Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа репортаж.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
184.32 Кб
Скачать

18

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-3.03

Міністерство культури україни

Коледж луганської державної академії культури і митсецтв

Репортажна фотографія

(назва навчальної дисципліни)

Програма

нормативної навчальної дисципліни

підготовки молодших спеціалістів

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму 6.020211 «фотомистецтво»

(шифр і назва напряму)

Спеціальності 5.02021101 «художнє фотографування»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізації «Художній фотопортрет»

(Шифр за ОПП 0204)

Луганськ

2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Ізмайлов О. О викладач ЦК «Художнє фотографування»

РЕЦЕНЗЕНТИ: Гончарук Н.П. викладач вищої категорії

Обговорено та рекомендовано до видання ЦК «Загальне фортепіано» “30” серпня 2013 року, протокол № 1.

Затверджено науково-методичною радою коледжу ЛДАКМ “30”серпня 2013 року, протокол № 1.

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв

(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Ізмайлов О.О. викладач ЛДАКМ

Обговорено та рекомендовано до видання ЦК «Художнє фотографування» “30” серпня 2013 року, протокол № 1.

Затверджено науково-методичною радою коледжу ЛДАКМ “30”серпня 2013 року, протокол № 1.

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фоторепортаж» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів напряму підготовки 6.020211 «фотомистецтво» спеціальності 5.02021101 «художнє фотографування» » вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації на основі базової і повної загальної середньої освіти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є науково обґрунтовані знання та уяви про фотожурналістику, її характеристики, роль у ЗМІ;

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна ґрунтується на базовому знанні фотожурналістики. При підготовці навчальної програми враховано принцип комплексного вивчення студентами спеціальних предметів, який передбачає оволодіння такими спеціальними предметами як «Фотокомпозиція», «Художній фотопортрет», «Фото-кіно обладнання», «Матеріалознавство», «Технологія обробки фотоматеріалів та фотодрук», «Хімія фотопроцесів», «Світло та його властивості», «Цифрова фотографія», «Комп'ютерний дизайн», «Філософія фотографії», «Естетика фотографії».

Навчальна програма враховує специфіку фахової підготовки студентів з напрямку «Мистецтво». Основна робота викладача зі студентами проводиться безпосередньо на заняттях. Основними формами навчання є практичне групове заняття з викладачем та теоретична (лекційні заняття) і самостійна форма навчання. Самостійне навчання передбачає більш детальне осмислення певних тем і більш ретельне закріплення практичних навичок.

До навчальної програми додається перелік занять і основних вмінь, знання яких обов'язкове для оволодіння предметом, а також список рекомендованої літератури.

Критерієм оцінки знань, умінь і навичок студента є не стільки обсяг матеріалу, що залишився в пам'яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, раціонально і творчо використовувати на практиці і в самостійній роботі.

Програма навчальної дисципліни вивчається два навчальних семестри на першому курсі навчання. У першему семестре вивчаються основи журналістики та фотожурналістики. У другому семестрі вивчається фоторепортаж як вид та спосіб обробки фоторепортажних зображень.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин (з них - 74 аудиторних, 40 - лекційних, 34 - практичних і 34 - самостійних) що дорівнює трьом кредитами ECTS. В програмі надано тематичний план з розподілок навчального часу на вивчення окремих тем за курсами і семестрами навчання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.