Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
339.46 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра філософських та соціальних наук

Затверджено

Вченою радою

(п.___постанови від____березня 2012р.)

Ректор

_____________А.А.Мазаракі

Історія України

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

для студентів усіх напрямів підготовки та професійних спрямувань денної форми навчання

Київ 2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Автори: Ю.Г.Бадах, докт. іст. наук, проф.

П.П. Притуляк, канд. іст. наук, доц.

Л.В. Губицький, канд. іст. наук, доц.

Н.М.Литвин, канд. іст. наук, доц..

І.О. Кизименко, канд. іст. наук, доц.

І.В. Войцицька, канд. іст. наук, викл.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук «14» березня 2012 р., протокол № 18

Рецензенти: Ю.І. Кулагін, канд. філос. наук, проф..

В.І. Полурез, д-р іст. наук, проф.

Історія України

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

для студентів усіх напрямів підготовки та професійних спрямувань

денної форми навчання

2012

І. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі

Економічні та суспільно-політичні трансформації в сучасній Україні, участь нашої країни у європейських та світових інтеграційних процесах вимагають від вищої школи підготовки високоосвічених спеціалістів з розвинутою національною свідомістю та культурою. Важливу роль у досягненні цієї мети відіграє навчальний курс "Історія України", змістом якого є сукупні форми життєдіяльності людини в усіх сферах життя країни – економічній, політичній, національній, військовій та інших в процесі її виникнення, формування та історичного розвитку в України.

Мета вивчення дисципліни – на основі джерел та наукової літератури сформувати у студентів цілісне уявлення про історичний розвиток українського народу, закласти підвалини історичної свідомості, виховати фахівців, здатних аналізувати та використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем сучасної України.

Завдання дисципліни – допомогти студентам опанувати теоретико-методологічні засади та тенденції історичного процесу в Україні, ознайомитися з історичними джерелами, застосовувати історичні знання у професійній діяльності.

Предмет дисципліни – вивчення теоретико-методологічних засад історії виникнення, становлення і розвитку України.

Запропоновані програма та робоча програма дисципліни призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра усіх напрямів підготовки та професійних спрямувань денної форми навчання.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати

- історичний процес виникнення, формування та розвитку України;

- об’єкт, предмет і методи історичної науки, її категоріальний апарат;

- тенденції глобального історичного розвитку, роль і місце України у світовому історичному процесі;

вміти

- використовувати історичні знання у професійній та громадській діяльності.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі. Для засвоєння Історії України студенти повинні мати базову підготовку зі шкільних історичних дисциплін, що певною мірою впливають на формування базового історичного світогляду студентів.

Навчальна дисципліна «Історія України» розрахована на 108 годин, що відповідає трьом кредитам ЄКТС.

Форма підсумкової атестації – екзамен.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.