Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_5 (Звіт про рух грошових коштів).doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
97.28 Кб
Скачать

Тема 5. Форма № 3 та 3-н “Звіт про рух грошових коштів”

МЕТА ВИВЧЕННЯ: визначити структуру та елементи Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), охарактеризувати загальні принципи визнання доходів і витрат та їх класифікацію, розглянути методику розкриття основних показників, визначити особливості формування звіту за МСФЗ

У лекції розглядаються наступні питання:

5.1. Загальні положення національних стандартів щодо складання форми № 3 та 3-н «Звіт про рух грошових коштів».

5.2. Призначення, структура і зміст Звіту про рух грошових коштів

5.3. Джерела інформації для складання Звіту про рух грошових коштів

5.4. Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

5.5. Порядок визначення чистого руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

5.6. Порядок визначення чистого руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності

5.7. Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період

5.8. Ув’язка показників звіту про рух грошових коштів з балансом

5.9. Аналіз варіантів чистого руху коштів

5.10. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності

5.11. Особливості формування Звіту про рух грошових коштів за МСФЗ.

Після вивчення лекції студент повинен знати (розуміти):

1) Загальні положення національних стандартів щодо складання форми № 3 та 3-н «Звіт про рух грошових коштів».

2) Призначення, структура і зміст Звіту про рух грошових коштів

3) Особливості формування Звіту про рух грошових коштів за МСФЗ.

Після вивчення лекції студент повинен вміти:

1) Застосовувати загальні положення національних стандартів щодо складання форми № 3 та 3-н «Звіт про рух грошових коштів».

2) Обирати джерела інформації для складання Звіту про рух грошових коштів

3) Застосовувати порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної, фінансової діяльності;

4) Розраховувати зміни обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період

1. Загальні положення національних стандартів щодо складання форми № 3 та 3-н «Звіт про рух грошових коштів»

Управління ліквідністю підприємства вимагає аналізу джерел надходження та каналів вибуття грошових коштів, які обслуговують господарські операції за різними напрямами діяльності підприємства. Це дозволяє аналізувати спроможність підприємства своєчасно погашати свої зобов’язання, оцінювати адекватність договірної політики підприємства щодо дебіторської та кредиторської заборгованості. Проте, такий аналіз вимагає достатньо аналітичної інформації про рух грошових коштів, які міститься зокрема у Звіті про рух грошових коштів.

Відповідно до НП(С)БО 1, Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі – грошові кошти) за звітний період.

Правила заповнення Звіту про рух грошових коштів регламентуються НП(С)БО 1. Звіт про рух грошових коштів складається за підсумками звітного року та подається лише у складі річної фінансової звітності.

Особливістю НП(С)БО 1 щодо даного звіту є те, що при складанні фінансової звітності підприємства можуть самостійно обрати спосіб його за прямим або непрямим методом із застосуванням форм звіту № 3 або № 3-н відповідно (різниця між застосуванням цих методів полягає у порядку формування показників розділу І). Це дає можливість обирати формат звіту відповідно до організаційних особливостей форми ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Для регламентації такого рішення відповідний вибір слід закріпити окремим пунктом у наказі про облікову політику.

Структура Звіту про рух грошових коштів за прямим та непрямим методом представлена у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Структура Звіту про рух грошових коштів та методи складання розділу (за формами № 3 та № 3-н)

Назва розділу

Зміст

Метод складання розділу (за формами)

Форма № 3

Форма № 3-н

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Основна та інші види діяльності, які не є інвестиційними або фінансовими

Прямий

(р. 3000-3195)

Непрямий

(р. 3500-3580, 3195)

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Придбання та реалізація необоротних активів і фінансових інвестицій, які не відносяться до еквівалентів коштів

Прямий

(р. 3200-3295)

Прямий

(р. 3200-3295)

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства

Прямий

(р. 3300-3395)

Прямий

(р. 3300-3395)

Вказані у таблиці 4.1 методи складання розділу І полягають у наступному:

‒ прямий метод передбачає використання даних з дебетових або кредитових оборотів рахунків, призначених для обліку грошових коштів, за звітний період у кореспонденції з іншими рахунками бухгалтерського обліку, що дозволяє класифікувати відповідний рух за категоріями надходжень та виуття;

‒ при застосуванні непрямого методу результат чистого руху коштів від операційної діяльності визначається опосередковано через коригування фінансового результату (прибутку або збитку), визначеного у р. 2350 або р. 2355 форми № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”, на зміни у негрошових статтях звітності та негрошові операції, що призводять до руху грошових коштів.

Не залежно від обраної форми, Звіт про рух грошових коштів складається в тис. грн. (без десяткових знаків після коми). Адресна частина форми містить найменування підприємства та його код за ЄДРПОУ.

Зміст показників обох форм, що вказуються в кожному рядку, визначено у Методичних рекомендаціях № 433, співставність показників можна перевірити за Методичними рекомендаціями № 476, що присвячені перевірці зіставності показників різних форм фінансової звітності.

Як і до інших форм фінансової звітності, відповідно до НП(С)БО 1, до Звіту про рух грошових коштів можна додавати додаткові статті, перелічені в додатку 3 до вказаного положення, але лише в тому випадку, коли вони можуть бути достовірно оцінені і при цьому сума, що відображається в них, перевищує встановлену межу суттєвості. Нагадаємо, що межа суттєвості встановлюється підприємством самостійно – для руху грошових коштів, згідно з пп. 2.20.3, її доцільно установити його на рівні 5 % чистого руху коштів у результаті операційної діяльності – показник, визначений у ряд. 3195 Звіту про рух грошових коштів (за прямим або непрямим методом).

Для правильного заповнення даного звіту та забезпечення достовірності його показників, система бухгалтерського обліку повинна забезпечувати формування достатньо аналітичної інформації про рух коштів в процесі здійснення розрахунків, які обліковуються на рахунках та субрахунках 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”, оскільки на них відображаються господарські операції, що належать до різних видів діяльності, і виділити відповідні обороти для заповнення звіту можливо лише шляхом використання даних аналітичних рахунків.

Слід зазначити, що суми надходження та витрачання коштів за всіма господарськими операціями відображаються за фактичною величиною, тобто з урахуванням ПДВ та інших непрямих податків, що входять до ціни (акцизний податок, збір до Пенсійного фонду від продажу ювелірних виробів і послуг мобільного зв’язку).

Виходячи з економічного змісту руху грошових коштів, у Звіті про рух грошових коштів не знаходять відображення:

‒ негрошові господарські операції, тобто операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів (обмін подібними та неподібними активами, негрошові внески до статутного капіталу, виплата частки учасника в капіталі у натуральній формі, взаємозалік заборгованостей);

‒ внутрішній рух у складі грошових коштів та їх еквівалентів, що не призводять до зміни загального обсягу грошових коштів (передача коштів із каси для зарахування на поточний рахунок і навпаки, перерахування коштів з одного рахунку на інший або для придбання іноземної валюти, перерахування коштів на корпоративну картку або відкриття короткострокових депозитів, повернення коштів із таких депозитів, придбання інвестицій у вигляді еквівалентів коштів).

Надходження грошових коштів як додатній показник руху показується у Звіті про рух грошових коштів без дужок, а їх витрачання у дужках та враховується як від’ємний показник, тобто зі знаком “мінус”.

Звіт про рух грошових коштів, крім показників звітного періоду, містить додатково аналогічні показники попереднього року, що дозволяє забезпечити порівнянність фінансової звітності підприємства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]