Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
76.doc
Скачиваний:
114
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
303.62 Кб
Скачать

Національний університет «львівська політехніка»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ №22

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді:

  1. Історичними типами світогляду є філософський, релігійний та науковий.

Так Ні

  1. Теза «Вірю, тому що абсурдно» належить Терту ліану

Так Ні

  1. Платон ввів у філософію поняття «Логос».

Так Ні

  1. Чотири види помилкових суджень, від яких треба звільнитися в процесі пізнання – це «примари» розуму Й.Фіхте

Так Ні

  1. Ф.Ніцше протиставляє силу життя культурним нормам і цінностям.

Так Ні

6. П.Куліш є творцем так званої «хутірської філософії»

Так Ні

7. Осьовий час – це час, коли відбуваються події всезагального історичного значення

Так Ні

8. Науково-технічний прогрес визначає можливості і перспективи соціального прогресу.

Так Ні

9. В ролі семіотичних систем можуть виступати будь-які фрагменти людського світу, що набувають функції знаків.

Так Ні

10. Оскільки культура стала важливим об’єктом дослідження гуманітарних наук, то з’явилося більше ніж 300 визначень цього поняття

Так Ні

11. Початком філософії, за Платоном, є страх.

Так Ні

  1. Екзистенціалісти вважали, що існування людини передує її сутності

Так Ні

  1. Конфуцій розробляє концепцію благородної людини:

Так Ні

  1. Основною тематикою шкіл пізньої античної філософії є досягнення абсолютно завершеного знання

Так Ні

  1. Містицизм як філософський напрям розвивався у поглядах Дж.Локка:

Так Ні

16. Ідею надлюдини розробляв та пропагував К. Маркс.

Так Ні

17. Індивідуальність – це особистість, яка внаслідок усвідомлення своєї неповторності розуміє, що дещо в цьому житті може зробити лише вона і прагне це реалізувати:

Так Ні

18. Позитивісти заперечують можливість пізнання світу:

Так Ні

19. За своєю соціальною функцією культура постає матеріалізацією творчих можливостей людини

Так Ні

20. П. Куліш не входив до складу Кирило-Мефодіївського братства.

Так Ні

Тести Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає

21. До основоположних ідей елліністичної течії стоїцизму слід віднести:

А) є 4 головні афекти, які ведуть до пороків: задоволення, захоплення, печаль і страх. Коли позбутися афектів, тоді настає стан апатії;

Б) мета філософії – допомогти людині досягти стану духовної насолоди, звільнитися від страху смерті;

В) мета філософії – досягнення незворушної іронії щодо світу – автаркії.

22. Поняття несвідомого у концепції З.Фройда означає:

А) історично вироблені суспільством норми, засоби, форми для здійснення процесів свідомості

Б) найпотужніший чинник людської психіки, зміст якого формувався мільярди років і в структуру якого входять два найпотужніші інстинкти: сексуальний та інстинкт смерті

В) силу, що є за межами розуму, алогічну, яка утворює навички і механізми поведінки людини, які набули характеру автоматичного виконання.

23. Сьогодні не існує єдино виправданого визначення істини, оскільки:

А) вона постає не як щось застигле, вічне, незмінне, а як процес функціонування інтелектуального складника суспільно-історичного життя

Б) будь-яка царина діяльності людини засвідчує, що наука, релігія, мистецтво не можуть претендувати на монополію істини;

В) істина виникає на основі інтерсуб’єктивної комунікації і полягає у тому, що більшість домовляється вважати істиною те той те то.

24. Людські дії в суспільстві засвідчують, що:

А)фаталізм притаманний людині і він засвідчує повну залежність людини від того, що від неї не залежить;

Б) волюнтаризм притаманний людині, тобто, що людина повністю сама визначає свої вчинки, дії та поведінку за допомогою розуму та свідомості;

В) не можна говорити про те, що людська поведінка напередвизначена суспільством або повністю незалежна від впливу суспільства.

25. Філософія історії, як напрямок філософського знання, ставить собі за мету:

А) осягнути сутнісні сили історії, її спрямованість та сенс;

Б) детально проаналізувати та класифікувати історичні події і звести їх до єдиного каталогу;

В) синтезувати історичні події в одне ціле, щоб створити загальну світову історію.

26. Оскільки людське буття є проблематичним, то:

А) ми отримуємо свої людські якості та необхідні змістовні наповнення свого життя від своїх батьків генетично;

Б) ми не отримуємо своїх людських якостей та необхідних змістових наповнень свого життя стихійно, автоматично, а здобуваємо у процесі соціалізації;

В) людиною керує все життя, починаючи з дня народження, її невблаганний фатум і якщо людина буде слідувати за ним, то буде щасливою.

27. Технократизм – це:

А) концепції, згідно з якими головним фактором суспільного розвитку є високий рівень розвитку промислового виробництва, що орієнтоване на масове виробництво товарів вжитку тривалого використання;

Б) концепції, згідно з якими технічний прогрес веде людство до загибелі чи то внаслідок екологічної катастрофи;

В) концепції, згідно з якими хід суспільної історії визначається розвитком науки, техніки та технології.

28. Концепція «суспільної угоди» Т.Гоббса передбачала:

А) Первісне людське рівноправ’я порушила приватна власність, яка розшарувала суспільство на багатих і бідних;

Б) Свою особисту свободу люди передають державі і, поступаючись свободою, вводять своє життя у впорядковане русло, що кладе край хаосу та ворожнеч;

В) Людина за своєю природою є істотою суспільною, тому у самій природі людини є внутрішня потреба, схильність до особливого суспільного об’єднання.

29. Суть методу верифікації у філософії неопозитивізму полягає в наступному:

А) заміна всіх змістових тверджень відповідними їм послідовностями символів або формулами;

Б) виділення провідних положень певної теорії, зведення їх до простих неподільних суджень;

В) виділення і розгляд деяких (а то й однієї) особливостей та прикмет предмета.

30. Якщо антропоцентричний світогляд ставить людину у центр всесвіту, то:

А) людина живе речами і існує лише для космосу фізичних тіл;

Б) людина і весь земний світ в ньому – це момент руху до Бога;

В) людина – це мисляча істота, яка осягає світ навколо себе за допомогою поєднання мислення та відчуттів.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]