Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори контролінг.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
157.7 Кб
Скачать

1. Сутність, мета, завдання і функції контролінгу.

Контролінг є новою ефективною концепцією управління в рам­ках сучасного менеджменту. У сучасному розумінні контролінг постає як провідна функція менеджменту, він формує взаємозв'язки між іншими окремими функціями управління — плануванням, координуванням, конт­ролем, обліком І аналізом. Основна мета контролінгу полягає в об'єктивній оцінці господарських ситуацій для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. З погляду методичної побудови контролінг виступає як пев­ний набір інструментів. На сучасному етапі існують різні тлумачення сутності контролінгу. Основна функція контролінгу — координа­ція, котра охоплює всі управлінські підсистеми, всі процеси узго­дження між ними, а також координацію усередині самих підсистем. Функції контролінгу визначаються поставленими перед ор­ганізацією цілями й включають ті види управлінської діяльно­сті, що забезпечують досягнення цих цілей. До них належать: облік, підтримка процесу планування, контроль за реалізацією планів, оцінка перебігу процесів, виявлення відхилень, їхніх причин і вироблення рекомендацій для усунення причин, що спричинили ці відхилення. Обсяг реалізованих в організаціях функцій контролінгу залежить в ос­новному від таких чинників-• економічного стану підприємства;розуміння керівництвом і/або власниками важливості й ко­рисності впровадження функцій контролінгу;• розміру підприємства (чисельність зайнятих, обсяг вироб­ництва);• рівня диверсифікованості виробництва, номенклатури про­дукції, рівня її конкурентоспроможності;• кваліфікації управлінського персоналу;• кваліфікації працівників служби контролінгу. Функції й завдання контролінгу постійно доповнюються й змінюються за змістом, міняється вагомість окремих завдань.

2. Система контролінгу: структура і сутнісна характеристика складників.

Контролінг як цілісна система складається з двох важливих частин:стратегічний контролінг; оперативний контролінг. Кожний вид контролінгу має свої цілі, методи, принципи, за­соби й інструменти. Стратегічний контролінг має допомагати підприємству ефектив­но використовувати наявні у нього переваги та створювати повий потенціал успішної діяльності у перспективі. Служба стратегічно­го контролінгу виступає як внутрішній консультант менеджерів і власників підприємства для розробки стратегії, постановки довго­строкових цілей і завдань. Вона надає необхідну інформацію, що орієнтує керівництво у процесі прийняття рішень. Основне завдання оперативного контролінгу — надавати допо­могу менеджерам у досягненні запланованих цілей, які найчастіше виражаються у вигляді кількісних значень рівнів рентабельності, лі­квідності і/або прибутку. Оперативний контролінг орієнтований на короткостроковий результат, тому його інструментарій принципово відрізняється від методів і методик стратегічного контролінгу. Стратегічний контролінг визначає цілі і завдання для оператив­ного контролінгу, тобто ставить нормативні рамки. Обидва напрями контролінгу різняться за охопленням часового горизонту. Так, опе­ративний контролінг реалізує свої функції на короткостроковому відрізку часу — до року. Стратегічний контролінг у сучасному ме­неджменті не прив'язаний жорстко до часових рамок, хоча найчас­тіше мова йде про середньо- і довгостроковий період.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.