Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Право соц.забезпечення.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
749.06 Кб
Скачать

Форма № Н - 3.04

Національний університет

«одеськА юридичнА академіЯ»

Кафедра цивільно-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Л.В. Ємельянова

___________________________

«____»____________ 2012 року

Робоча програма навчальної ДИСЦИПЛІНИ

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

спеціалізація прокуратури та слідства; цивільної та господарської юстиції

відділення ВСП «Миколаївський комплекс Національного університету «ОЮА»

2012 – 2013 рік

Робоча програма з «Права соціального забезпечення» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», 2012 рік – 39 с.

________________________________________________________

Розробник: Обручков Роман Іванович, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ВСП МК НУ «ОЮА»

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

Протокол від «____»________________2012 року № ___

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Миколаївського комплексу

Національного університету

«Одеська юридична академія» Оборотов І.Г.

«_____»___________________ 2012 року

 Обручков Р.І., 2012 рік

 Відокремлений структурний підрозділ

«Миколаївський комплекс Національного університету

«Одеська юридична академія», 2012 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

вечірня форма навчання

Галузь знань: 0304 «право»

Нормативна

Рік підготовки:

2-й

3-й

Семестр

Напрям підготовки 6.030401 «правознавство»

4-й

5-й

Лекції

22 години

22 години

Практичні, семінарські

22 години

12 годин

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Самостійна робота

28 годин

38 годин

Загальна кількість годин:

72 години

Вид контролю:

залік

залік

Навчальний план

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Екзамен

Залік

Денна форма навчання

2

4

22

22

44

28

72

+

Всього

2

4

22

22

44

28

72

+

Вечірня форма навчання

3

5

22

12

34

38

72

+

Всього

3

5

22

12

34

38

72

+

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.