Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsiya_1-2.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Лекція 1 поняття, сутність та походження держави

Мета: розкрити поняття держави, її ознаки, елементи механізму держави, ознайомити з теоріями походження держави, дати характеристику функцій держави, проаналізувати поняття правової держави.

Основна проблема: засвоєння основних закономірностей ви­никнення, розвитку та функціонування держави і права.

Провідна ідея: світогляд людини не може бути повним, до­сконалим, якщо в ньому відсутні знання щодо сутності держави і права.

Обрані методи: лекція-бесіда.

Основні поняття теми:

Держава — це особлива політико-територіальна організація, яка виступає від імені всього суспільства, володіє суверенітетом і спеціальним апаратом управління й примусу, у зв'язку з чим зда­тна надавати своїм велінням загальнообов'язкового характеру.

Патріархальна теорія походження держави— її сутність полягає у твердженні, що держава походить від сім'ї та є наслід­ком історичного розвитку і розростання останньої, а тому абсо­лютна влада монарха — це продовження батьківської влади.

Теорія суспільного договору — пояснює виникнення держа­ви внаслідок об'єднання людей на основі добровільної згоди (до­говору) про те, що одні будуть управляти, а виконувати їх управлінські рішення.

Функції держави — це основні напрями діяльності держа­ви, що розкривають її соціальну сутність і призначення в сус­пільстві.

Основні функції держави — такі напрями діяльності дер­жави, без здійснення яких вона не може нормально функціону­вати і розвиватися. Вони характеризують призначення держави, найбільш важливі напрями її діяльності на певному етапі розвитку.

Неосновні функції держави — є складовими елементами ос­новних функцій, але окремо не розкривають сутності держави. Так, у складі такої основної функції держави, як оборона країни, можна виділити низку її неосновних функцій: зміцнення зброй­них сил, розвиток науково-технічного прогресу для забезпечення їх озброєнням та ін.

Внутрішні функції держави — здійснюються в межах даної держави, в яких виражається її внутрішня політика (регулювання економічних відносин, організація суспільної праці, охорона пра­вопорядку, законності, прав і свобод громадян, соціальний захист населення, охорона й раціональне використання природних ре­сурсів).

Зовнішні функції держави — забезпечують здійснення зов­нішньої політики держави (оборона країни, підтримання міжна­родного миру, економічного співробітництва).

Механізм держави — цілісна ієрархічна система державних органів, які здійснюють її завдання і реалізують функції.

Орган держави — частина державного апарату— група осіб або одна особа, які наділені юридично визначеними державно-владними повноваженнями для виконання завдань і функцій держави.

Теорія поділу влад — традиційно її пов'язують з ім'ям Ш. Монтеск'є (1689—1755), який виробив схему, відповідно до якої влада в державі повинна бути поділена між законодавчими, вико­навчими та судовими органами. Кожна з влад стосовно іншої є са­мостійна і незалежна, що виключає можливість узурпації всієї влади в державі якоюсь однією особою чи окремим органом держави.

Державний апарат -— система органів держави, що наділені правом застосування засобів державного примусу і які контро­люють та координують діяльність державних підприємств і дер­жавних установ.

Правова держава — це така держава, в якій лише юридич­ними засобами забезпечуються верховенство права, реальне здій­снення, гарантування, охорона, захист та поновлення порушених прав людини і громадянина, взаємна відповідальність держави та особи, контроль й нагляд за створенням і застосуванням юридич­них законів. Відсутня жорстка регламентація з боку держави що­до забезпечення гласності, свободи слова, критики, існує право вільного в'їзду та виїзду, обміну інформацією, науковими та освітянськими технологіями з іншими державами.

ПЛАН

  1. Поняття держави та її ознаки.

  2. Теорії походження держави.

  3. Характеристика функцій держави.

  4. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави.

  5. Поняття та ознаки правової держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]