. Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору.

  14.1. Наші права та обов'язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору.

  16. На вимогу одного із нас цей Шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання.

  17. Цей Шлюбний договір складено українською мовою, на ____ аркушах, в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах _________ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя.

  Підписи:

  Чоловік ___________

  Дружина __________

  Трудова угода

  Трудова угода — це документ, що укладається між організацією й працівником, який не входить до складу цієї організації, для виконання певних видів робіт, коли ці роботи не можуть бути виконані на договірних засадах із відповідними установами та підприємствами.

  Укладається в кількох примірниках, один з яких видається виконавцеві, а інші зберігаються в справах замовника.

  Обов’язковими реквізитами угоди (контракту) є:

  1. Назва документа.

  2. Місце укладання документа.

  3. Дата.

  4. Текст. Текст угоди (контракту) укладається довільно. Як правило, у тексті вказуються такі відомості:

  а. Дані про сторони, які укладають угоду (контракт).

  б. Предмет угоди (контракту).

  в. Обов’язки й права сторін.

  г. Взаєморозрахунки сторін.

  д. Відповідальність сторін.

  є. Додаткові умови (умови розірвання угоди, термін дії тощо).

  ж. Реквізити, підписи сторін.

  5. Підписи сторін.

  6. Засвідчення (за необхідності).

  м.Харків 22 березня 2009 р.

  ПП «Колос» в особі директора Каширіна Олега Миколайовича, який діє на підставі Статуту, у подальшому «Замовник», з однієї сторони, і Фірсов Іван Володимирович, у подальшому «Виконавець», з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

  1. Замовник надає Виконавцеві роботу на посаді інженера-програміста і покладає на нього виконання таких видів робіт:

  1.1. Придбання комп’ютерів та оргтехніки, об’єднання комп’ютерів у єдину мережу для забезпечення роботи всіх управлінських підрозділів Замовника.

  1.2. Створення програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, обліку товарів на складах та їх руху, моніторингу ефективності комерційної діяльності структур них підрозділів.

  1.3. Підготовка персоналу для роботи в комп’ютерній мережі.

  1.4. Організація сервісного обслуговування комп’ютерної мережі та оргтехніки в усіх підрозділах Замовника.

  2. За виконану роботу Замовник зобов’язується виплачувати Виконавцеві місячну заробітну плату в розмірі ______ грн. Виплата зарплатні проводиться раз на місяць не пізніше 10 числа кожного місяця. У відповідності до Положення про премії Виконавцеві може виплачуватися премія.

  3. Умови праці й відпочинку Виконавця визначаються Правилами внутрішнього розпорядку (п’ятиденний робочий тиждень, нормований робочий день, вихідні дні — субота, неділя).

  4. Замовник виплачує Виконавцеві місячний проїзний квиток на всі види транспорту, крім таксі. Оплата проводиться за умови здачі в бухгалтерію Замовника проїзного квитка за минулий місяць у двотижневий термін із підписом Виконавця, який здав квиток.

  5. Термін дії цього договору — 8 місяців, починаючи з 22 березня 2009 р. За згодою сторін договір може бути розірваний у будь-який час. До завершення дії договору він може бути розірваний Замовником на підставах, передбачених чинним законодавством.

  Замовник (підпис) О. М. Каширін

  (печатка)

  Виконавець (підпис) І. В. Фірсов

  Заява забов’язування

  Працівники державних установ, підприємств, організацій досить часто мають справу із заявою-зобов'язанням.

  Найпоширенішим видом цього документа є заява-зобов'язання, що містить прохання окремих осіб про надання позики.

  Прошу надати мені позику в розмірі 10000 грн. з виплатою на 10 місяців. Цю суму зобов'язуюсь виплатити рівними частинами з кожної зарплати особисто або через уповноваженого каси.

  Позикова сума потрібна для .....................................................................................

  У разі невиплати боргу (частини чи повністю) у визначені строки правління каси взаємодопомоги має право стягнути з мене всю прострочену суму й пеню по день виплати.

  Усі позови, пов'язані з простроченням виплати позики, вирішуються за місцем проживання позичальника.

  ........................ 201.. р. Підпис ..................................................

  Наказ

  Наказ щодо особового складу – це розпорядчий документ, що створюється керівником установи і регламентує прийняття громадян на роботу, звільнення, переміщення працівників на інші посади, відрядження, відпустки тощо. їх складають на основі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, рапортів працівників ОВС, протоколів колегіальних органів тощо.

  В органах внутрішніх справ такі накази оформляють на спеціальних бланках формату А4 з поздовжнім розташуванням реквізитів. Друкують наказ у двох примірниках, одинз яких залишається у відді лі кадрів, інший передається до бухгалтери.

  Реквізити наказу такі:

  1. назва установи, яка видає наказ;

  1. назва документа (наказ);

  1. дата;

  1. місце створення;

  1. номер наказу – через дробову риску додають літери о/с (наприклад: №204о/с);

  1. заголовок наказу;

  1. текст наказу;

  1. підстава для складання;

  1. підпис керівника установи.

  Заголовок до наказу є загальний: «Щодо особового складу».

  Оскільки тут немає констатуючої частини, розпорядчу поділяють на пункти. Кожен пункт починається дієсловом: ПРИЗНАЧИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, ЗВІЛЬНИТИ, НАДАТИ ВІДПУСТКУ тощо. Ці слова друкуються великими літерами, після яких ставиться двокрапка.

  У наступному рядку з абзацу оформляють текст розпорядчої частини. Прізвище друкують великими літерами, ім’я по батькові – звичайним шрифтом. Далі зазначають посаду, структурний підрозділ та зміст дії щодо особи, про яку йдеться. У наказі про призначення на посаду зазначають назву цієї посади, посадовий оклад і дату призначення на посаду.

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  Київський національний університет внутрішніх справ

  НАКАЗ

  10 Жовтня 2006 року м. Київ № 255 о/с

  Щодо особового складу

  1. ПРИЗНАЧИТИ:

  1.1. Майора міліції ДАЛЬСЬКОГО Анатолія Павловича (С-000000) начальником відділу продовольчого постачання університету, звільнивши його від виконання обов’язків заступника начальника того ж відділу, з посадовим окладом __________ гривень на місяць з «__»_____ 2006 року.

  Підстава: рапорт Дальського А.П., згода ректорату.

  1.2. ФЕДОРЧУКА Тараса Петровича начальником тиру кафедри бойової та фізичної підготовки ННІПККМ з посадовим окладом _______ гривень на місяць, присвоївши йому спеціальне звання «прапорщик міліції» з «__»_______ 2006 року.

  Підстава: подання начальника кафедри Ткаченка В.В., згода ректорату.

  2. ЗВІЛЬНИТИ:

  2.1. ПІЧКУР Олену Тарасівну, бухгалтера Планово-фінансового управління, за власним бажанням з «__»________ 2006 року.

  Підстава: заява О.Т.Пічкур, згода ректорату.

  3. Вважати відкликаним з чергової відпустки у службових справах підполковника міліції САПОВА Леоніда Дмитровича (Д-000000) начальника кафедри соціології з «___»_________ 2006 року.

  Вважати невикористаними 18 днів відпустки.

  4. Присвоїти чергові спеціальні звання:

  «підполковник міліції» майору міліції ШЕПТУНУ Олегу Миколайовичу (О-000000);

  «капітан міліції» ШАПОВАЛ Світлані Сергіївні, присвоївши особистий номер Т — 000000, із зарахуванням у кадри МВС України.

  Ректор генерал-майор міліції В.П.Коломієць

  Постанова

  Постанова — нормативний акт, що приймається вищими і деякими центральними органами колегіального управління з метою вирішення найважливіших завдань, які стоять перед даними органами, і встановлення наистабільніших норм чи правил поведінки.

  Постанови приймаються Президією Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами управління. Текст постанови складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. Констатуюча частина містить вступ, оцінку становища чи посилання на розпорядчий документ вищої установи.

  У розпорядчій частині наводяться запропоновані постановою заходи, визначається виконавець, термін виконання. Підписують її дві особи: голова колегіального органу та керуючий справами (секретар).

  Реквізити: Герб України; назва установи, що підготувала постанову; назва виду документа; дата і місце видання; заголовок (стислий виклад змісту постанови); текст; підписи.

  Герб України

  МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  «___» ____________ 2011 р. м. Київ

  Текст:

  1. Констатуюча частина.

  2. Розпорядча частина

  ПОСТАНОВИВ (чи ПОСТАНОВЛЯЄ):

  1._______________

  2._______________

  Керівник установи (підпис) ініціали, прізвище

  Секретар (підпис) ініціали, прізвище

  1

 • Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]