Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UO_ZhDTU_2novy.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
711.17 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Житомирський ДЕРЖАВНИЙ

технологічний УНІВЕРСИТЕТ

С. Ю. Бірюченко

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи студентами денної та заочної форм навчання галузі знань

0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030504 “Економіка підприємств” Затверджено на засіданні

кафедри економіки ЖДТУ

протокол № від

Житомир

2012

Університетська освіта: Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи студентами денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030504 “Економіка підприємств”/ Укл. Бірюченко С. Ю. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 20с.

Рецензенти:

Затверджено на засіданні кафедри економіки.

Протокол № від

-------------------------------------------------------------------------------------------

Навчально-методичне видання

Світлана Юріївна Бірюченко

Методичні вказівки видано редакційно-видавничим відділом

Житомирського державного-технологічного університету

Комп’ютерний набір та верстка: Бірюченко С. Ю.

Оригінал-макет виготовлено та віддруковано на кафедрі економіки ЖДТУ: 10005, м. Житомир, вул. Черняхівського 103, кім. 404.

Зміст

1. Мета та завдання курсу “Університетська освіта”………...

4

2. Робоча програма дисципліни «Університетська освіта»….

5

3. Зміст курсу за темами……………………...………………..

7

4. Порядок проведення практичних (семінарських) занять…

9

5. Рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни ………………..……………………………………

14

5.1. План СРС……………………………...………………..

14

5.2. Вказівки щодо складання бібліографічних списків….

14

5.3. Вказівки щодо виконання рефератів ………………....

15

6. Завдання до контрольної роботи студентам заочної форми навчання………………………………………………...

17

7. Форми контролю знань студентів………………………….

19

8. Перелік питань до заліку з курсу "Університетська освіта"…………………………………………………………...

22

9. Тестовий контроль знань……………………………………

23

10. Список літератури………………………………………….

27

Додатки………………………………………………………….

32

1. Мета та завдання курсу “університетська освіта”

Утвердження України як демократичної держави є одночасно духовним, політичним, соціальним і культурним утвердженням громадян, здатних керуватись не суб`єктивними інтересами, а інтересами держави. Вища освіта в цілому і університетська зокрема набувають у даному контексті принципово нового звучання. Підготовка фахівців з вищою освітою розпочала будуватись на підставі принципово нових засад – демократизації, інтернаціоналізації, гуманізації, диверсифікації.

Освіта – частина засобу виробництва матеріального життя, яка за допомогою двох взаємопов`язаних процесів навчання та виховання здійснює цілеспрямоване формування необхідного для суспільства типу особистості. Мета освіти – інтелектуальний і моральний розвиток людини. Сучасному суспільству потрібен громадянин, який би мав самостійне, критичне мислення, вмів бачити і творчо вирішувати існуючі проблеми, був освіченим фахівцем.

У вищій освіті стає найбільш актуальним питання синтезу педагогічних та психологічних концепцій, глибоке психологічне осмислення закономірностей навчальної діяльності, принципів та методів навчання й керування навчальним процесом.

Університетська освіта – найголовніша складова вищої освіти. Університет – класичний, найстаріший та найпоширеніший тип вищого навчального закладу. Тому саме на прикладі університетської освіти вважається доцільним проаналізувати зміст, сучасні особливості та тенденції розвитку вищої освіти в цілому.

Мета: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо суті та соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

Предмет:організація професійної підготовки фахівців з вищою освітою.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]