Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Политология.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.34 Mб
Скачать
  1. [Ред.] Етимологія терміну

Термін «демократія» походить з давньогрецької мови (грец. δῆμοκρατία, dēmokratía) і буквально означає «влада народу»[1], хоча у новогрецькій грец. Δημοκρατία отримала нове значення і використовується на позначення республіки як форми державного правління.

Саме слово «δῆμοκρατία» сформувалося в середині 5 — на початку 4 століття до нашої ери зі слів грец. δῆμος (dêmos, «народ») та грец. κράτος (krátos, «влада») для того, щоб позначити політичну систему, яка тоді існувала у деяких грецьких містах-державах. Така демократія стала яскравою рисою політичного життя у Стародавніх Афінах після повстання 508 до н. е.[2], коли була встановлена Афінська демократія.

  1. [Ред.] Історія терміну

Демократія виникла у Стародавній Греції, стародавні греки були також першими дослідниками її феномену. Крім того в Елладі був поширений такий поділ держав за формами правління: влада одного (монархія), влада кращих (аристократія) і влада народу (демократія). Однак, у Стародавній Греції (так само як і у Стародавньому Римі) рабів і чужоземців не відносили до громадян — демосу. Те саме стосується і деяких середньовічних держав, які називали демократіями, адже влада належала народу (виборність влади), але при цьому певну, досить велику, частину суспільства просто не відносили до народу, представники цієї решти не мали права голосу. Тому деякі дослідники вживають такі терміни, як рабовласницька демократія (до якої відноситься й Афінська демократія), феодальна демократія, буржуазна демократія, соціалістична демократія тощо.

Інколи демократію називають договірною формою правління, а інколи — перекрученою формою народного врядування, згідно з поділом усіх форм правління на шість можливих типів: тиранія як спотворена форма монархії, олігархія як спотворена форма аристократії та охлократія як спотворена форма народовладдя. Чиста демократія не викликала захоплення ані у філософів-аристократів, таких як Сократ зокрема, ані у прибічників мішаної форми правління, таких як Аристотель. Її часто протиставляли, так званим, складеним державним устроєм (де було змішано елементи монархічного, аристократичного та демократичного правління), типовим для Класичної Греції та Республіканського Риму.

В сучасному світі все ще змішують поняття демократії (народовладдя) з конкретним проявом її — формою державної влади, яка є зручною в сучасному світі з ринковою економікою, зокрема у США та країнах Західної Європи. Тому кажуть, що демократія обов'язково включає такі елементи:

 • виборність органів влади,

 • поділ державної влади на три гілки законодавчу, виконавчу та судову,

 • підпорядкування меншості більшості,

 • захист прав меншості,

 • наявність політичних прав і свобод.

  1. [Ред.] Основні концепції демократії

Головна суперечність демократії — суперечність між ідеєю демократії як повновладдям народу і неможливістю її практичного здійснення. Британський філософ Карл Поппер вважав демократію не тільки неможливою, але й недоцільною. Демократія у прямому її розумінні неможлива навіть суто технічно, бо немає таких механізмів, які б забезпечували пряме народоправство з будь-якого питання на всіх рівнях. Недоцільна, оскільки абсолютна більшість народу некомпетентна у вирішенні конкретних справ управління державою. Багатоманітні концепції демократії спрямовані на вирішення цієї суперечності.

Історично першою такою концепцією та формою її практичного втілення була класична ліберальна демократія. Головна ідея лібералізму — ідея індивідуальної свободи. У зв'язку з цим ліберальна демократія на перший план ставить громадянську свободу, яка ґрунтується на реалізації особистих прав і свобод індивіда. Наявність в індивіда громадянських та політичних прав і свобод надає йому можливості впливати на державу з метою задоволення особистих і спільних потреб. Ліберальна демократія не заперечує безпосереднього волевиявлення народу, але віддає перевагу представницький демократії, основні елементи якої — конституційність та обмеження політичного панування. Воля народу делегується представникам, котрі під час прийняття політичних рішень виражають цю волю самостійно і під власну відповідальність. Демократію розуміють як відповідальне правління. Лібералізм виник як ідеологія буржуазії, таму концепція класичної ліберальної демократії відбиває передусім інтереси класу буржуазії.

Сучасний різновид ліберальної демократії — концепція плюралістичної демократії (від лат. pluralis — множинний), яка ґрунтується на врахуванні інтересів усіх соціальних верств. Основні ознаки: конкуренція і взаємодія різних політичних сил і відкритий характер прийняття рішень через представницькі органи влади. До недоліків цієї концепції відносять те, що для задоволення інтересів і потреб певних соціальних груп необхідно надавати певні пільги і привілеї, що суперечить принципу рівності всіх перед законом. Нереально те, що все населення буде представлено у політичних партіях, що ці об'єднання будуть рівними за своїм політичним впливом.

Концепція корпоративної демократії близька до концепції плюралістичної демократії, але обмежує представництво лише найвпливовішими об'єднаннями, які не конкурують між собою, а співпрацюють під контролем держави.

Концепція партисіпітарної демократії спрямована на забезпечення реальної участі якомога ширших верств населення у здійсненні влади, громадянського контролю над прийняттям рішень, що буде сприяти досягненню справжньої свободи і рівності. Оскільки неможливо перейти до прямої демократії, пропонується змішана форма політичної організації з елементами прямої і представницької демократії.

Існує ряд концепцій елітарної демократії, які намагаються поєднати теорію демократії і теорію еліт.

Питання № 34

Питання №35

Введення В основу правової держави закладена рівність влади, громадянина, товариства і права, їхня правова рівність перед законом. Вища влада в правовій державі - влада закону, якому рівною мірою підпорядковуються усі: від вищих посадових осіб держави, органів державної влади до рядових громадян. Людина як суб'єкт права вільний розпоряджатися своїми силами, здібностями, майном. Право, будучи формою і мірою свободи, покликане максимально розсунути межі, що сковують особистість. Проблема правової держави має глибокі історичні корені. Протягом цілого ряду поколінь кінця XVIII і середини XIV століття корифеї вітчизняної думки М. М. Сперанський, А. Н. Радищев, П. І. Пестель, М. М. Муравйов, А. И. Герцен піднімали питання про реорганізацію Російського суспільства. Перші практичні кроки в цьому напрямку були зроблені під час правління Олександра II: 1861 скасування кріпосного права; 1864 початок судової реформи, результатом якого стало більш незалежне судочинство. Революційні події 1905 року дали поштовх реформуванню: установа Держдуми, столипінські реформи. У цей час вітчизняні правознавці М. М. Ковалевський, Н. М. Коркумов, Г. Ф. Шершеневич, С. А. Котлеровскій, В. М. Ресса узагальнили історичний досвід західноєвропейських мислителів і створили більш сучасну концепцію правової держави, застосовну до Російської дійсності. Правова держава. Які його принципи та механізми? А найголовніше, яка його основа? Поняття "правова держава" настільки широко, що одній дисципліні не під силу досить глибоко його вивчити. Але можливо, таке завдання в єдиному зусиллі по плечу ряду громадських та природничих наук. Пропонована увазі робота присвячена в першу чергу поняттю правової держави та розвитку її концепції на сучасному етапі. Основна мета цієї роботи - розкриття поняття правової держави та її основоположних принципів. Відповідно робиться спроба висвітлити існуючі у вітчизняній юридичній літературі думки і погляди і систематизувати комплекс нових законів і юридичних норм. У процесі підготовки та створення даної роботи були вивчені праці як класиків теорії правової держави як І. Канта, Ш. Монтеск 'є, російських правознавців Н. М. Кроунова, Г. Ф. Шершеневича, так і сучасних фахівців А. Б. Венгерова, В. В. Лазарєва, Н. Г. Александрова, В.К. Бабаєва, Г. М. Чеботарьова і.т.д. Крім того в цій роботі наводиться ряд прикладів по Чуваської республіці. Глава 1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. Історична пам'ять зберігає чимало повчальних і плідних ідей про сумісності держави з правом. Правова держава - це продукт нового часу. Ні давнина, ні середні століття не знали правової держави. Хоча, як вважають деякі юристи, ідея правової держави іде своїми коренями в античне суспільство. В основі сучасних концепцій правової держави лежать ідеї німецького філософа Канта (1724-1804гг.), Французького просвітителя і правознавця Монтеск'є (1689-1755гг.) Та інших європейських просвітителів ХVШ і ХIХ ст. таких, як Гуго Гроцій, Спіноза, Дж. Локк, Дені Дідро, Ж.-Ж. Руссо. Ці вчені вважали, що на зміну поліцейському, бюрократичному державі епохи абсолютизму (яке Кант називав державою сваволі), має прийти правову державу, в основі якого лежить ідея автономної особистості, яка має невід'ємними, невідчужуваними правами. Взаємовідносини особистості і державної влади в умовах правової держави принципово інші, ніж у абсолютистском державі, бо для правової держави характерне обмеження державної влади, зв'язаність її правом і законом. Концепція правової держави у І. Канта зводяться до наступних тез: джерелом моральних та правових законів виступає практичний розум, або вільна воля людей; людина стає моральною особистістю, якщо піднявся до розуміння своєї відповідальності перед людством в цілому; в своїй поведінці особистість повинна керуватися вимогами категоричного імперативу, який зводиться до наступного: "роби так, щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі; і в особі всякого іншого так само, як до мети, і ніколи не відносився б до нього тільки як до засобу" і "роби так , щоб максима твого вчинку могла стати загальним законом "; правом, заснованим на моральному законі, повинні бути визначені межі поведінки людей з метою, щоб вільне волевиявлення однієї особи не суперечило свободі інших; право покликане забезпечити зовні благопристойні, цивілізовані відносини між людьми; держава - це з'єднання безлічі людей, підлеглих правовим законам. Або "держава в ідеї, таке, яким воно має бути" зобов'язане узгоджувати власні "з чистими принципами права"; держава покликана гарантувати правопорядок і будуватися на засадах суверенітету. Державно-правові погляди Монтеск'є зводяться до того, що форми правління, форми державного устрою визначають собою дух законів і зміст законодавства; грунтуються на тому, що принцип демократії - це чеснота, любов до загального блага; виходять з того, що до "правильної" формі держави відноситься демократія, при якій верховна влада належить усій масі народу і основні закони тут визначають порядок подачі голосів, за допомогою яких виражається воля народу, склад і спосіб діяльності народних зборів; проповідує любов до батьківщини, повагу до закону, підтримку існуючих порядків, рівність і помірність станів, охорону сімейного надбання [1]. Теоретична конструкція правової держави, що склалася в політико-правовій доктрині ХVIII-ХХ ст., Включає поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, верховенство правового закону, взаємну відповідальність особи і держави, домінування общедозволітельного типу правового регулювання відповідно до юридичним принципом "дозволено все , що не заборонено законом ", встановлення реальних гарантій прав і свобод особистості. Багато ключових поняття минулого повторюються на новому витку історичного розвитку. Ще кілька років тому словосполучення "правова держава" звично асоціювалося з тими розділами університетського курсу, де критикувалися різні модифікації західних доктрин з аналогічною назвою і проголошувалося "соціалістичне правове держава". Викликає сумнів наукова свідомість самого поєднання "соціалістичне правове держава". Прикметник "соціалістичний" вказує на пануючу форму власності і на певну ідеологію. Між тим, ідея правової держави невіддільна від світогляду, виключає цю ідеологію. Більш того, ідея правової держави вже має на увазі антісоціалістічность, тобто приватну власність як первинної і вихідної. У нашій державі робиться спроба не тільки відродити ідею правового госудуарства, але і втілити її в життя. Безумовно, цей шлях буде довгим, складним і суперечливим. [2] Для того, щоб зрозуміти глибинну суть правової держави, недостатньо обмежитися набором хоча і важливих, але усе ж зовнішніх характеристик (обмеженість держави правом, поділ влади, наявність конституції), визначеною системою принципів, інститутів і норм. Суть правової держави не в дотриманні законів, так само як і не в достатку законодавчих актів, - і те й інше є ознаки не правової, а поліцейської держави. Суть держави правової - саме в характері законів, їхній відповідності правовій природі речей, спрямованості на забезпечення суверенітету особистості. Ще Гегель підкреслював, що гарні закони ведуть до процвітання держави, а вільна власність є основною умовою блиску його. [3] У найбільш розвинутому буржуазно-демократичному виді концепція правової держави є соціальною цінністю всього людства, вдалим сполученням загальнолюдських і класових інтересів. У основі правової держави, по-перше, повинна лежати правова економіка, а не командно-казармена, приречена на деградацію через відсутність внутрішніх стимулів до праці. А, по-друге, основою правового ладу служить розвинуте громадянське суспільство. Громадянське суспільство - система економічних, духовних, культурних, моральних, релігійних і інших відношень індивідів, вільно й добровільно об'єднаних в спілки, асоціації, корпорації для задоволення своїх духовних і матеріальних потреб та інтересів. Воно будується на принципі самоврядності, захищено традиціями, звичаями, моральними нормами і правом втручання держави. Держава - лише форма суспільства. У антиправовій (тоталітарній, моновладній) державі особистість, суспільство і народ протипоставлені державі як політичному апарату влади, відчужені від нього. Там немає громадян, є піддані. Громадянське суспільство припускає наявність численних незалежних спілок, інститутів і організацій, що служать бар'єром проти монополізму і зазіхань державних органів. Поняття громадянського суспільства має на увазі не тільки "громадянськість", відомий ступінь політичної свободи, але і "буржуазність", тобто економічну незалежність людини, можливість одержати прибуток не з рук держави. Розгортання всього комплексу інститутів держави в демократичному суспільстві усуває домінування політичної влади, усуває або різко обмежує прояви її негативних сторін. Серед великого комплексу інститутів, характерних для розвинутої держави в умовах демократії, необхідно зазначити, зокрема, на такі: мандат народу на здійснення влади, насамперед шляхом формування представницьких органів, що виконують законодавчі і контрольні функції; наявність муніципального самоврядування; підпорядкованість усіх підрозділів влади закону ; незалежне і сильне правосуддя; наявність державної влади в окремих блоках, включаючи виконавчу владу. [4] В основі правової економіки лежить принцип "від кожного за здібностями - кожному по праці. Це соціально-правовий масштаб міри регулювання праці і споживання. Щоб відновити правові принципи в економіці, варто відродити ряд свобод: 1) відчинити простір усім видам власності; 2) замінити адміністративні накази договорами, заснованими на рівності сторін, 3) зробити чільний принцип "дозволено все, що не заборонено", 4) забезпечити еквівалентний характер обміну, 5) затвердити рівноправність і сумлінність у виборі партнера, 6) не обмежувати ініціативу і підприємливість. Правова економіка і громадянське суспільство - перехід від розподільного суспільства до ринкового - це глибинні, сутнісні передумови формування правової держави. [5] Правова держава - це держава, що обслуговує потреби громадянського суспільства і правової економіки, призначення якого - забезпечити свободу і добробут. Воно підконтрольний цивільному суспільству і будується на еквівалентності обмінюваних благ, на фактичному співвідношенні суспільного попиту і пропозиції, відповідальна за правопорядок, що гарантує людині свободу і безпеку, тому що духовним фундаментом його є визнання прав людини. Правова держава - це демократична держава, де забезпечується панування права, верховенство закону, рівність всіх перед законом і незалежним судом, де признаються і гарантуються права і свободи людини і де в основу організації державної влади покладений принцип поділів законодавчої, виконавчої та судової влади. Сучасна правова держава - це демократична держава, у якій забезпечуються права і свободи, участь народу у здійсненні влади (безпосередньо або через представників) [6]. Це припускає високий рівень правової і політичної культури, розвинуте громадянське суспільство. У правовій державі забезпечується можливість у рамках закону відстоювати і пропагувати свої погляди і переконання, що знаходить своє вираження, зокрема у формуванні і функціонуванні політичних партій, громадських об'єднань, у політичному плюралізмі, у свободі преси і т. п. Ознаки правової держави: 1. Верховенство закону у всіх сферах життя суспільства. 2. Діяльність органів правової держави базується на принципі поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. 3. Взаємна відповідальність особистості і держави. 4. Реальність прав і свобод громадянина, їх правова і соціальна захищеність. 5. Політичний і ідеологічний плюралізм, що полягає у вільному функціонуванні різноманітних партій, організацій, об'єднань, що діють у рамках конституції, наявності різноманітних ідеологічних концепцій, течій, поглядів. 6. Стабільність законності і правопорядку в суспільстві. До числа додаткових чинників і умов становлення правової держави, певне, можна віднести наступні: - Подолання правового нігілізму в масовій свідомості; - Вироблення високої політико-правової грамотності; - Поява діючої спроможності протистояти свавіллю; - Розмежування партійних і державних функцій; - Встановлення парламентської системи управління державою; - Торжество політико-правового плюралізму; - Вироблення нового правового мислення і правових традицій, у тому числі: а) подолання вузьконормативного сприйняття правової дійсності, трактування права як продукту владно-примусової нормотворчості; б) відмова від догматичного коментування й апології сформованого законодавства; в) подолання декоративності юридичних норм; г) вихід юридичної науки із самоізоляції і використання загальнолюдського досвіду. Суверенна правова влада повинна бути протиставлена ​​будь-яким проявам одержавлення. Відторгнення правової державності можливо по двох каналах: державно-владному і законодавчому. До політичних важелів можуть рватися різноманітні переродженські антиправові структури, свого роду політичні аномалії (авторитарна тиранія, бюрократична олігархія - реакційно-реставраторські сили, а також войовнича охлократія, антигуманна технократія - демагогічно популістські сили) [7].

Правова держава - шлях до відродження природно-історичних прав і свобод, пріоритету громадянина в його відношенні з державою, загальнолюдських початків у праві, самоцінності людини. Поняття "правова держава" - це фундаментальна загальнолюдська цінність, така ж, як демократія, гуманізм, права людини, політичні й економічні свободи, лібералізм та інші. Суть ідеї правової держави - у пануванні права в суспільному і політичному житті, наявності суверенної правової влади. За допомогою поділу влади держава організується і функціонує правовим способом, ця міра, масштаб демократизації політичного життя. Правова держава відчиняє юридично рівний доступ до участі в політичному житті всім напрямкам і рухам. У чому ж полягає відмінність правової держави від держави як такої? Держава як така характеризується її всевладдям, непов'язанністю правом, свободою держави від суспільства, незахищеністю громадянина від сваволі і насильства з боку державних органів і посадових осіб. На відміну від неї правова держава обмежена правом, виходить із верховенства закону, діє строго у визначених межах, установлених суспільством, підпорядковується товариству, відповідальна перед громадянами, забезпечує соціальну і правову захищеність громадян. Разом з тим правова держава як і всяка держава має загальні риси, які зводяться до наступного: 1. Йому властива державна влада як засіб проведення внутрішньої і зовнішньої політики. 2. Вона являє собою політичну організацію суспільства, засновану на відповідному соціально-економічному базисі суспільства. 3. Має у своєму розпорядженні спеціальний державний механізм. 4. Має визначену адміністративно-територіальну організацію на своїй території. 5. Існує завдяки податкам і іншим зборам. 6. Має державний суверенітет. [8] Особливості механізму правової держави полягають у наступному. Усі його структурні частини й елементи функціонують на основі принципу поділу влади, строго у відповідності зі своїм цільовим призначенням. Наділені владними повноваженнями, структурні частини й елементи правової держави у своїй специфічній формі діяльності реалізують волю суспільства. Структурні частини й елементи правової держави усю свою діяльність строго поєднують із чинним законодавством. Посадові особи несуть персональну відповідальність за посягання на права і свободи громадян, гарантовані конституцією й іншими нормативно-правовими актами. Права і свободи громадян забезпечуються органами правової держави. Механізм правової держави є засобом її існування. Функції правової держави реалізуються за допомогою її механізму. [9] Таким чином в правовій державі її механізм вільний від бюрократизму й адміністративно-командних методів управління. Його демократичний характер обумовлений відповідальністю перед товариством на службі якого він знаходиться. Правова держава є концентроване вираження цивільного суспільства. У силу цього його етапи розвитку в цілому і загальному збігаються з етапами розвитку громадянського суспільства. Разом з тим, оскільки всяка держава має відому самостійність по відношенню до суспільства, то етапам розвитку правової держави властиві певні особливості, що відбивають його політичний характер. Перший етап розвитку правового цивільного суспільства - це становлення ринкової економіки, підприємництва, гласності, свободи засобів масової інформації, соціальної захищеності громадян; другий етап - утвердження ринкової економіки різноманітних форм підприємництва, забезпечення соціальної захищеності громадян, наявність гласності, вільної діяльності засобів масової інформації. Таким чином, розглянувши поняття правової держави та його основні ознаки, необхідно безпосередньо перейти до здійснення державної влади у правовій державі. Глава 2. СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ У правовій державі. Державна влада в правовій державі не є абсолютною. Це обумовлено не тільки пануванням права, зв'язаністю державної влади правом, але і тим, як організована державна влада, у яких формах і якими органами вона здійснюється. Тут необхідно звернутися до теорії поділу влади. Поділ влад-це політико-правова доктрина і конституційний принцип, що лежить в основі організації влади демократичної правової держави. [10] Ідея поділу влади, висунута ще античними мислителями (Арістотель), була розвинута в епоху буржуазних революцій (зокрема, французьким правителем Монтеск'є) у противагу абсолютизму і феодальній сваволі. Зачатки доктрини поділу влади вбачаються вже в працях видатних мислителів Древньої Еллади і Стародавнього Риму. Серед них можна виділити Арістотеля (384-322 рр. до н.е), Енікура (ок 341-ок 270 р.м. до. Н.е.), Полібія (ок 201-ок 120 рр. до н . е.). Проте авторство належить, безперечно, двом мислителям, що стали деякою мірою провісниками революційних змін у своїх країнах: англійцю Джону Локку (1632-1704) і французу Шарлю Монтеск'є (1689-1755). Ш. Монтеск 'є зробив цю концепцію цілком завершеною і стрункий вид. І, що не менш важливо, у його інтерпретації концепція поділу влади одержала свій відбиток і закріплення в конституційних актах, багато з яких зберігають свою дію і по сьогоднішній день. Серед цих актів особливу увагу приваблюють два: Декларації незалежності Північноамериканських Сполучених Штатів від 4 липня 1776р. і французька Декларація прав людини і громадянина 1789 року. Декларація 1789 року є складовою частиною теперішньої Конституції і чинного права Франції. Особливий інтерес для з'ясування того, як законодавчо проголошувався і закріплювався принцип поділу влади, подає стаття 15 Декларації. "Будь-яке суспільство, в якому не забезпечене здійснення прав і не закріплений поділ влади, - говорить ця стаття, - не має конституцій. Під словом "конституція" вони розуміли демократичний конституційний устрій, заснований на визнанні і реалізації основних прав і свобод людини і поділом влади. Звертає на себе увагу, що Декларація в рамках однієї статті об'єднує, здавалося б, два разнопорядкових принципи: гарантію прав і свобод і поділу влади. На перший погляд, може здатися, що подібне з'єднання випадково або є результат редакційної похибки [11]. Насправді це не так. Проблема здійснення прав з свобод і принцип поділу влади тісно взаємопов'язані. У певному розумінні можна навіть говорити про їх органічній єдності. Затвердження інституту прав і свобод, їхні гарантованість - це своєрідний зовнішній механізм обмеження влади. Але настільки ж необхідний і аналогічний внутрішній механізм. Він би перешкоджав надмірній концентрації влади чреватої її повним зосередженням у руках однієї особи або обмеженої вузької групи осіб, яка б правила за своїм розсудом, не рахуючись ні з правовими розпорядженнями, ні з правами і свободами людини. Відповіддю на цю потребу в механізмі, який би перешкоджав узурпації влади, стали концепція і конституційний принцип поділу влади. Пошук найкращих форм організації влади, дослідження механізму її здійснення пронизують всю історію політичної думки. Аристотель, звичайно, ще дуже далекий від принципу поділу влади в тому вигляді, як ми його знаємо сьогодні. Проблема співвідношення свободи і влади привертає увагу відомих мислителів у всі наступні сторіччя. "Абсолютна деспотична влада або керування без установлених постійних законів не можуть ні в якій мірі відповідати цілям суспільства й уряду", - констатує Дж. Локк [12]. Звідси і випливає головний висновок, що склав серцевину концепції поділу влади: влада по прийняттю законів і влада по їхньому виконанню повинні бути розділені. Автор концепції не виступав проти влади взагалі. Він вважав її необхідною умовою зберігання суспільства і порядку і був прихильником монархії. Але ця остання повинна була обмежитися лише здійсненням виконавчої влади. В умовах обмеженої монархії на перше місце висувається законодавча влада саме вона, по Локку, і утворить "першу гілку влади". [13] Найбільш повно і послідовно концепція поділу влади викладена в працях Ш. Монтеск 'є й особливо в його двадцятирічному праці "Про дух законів", що приніс найбільшу славу автору. Аналізуючи різноманітні засоби правління і принципи, на яких воно засновано, Монтеск'є підходить до проблеми політичної свободи і її трактуванню. А відштовхуючись від неї вирішує питання про устрій влади. Політична свобода існує лише в країнах, як правило, помірних, у яких не зловживають владою. Тим часом, віковий досвід підтверджує, що кожна людина має владу, схильна до зловживання нею. "Щоб не було можливості зловживати владою, необхідний такий порядок речей, при якому різні влади могли взаємно стримувати один одного. Можливий такий державний устрій, при якому нікого не будуть примушувати робити те, до чого його не зобов'язує закон, і не робити того, що закон йому дозволяє ". Ідея, формулируемая Монтеск'є, цікава в багатьох відношеннях. Насамперед визначенням взаємозв'язку, яка встановлюється між правомірним правлінням і поділом влади. Цей поділ вступає як їхнє взаємне стримування. Таке взаємне стримування-гарантія від зловживання. Перешкода зловживанню владою є гарантія забезпечення свободи. Нарешті, сама свобода має місце тоді, коли нікого не можна примушувати робити те, до чого його не зобов'язує закон. Або ж, коли, навпроти, людині не дозволяють учинити те, що йому заборонено законом. Таким чином, поділ влади не самоціль а, засіб здійснення правомірного, легітимного правління, а отже, забезпечення свободи. [14] Які ж ті влади, які повинні бути взаємно збалансовані? "У кожній державі", пише Ш. Монтеск 'є, "є три роди влади: влада законодавча, влада виконавча, що відає питаннями міжнародного права, і влада виконавча, що відає питаннями права цивільного". Наведена формулювання дещо відрізняється від тієї, яка має ходіння в наші дні. Втім, і сам творець доктрини поділу влади дає необхідні пояснення не залишають місця для пересудів. Перша влада, пояснює він, покликана створювати закони. Друга відає зовнішніми зносинами і забезпечує безпеку. В силу третьої влади караються злочинці і вирішуються сутички між приватними особами. Цю владу можна інакше іменувати - судовою. На перший погляд, може здатися дещо дивним, що поряд із законодавчою фігурують дві виконавчі влади. Але пояснюється це досить просто. Друга і третя влади (по перерахуванню, але не по значимості), на відміну від першої, самі закони не приймають, а забезпечують їхнє здійснення. В одному випадку за допомогою урядової діяльності, в іншому-за допомогою судової діяльності. [15] У цьому сенсі можна говорити про те, що і та й інша забезпечують виконання закону. Але змішувати їх не припустимо. Вказівки на те, що з'єднання різних влади в руках однієї особи або органа неминуче веде до удушення політичної свободи, складає серцевину самої доктрини поділу влади. Якщо, проте, з'єднання двох перших влад - це ще лише потенційна погроза тиранії, то з'єднання їх із судової неминуче веде до згубних наслідків. "Не буде свободи ..., якщо судова влада не відділена від влади законодавчої і виконавчої. Якщо вона сполучена з законодавчою владою, то життя і свобода громадян виявляться у владі сваволі, тому що суддя буде законодавцем. Якщо судова влада сполучена з виконавчою, то суддя одержує можливість стати гнобителем ". Нарешті, що відбудеться, якщо сполучені всі три влади? Відповідь досить лаконічний і простий. У цьому випадку неминучі встановлення самого найжорстокішого деспотизму і повної загибелі свободи. Доктрина, створена Ш. Монтеск 'є, не обмежується вичленовуванням трьох гілок влади і показом небезпеки їхнього з'єднання в руках однієї особи чи органу. Не менш важлива й інша сторона цієї доктрини-міркування про те, чи не призведуть розчленовування влади і їх взаємна збалансованість до паралічу влади, до безвладдя, при котрих також неминучі руйнація держави і загибель свободи. Запобігти подібному розвитку подій можуть; узгодженість і взаємодія влади. [16] У доктрини поділу влади виявилася непроста доля. Вона отримала широке визнання і підтримку з боку самих прогресивних сил, стала одним з головних постулатів демократичної конституційно-правової теорії. Нарешті, вона знайшла свій прямий відбиток і закріплення в основних законах передових держав, а сьогодні (особливо після краху тоталітарних режимів) стала провідним конституційним принципом практично всіх держав світу. Але не варто, мабуть, і надмірно ідеалізувати ситуацію. Далеко не відразу навіть записані в основному законі держави принципи реалізуються на практиці. Історія тієї ж Франції, де народилася і восторжествувала ця теорія, переконливо показує на скільки складний був пройдений шлях. За два сторіччя, що пройшли після Великої французької революції, у країні замінилися дві імперії, дві цензових монархії, п'ять республік, не рахуючи всякого роду "перехідних" і "тимчасових" режимів. Звичайно, за ці роки змінювалися і концептуальне трактування, і відношення до самого принципу, і конкретний розподіл обсягу влади між її гілками. У сучасній правовій науці принцип поділу влади прийнято відносити до основ демократичного конституційного ладу. Це означає, що він має основне значення при рішенні конкретних питань побудови держ. механізму. Конституційні положення відносяться до вищих державних органів і визначають порядок їх формування, повноважень і сферу ведення, взаємовідносини між ними, повинні відповідати головному конституційному принципу. [17] За допомогою поділу влади правова держава організується і функціонує правовим способом: державні органи діють у межах своєї компетенції , не підміняючи один одного; встановлюється взаємний контроль, збалансованість, рівновага у взаємовідносинах державних органів, що здійснюють законодавчу, виконавчу і судову владу. Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову означає, що кожна з влади діє самостійно і не втручається в повноваження іншої. При його послідовному проведенні в життя виключається всяка можливість присвоєння тією або іншою владою повноважень іншої. Принцип поділу влади стає життєздатним, якщо він ще й обставляється системою "стримування і противаг" влади. Подібна система "стримувань і противаг" усуває всякий грунт для узурпації повноважень однієї влади іншою і забезпечує нормальне функціонування органів держави. [18] Класичним зразком у цьому відношенні є США. Відповідно до теорії поділу влади в ній законодавча, судова і виконавча влади, діють як три сили в замкнутому колі своїх повноважень. Але при цьому передбачені форми впливу органів однієї влади на органи іншої. Так, президент наділений правом накладати вето на закони, прийняті Конгресом. У свою чергу воно може бути переборено, якщо при повторному розгляді законопроекту в його користь віддадуть голоси 2 / 3 депутатів кожної з палат Конгресу. Сенату наділений повноваженням затвердження членів уряду, призначуваних президентом. Він також ратифікує договори й інші міжнародні угоди, що укладаються президентом. У випадку вчинення президентом злочинів, Сенат звертається в суд для вирішення питання про винесення йому "імпічменту", тобто про усунення з посади. "Збуджує" ж справу про імпічмент Палата Представників. Але могутність Сенату послабляється тим, що її головою є віце-президент. Але останній може брати участь у голосуванні лише в тому випадку, якщо голоси розділяються порівну. Конституційний контроль у країні здійснює Верховний суд США. [19] Необхідно звернути увагу на те, що в сучасних демократичних державах (таких, як США, Німеччина) поряд із класичним розподілом державної влади на "три влади" федеративний устрій є також засобом децентралізації і "поділу" влади, попереджуючим її концентрацію. Тепер, грунтуючись на Конституції Російської Федерації розглянемо принцип поділу влади в Росії. Ст. 10 Конституції України говорить: "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні." До органами законодавчої влади в Російській Федерації ставляться: Федеральне Збори (Раду Федерації і Державна Дума - дві палати Зборів), Законодавчі Збори республік, що входять до складу Російської Федерації; органи влади інших суб'єктів Російської Федерації; місцеві органи державної влади. До органів виконавчої влади в Російській Федерації ставляться: Президент Російської Федерації; Рада Міністрів Російської Федерації; Вищі посадові особи республік, що обираються громадянами або Законодавчими Зборами; Уряд республік; органи адміністрації інших суб'єктів Російської Федерації. До органів судової влади в Російській Федерації ставляться: Конституційний Суд Російської Федерації; Верховний Суд Російської Федерації; Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації; суди республік та інших суб'єктів РФ; районні народні суди; суди спеціальної юрисдикції. Федеральне Збори - парламент Російської Федерації є представницьким і законодавчим органом Російської Федерації. Рада Федерації схвалює закони, прийняті Державної Думою. Закон вважається схваленим Радою Федерації, якщо за нього проголосувало більше половини від загального числа депутатів чи, якщо протягом чотирнадцяти днів він не буде розглянутий Радою Федерації. У разі відхилення закону Радою Федерації палати можуть створювати погоджувальну комісію для подолання розбіжностей, що виникли, після чого закон підлягає повторному розгляду Державної Думою. Державна Дума приймає закони більшістю голосів від загального числа депутатів, якщо інше не передбачено Конституцією Російської Федерації. Прийняті закони протягом п'яти днів передаються на розгляд Раді Федерації. Президент Російської Федерації є главою держави, гарантом Конституції Російської Федерації, прав і свобод людини і громадянина; представляє Російську Федерацію всередині країни і в міжнародних відносинах; подає Державній Думі пропозицію про призначення Голови уряду; ставить перед Державною Думою питання про відставку уряду; подає Державній Думі кандидатуру для призначення на посаду Голови Центрального Банку Російської Федерації і ставить питання перед нею про його звільнення; формує уряд Російської Федерації шляхом призначення на посаду за пропозицією Голови Уряду Російської Федерації заступників Голови Уряду, федеральних міністерств; подає кандидатури для призначення на посаду суддів Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого Арбітражного Суду, Генерального прокурора Російської Федерації; призначає суддів інших федеральних судів; формує Адміністрацію Президента Російської Федерації, призначає і звільняє її керівника; призначає і звільняє вище командування Збройних Сил Російської Федерації. [20] У сучасній Росії процес становлення правової держави перебуває на самій початковій стадії, що робить особливо необхідним правильне розуміння даного процесу. Але це чи говорять численні різноманітні факти повсякденності? Так нормальними для світової практики є наявність протиріч між законодавчою і виконавчою владою. Інша справа в російських умовах не вироблені цівілізовнние форми вирішення цих протиріч, легко перетворюються у протистояння. Проблема взаємовідносин між різними гілками влади існує і на території нашої, Чуваської Республіки. Принцип поділу влади це створення системи "стриманості і противаг", що не дозволить узурпації повноважень однієї влади іншою і забезпечує нормальне функціонування органів держави, На думку депутатів Державної Ради першого скликання, діяльність органів виконавчої влади республіки багато в чому залишається поза контролем через відсутність законних прав у депутатів. Наприклад, кабінет міністрів Татарстану не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед парламентом Республіки, депутати можуть висловити невдоволення уряду, що спричиняє її відставку. Крім того новостворений кабінет міністрів Республіки Татарстан представляє на розгляд парламенту програму майбутньої діяльності на строк своїх повноважень. У нині діючій конституції Чувашії аналогічних положень немає. Важливе значення має кількісний та якісний склад державної ради ЧР. На прикладі державного ради 2-го скликання можна зробити висновок, що відбулося збільшення числа глав адміністрацій, і інших чиновників у складі депутатів. У законодавчій владі багато представників виконавчої влади. Здається не зайвим було б опрацювати питання про поділ державної ради ЧР за зразком Федеральних зборів РФ. Відкритим залишається питання про судову владу. Суперечки між гілками влади в республіці не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому не виключені. Відсутність конституційного суду ЧР затягує вирішення спірних питань. Для демократичного суспільства принцип поділу влади особливо важливий і значущий. Він виражає не тільки розподіл праці між державними органами, але і помірність, "рассредоточенность" державної влади, що попереджає її концентрацію, перетворення її в авторитарну і тоталітарну владу. Цей принцип у демократичному суспільстві передбачає, що всі три влади однакові, рівновеликі за силою, служать противагами по відношенню один до одного і можуть "стримувати" одна іншу, не допускати домінування однієї з них. Наприклад, перетворення управлінської влади в авторитарну, а законодавчої - у "всевладдя", в тоталітарну владу, підпорядковує собі і управління, і правосуддя. [21] Але навіть якщо дотримано тербованіе поділу влади, задіяна система "стримувань і противаг", то держава ще не обов'язково є правовим. Тому ми переходимо до наступного ознакою правової держави. Глава 3. ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ. У правовій державі жоден державний орган, посадова особа, колектив або громадська організація, жодна людина не має права зазіхати на закон. За його порушення вони несуть сувору юридичну відповідальність. Коли ми ведемо мову про верховенство закону як нормативно-правового акта, який володіє вищою юридичною силою, то маємо на увазі, що всі підзаконні акти повинні суворо відповідати йому, а посадові особи не ухилився від його виконання і тим більше не порушувати його. Також неприпустимо "збагачувати" закон підзаконними актами, вкладати в його зміст такий зміст, який не був передбачений законодавцем. Крім того і всі пересічні громадяни повинні в своїй поведінці керуватися законом. А для цього крім усього іншого, вони повинні бути інформовані про його зміст. Правова держава також припускає правову стійкість Конституції. Неприпустимо її постійна зміна, доповнення та оновлення. Бо тоді вона перестає бути Основним Законом держави, що володіє довгостроковим характером. Ось чому нескінченні зміни, які вносив Верховна Рада Російської Федерації до Конституції Російської Федерації суперечили природі правової держави і робили нестабільної внутрішньополітичну обстановку в суспільстві. Якщо конституція виражає державну волю суспільства, то її зміна, оновлення має здійснюватися відповідно до неї, а не волею. Зміцнення законності залишається актуальною задачею, бо це - центральна категорія правової держави. Нова Конституція Російської Федерації відповідно до принципу поділу влади внесла корективи в ієрархію нормативно-правових актів. Конституцією Російської Федерації до федеральним законам віднесено: федеральні конституційні закони та федеральні закони. Стаття 76 встановлює, що з предметів ведення Російської Федерації приймаються федеральні конституційні закони та федеральні закони. За предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Федерації - федеральні закони та які у відповідність до ними закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Федерації. Поза межами ведення Російської Федерації суб'єкти Федерації здійснюють власне правове регулювання. До правових актів суб'єктів Федерації віднесені конституції республік, статути країв, областей, міст федерального значення, автономних областей і автономних округів, закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Федерації. Усі правові акти, які видаються в Російській Федерації, не можуть суперечити Конституції Російської Федерації, федеральні закони не можуть суперечити федеральним конституційним законам (ст.76, ч.3). Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Федерації не можуть суперечити федеральним законам. У разі протиріччя між федеральним законом і іншим актом, виданим у Російській Федерації, діє федеральний закон. [22] Федеральні конституційні закони приймаються з наступних питань: про статус суб'єкта Федерації, про референдум, про порядок діяльності Уряду РФ (ст.114, ч.2); про судову систему РФ (ст.118, ч.3), про повноваження, порядок утворення та діяльності КС РФ, про порядок введення військового стану на території РФ або в окремих її місцевостях (ст.87) та ін Передбачено прийняття федеральних законів з питань: реалізації прав і свобод людини і громадянина, закріплених у розділі 2; статусу столиці РФ ( ст.70, ч.2), про систему податків і зборів (ст.70, ч.2), федерального устрою держави; загальним принципам організації представницьких і виконавчих органів, виборів Президента, депутатів Державної думи, формування Ради Федерації та ін З питань, віднесених Конституцією до ведення Ради Федерації (про призначення рахункової палати) і Державної Думи (акт про амністію) кожна палата приймає власні постанови. З усіх інших питань, прямо не віднесених до компетенції палат Федеральних Зборів, можливо лише прийняття федеральних законів. [23] Президент Російської Федерації видає укази і розпорядження, які не суперечать Конституції і обов'язкові на всій території Російської Федерації. Уряд Російської Федерації видає постанови і розпорядження, забезпечує їх виконання. Вони обов'язкові до виконання на всій території Російської Федерації і грунтуються на Конституції Російської Федерації, федеральних законах, нормативних указах Президента. Конституція Російської Федерації - юридична база всього законодавства, в якій закріплені основи економічної, соціальної та політичної організації суспільства, встановлюється механізм державної влади і управління, основні права і обов'язки громадян. Звідси і значення Конституції як Основного Закону держави. Необхідно максимально прагнути до того, щоб Конституція займала реальне місце в правовій системі, мала практичну цінність. Конституція закріплює основні положення всіх сторін державного і суспільного життя, тому для практичної реалізації її норм, як правило, необхідні вторинні законодавчі акти, які деталізують конституційні встановлення в такій мірі, в якій це необхідно для їх втілення в життя. Проте у найважливіших питаннях і сама Конституція повинна бути достатньою мірою конкретної, щоб виступати в якості джерела норм прямої дії, обов'язкових для державних органів, посадових осіб. До числа таких норм, відносяться ті, які закріплюють основні права, свободи і обов'язки громадян, реальність яких не повинна ув'язуватися з наявністю або відсутністю спеціального акта, який стосується механізму реалізації зазначеної групи конституційних норм. [24] Ретельний підхід до розробки законодавчих актів, з одного боку, і готовність внести до них необхідні виправлення і поправки, викликані реальною життєвою практикою, з іншого, - є ті правила, якими повинен керуватися законодавець. Законодавчі акти, навіть ті, які стосуються найважливіших сторін державного і суспільного життя, часто не відповідають вимогам нормативності і гарантованості. За таких умов ці акти не стають реальними регуляторами суспільних відносин, не призводять до скільки-небудь значного соціального ефекту, незважаючи на всі заклики і навіть боротьбу за дотримання і застосування таких актів. Необхідно встановити високу якість законодавства, а також встановити механізм самореалізації правових норм, які будуть сприяти становленню правової держави [25]. Конкретно-історичний досвід становлення та розвитку правової державності визначається соціально-економічними і політичними умовами, рівнем суспільної правосвідомості, суб'єктивними факторами, національними та історичними традиціями. Одним з таких умов є існування єдиного правового простору в межах даної держави. Вчені-юристи, які займаються розробкою проблем правової держави і зв'язують формування його основ насамперед з реалізацією принципу верховенства закону як основний загальнодемократичної цінністю, приділили увагу поняттю правового закону, необхідності надання законам, у тому числі й Конституції, прямої дії, упорядкування відомчого і локального нормотворчості , створення правових механізмів, що забезпечують їх повну відповідність закону. Але реалізація цих ідей можлива лише за наявності єдиного правового простору як визначального умови становлення правової державності. "Війна законів", що почалася з прийняттям колишніми союзними республіками Декларацій про державний суверенітет, одним з положень яких проголошувався пріоритет республіканського законодавства перед союзним, триває. "Полем битви" стає правове простір Російської Федерації, де ідея державного суверенітету колишніх автономій знову фокусується на визнання пріоритету законодавства республік, що входять до складу Росії. Логічним завершенням цього процесу з'явився парад локальних суверенітетів, який виражається у прийнятті конституцій республіками, що не відповідають Конституції Російської Федерації за багатьма фундаментальним питанням (Степове Укладення Республіки Калмикія - Хальмг-Тангч; конституції Республіки Комі, Республіки Башкортостан, Республіки Карелія). А саме: з питань порушення прав і свобод людини (обмежуються права громадян російськомовного населення на територіях республік); декларується пріоритет верховенства законодавства республік; встановлюються власні судові системи (предмет виняткового ведення Російської Федерації); проголошується право призначення вищих посадових осіб в республіці вищими органами влади республік (пріоритет Російської Федерації); замах на спільні предмети ведення Російської Федерації і республік (відносять виключно до відання республік). [26] У ряді статей Конституції Російської Федерації (статті 4, 15, 76 та інших) закріплено верховенство Конституції Російської Федерації і федеральних законів на всій території Росії. Ст. 15 говорить: "Конституція України має найвищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території Російської Федерації. Закони та інші правові акти, прийняті в Російській Федерації, не повинні суперечити Конституції Російської Федерації". Згідно зі статтею 72 Конституції Російської Федерації забезпечення відповідності конституцій і законів республік, статутів та інших нормативних правових актів країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів Конституції Російської Федерації і федеральним законам перебуває у спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації. Таким чином, єдине правове простір як необхідна умова становлення та формування правової держави відсутня. Необхідно забезпечити відповідність конституцій і законів республік, статутів та інших нормативних правових актів країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів Конституції Російської Федерації і федеральним законам. Таку функцію виконує Конституційний Суд Російської Федерації. Стаття 125 Конституції Російської Федерації встановлює, що Конституційний Суд Російської Федерації дозволяє справи про відповідність Конституції Російської Федерації: федеральних законів, нормативних актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації, Державної Думи, Уряду Російської Федерації; конституцій республік, статутів, а також законів та інших нормативних актів суб'єктів Російської Федерації, виданих з питань, що належать до відання органів держ. влади Російської Федерації і спільному ведення органів державної влади Російської Федерації органів державної влади суб'єктів Російської Федерації; договорів між органами державної влади Російської Федерації органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, договорів між органами державної влади суб'єктів Російської Федерації; не вступили в силу міжнародних договорів. А також вирішує спори про компетенцію між федеральними органами державної влади, між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, між вищими державними органами суб'єктів Російської Федерації. [27] Поряд з Конституційним Судом спеціалізований контроль в Російській Федерації здійснюють також конституційні (статутні) суди, комітети та палати її суб'єктів. В даний час вони діють у тридцяти з них: Республіка Адигея, Бурятія, Дагестан, Кабардино-Балкарія, Карелія, Комі, Марій-Ел, Саха (Якутія), Північна Осетія, Татарстан а також в Іркутській і Свердловській областях. Можна сказати, що суперечки про доцільність створення таких судів завершені: Федеральний Конституційний закон "Про судову систему Російської Федерації". Від 31 грудня 1996 року в цьому відношенні, образно кажучи "поставив крапку" Конституційні (статутні) суди законодавчо стали реальністю судової системи Російської Федерації. Необхідне створення Конституційного суду назріла і в нашій, Чуваської республіці. Спосіб дозволів протиріч через федеральні суди-це тривалий і дорогий механізм. До того ж наша судова влада продовжує зазнавати тиску з боку виконавчої влади і не завжди готова вирішити питання відповідно до закону. Чи потрібен Чуваської республіці Конституційний суд? Автор дотримується думки, що конституційний суд потрібний якщо всі органи, виконавча влада, інші строго дотримуватимуться нашу конституцію-це ідеально. Конституційний суд створюється тільки для того, щоб стежити за виконанням нашого основного закону-Конституції. Тому практика інших регіонів де конституційні суди вже створені, підтверджує, що вони ефективно діють на. У сучасній демократичній державі ефективність правового закону пов'язана з наявністю єдиного правового простору, в якому пріоритетне значення має принцип верховенства законів, прийнятих від імені народу і виражають його суверенну волю, над усіма діючими в країні нормативними актами. Підзаконні акти, включаючи відомчі розпорядження, накази, інструкції, підлягають конституційному контролю. Це означає, що вони можуть бути опротестовані, оскаржені й анульовані з мотивів порушення законності або, навпаки, після певної судової процедури підтверджені як відповідні Конституції і іншим законам. Ідея єдиного правового простору стає національною. У країнах Західної Європи концепція правового простору поряд з концепцією європейського економічного простору, отримує все більше визнання, і виражається в боротьбі з тероризмом, захистом прав людини, право притулку, відносинами між правоохоронними органами [28]. У правовій державі існують певні гарантії законності, які забезпечують дотримання і виконання закону. Це - соціально-економічні, політичні, юридичні і міжнародні гарантії. Політичні гарантії законності - це перш за все демократизм суспільного та державного ладу Російської Федерації, політичний і ідеологічний плюралізм, активна участь громадян в управлінні справами держави. Соціально-економічні гарантії законності - розмаїття форм власності, створення необхідних умов для їх розвитку, забезпечення їм рівного захисту, вільне підприємництво, право громадян розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці, справедливі умови найму, звільнення, оплати та охорони праці і т. д . До юридичних гарантій належать такі: нормативна урегульованість законами чи підзаконними актами всіх суспільних відносин, що потребують правовому закріпленні, ефективна діяльність спеціальних органів, які контролюють дотримання законів, а також правоохоронних органів, притягнення до юридичної відповідальності посадах осіб, які зазіхають на права і свободи громадян. До міжнародних гарантій належать: діяльність міжнародних організацій, спеціалізованих органів ООН з контролю за дотриманням прав людини в різних країнах, інспекційні поїздки їх представників в регіони, де порушується законодавство, що закріплює права і свободи громадян, право громадян звертатися в міжнародні органи за захистом своїх порушених прав . [29] Законність і правова держава - категорії багато в чому тотожні, але в них дещо різні акценти. Законність вимагає безумовного дотримання законодавства всіма суб'єктами правової сфери, у той час як правова держава пред'являє таку вимогу до державних структур, які виконують функції публічної влади. Тому реалізація режиму правової держави означає торжество закону перш за все в діяльності владних структур - державних органів влади, управління, суду і прокуратури та їх посадових осіб. У підсумку законність і правова держава ведуть до перетворення закону на самостійну, об'єктивну силу життєдіяльність якої не залежить від ставлення до неї. [30] Таким чином, розглянувши такі аспекти правової держави як систему поділу влади і верховенство закону, ми переходимо до основної функції правової держави. ГЛАВА IV. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ. Верховенство закону має на увазі не тільки пріоритет закону як різновиду нормативно-правового акта щодо підзаконних актів, скільки широкий аспект прав і свобод, закріплених за членами суспільства чинним законодавством. У правовій державі будь-яке обмеження прав людини неприпустиме. Більш того вона зобов'язана послідовно і неухильно забезпечити реалізацію цих прав і захищати їх. У зв'язку з цим принципове значення набуває проблема правової рівності в різних сферах життя суспільства і держави. Її рішення припускає створення державою надійних гарантій, що забезпечують таку рівність. Перелік прав і свобод людини і громадянина, властивий правовій державі, утримується в міжнародних актах. Це перш за все Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятих на ХХI сесії Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 1966р. Перелік прав і свобод, проголошених у зазначених актах закріплений і гарантований у конституціях правових держав. Особливе значення в них надається юридичній захищеності особистості, що немислима без презумпції невинності. Презумпція ж невинності означає, що справді демократична держава визнає, що всі питання, пов'язані з винність або невинність громадян у вчиненні того або іншого злочину, варто вирішувати тільки в судовому порядку. Більш того, при розгляді кримінальних справ, по яких може бути винесений смертний вирок, громадянин вправі вимагати, щоб його судив суд присяжних. У Російській Федерації це право відображено в ст.49 Конституції Російської Федерації. [31] Загальна декларація прав і свобод людини, прийнята ООН у 1948 році складається з 30 статей. У ній проголошується, що "всі люди народжуються вільними і рівними по своїй гідності і правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства". Далі в ній указується на неприпустимість жорстокі, що принижують людську гідність, поводження та покарання. У статті 6 Декларації визнається право кожної людини на визнання її правосуб'єктності, тобто надання людині можливості набувати права і здійснювати обов'язки, передбачені законодавством. Декларація також проголошує, що ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання, що кожна людина має право на рівний захист закону, на гласний, справедливий і неупереджений суд. У Декларації також указується на неприпустимість довільного втручання в особисте і сімейне життя громадян, посягання на недоторканність їхнього житла, таємницю кореспонденції і т.п. Вона закріплює й інші права і свободи людини, які повинні бути визнані і шануватися всіма державами (свобода думки, совісті і релігії, свобода пересування в межах кожної держави, право притулку в інших країнах, право на працю, на рівну оплату, право на вільний вибір професії, право на захист від безробіття, право на створення профспілок і т. д.). Політичний і ідеологічний плюралізм - відмітна ознака правової держави. Без такого плюралізму воно просто немислимо. Функціонуючи в умовах такого плюралізму, різноманітні соціальні сили в особі своїх політичних організацій ведуть боротьбу за владу в державі цивілізованими методами, у чесному політичному протиборстві зі своїми супротивниками. Ідеологічний плюралізм забезпечує їм можливість вільно викладати свої програмні установки, безперешкодно проводити пропаганду й агітацію на користь своїх ідеологічних концепцій. [32] Політичний і ідеологічний плюралізм є вираженням і уособленням демократизму суспільства, дозволяє кожному його члену самому вирішувати питання про свою прихильність до тієї чи іншої політичної організації, і ідеологічної упередженості. Звідси стає зрозумілим, чому держава не повинна нав'язувати суспільству якусь одну ідеологію або створювати перевагу для тієї або іншої політичної організації. Всі права і свободи, перераховані в Декларації, повинні бути реально забезпечені в державі. Це досягається насамперед прийняттям і проведенням у життя різноманітних законодавчих актів, що закріплюють їх у відповідній сфері суспільних відносин. У числі міжнародних документів про права людини також слід вказати Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Конвенцію про права дитини. [33] У закріплення основ правового становища людини і громадянина велике значення має Декларація прав і свобод людини і громадянина, ухвалена Верховною радою РРФСР 22 листопада 1991р. Декларація закріплює нове важливе становище: загальновизнані міжнародні норми, що стосуються прав людини, мають переваги перед законами Російської Федерації і безпосередньо породжують права і обов'язки громадян Російської Федерації. [34] Права і свободи людини і громадянина також закріплені у Конституції Російської Федерації, прийнятої всенародним голосуванням 12 грудня 1993р. (Ст. ст. 2, 6-8, 13-14, а також повністю глава 2 - права і свободи людини і громадянина ст. Ст. 17-64). Частина 3 ст. 55 говорить: "Права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені федеральним законом тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави." А стаття 56 Конституції Російської Федерації не допускає можливості обмеження низки найважливіших прав людини і громадянина навіть в умовах надзвичайного стану (право на життя, право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені, свободу совісті, право на житло , право на відшкодування державою шкоди, заподіяної державними органами або їх посадовими особами. [35] Стаття 2 говорить: "Людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина є обов'язком держави." Стаття 17 закріплює положення про те, що в Російській Федерації визнаються і гарантуються права і свободи людини і громадянина відповідно до загальновизнаних принципів і нормам міжнародного права. У відповідності зі ст.17 права і свободи людини є невідчужуваними і належать кожному від народження, є безпосередньо діючими (ст.18). Це означає, що державні і судові органи, посадові особи у своїй діяльності безпосередньо керуються і застосовують норми Конституції. На підставі статті 80 Конституції Російської Федерації Президент Російської Федерації є гарантом Конституції Російської Федерації, прав і свобод людини і громадянина. Президент Російської Федерації вправі припиняти дію актів 9органов виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у разі їх протиріччя Конституції Російської Федерації і федеральним законам, міжнародним зобов'язанням Російської Федерації чи порушення прав і свобод людини і громадянина до вирішення цього питання відповідним судом (частина друга статті 85 Конституції). У Російській Федерації всі рівні перед законом і судом. Конституцією проголошується неприпустимість використання прав і свобод для посягання на конституційний лад, права і свободи інших осіб, неприпустимість позбавлення людини прав і свобод та їх обмеження. Значну увагу приділено в Конституції особистим, цивільних і політичних прав, а також гарантіям цих прав. Право приватної власності охороняється законом (ст.35). Закріплюється право приватної власності на землю (ст.36), а також право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької діяльності та іншої не забороненої законом економічної діяльності (ст.34), що забезпечує створення надійної конституційної бази для просування економічної реформи, стабільного розвитку ринкової економіки. Стаття 46 Конституції України говорить: "1. Кожному гарантується судовий захист його прав і свобод. 2. Рішення і дії (або бездіяльність) органів державної, влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб можуть бути оскаржені до суду ... ". Конституцією Російської Федерації гарантуються: право на одержання кваліфікованої юридичної допомоги (ст.48), право обвинуваченого на розгляд його справи судом за участю присяжних засідателів (ст.47); право засудженого на перегляд вироку вищим судом, а також право просити про помилування або пом'якшення покарання (ст.50). Існують і інші декларовані Конституцією Російської Федерації гарантії прав і свобод людини. [36] Серед ряду вже раніше названих особливостей права сучасного громадянського суспільства потрібно виділити те, що права і свободи людини не тільки все більш стають метою законодавства та напрямів правової політики, а й прямо включаються у зміст правового регулювання як безпосередній критерій при визначенні правомірності того, чи іншої поведінки , предмет судового захисту. Звідси, можливість оскарження державних актів у міжнародних правосудні органи у випадках, коли, на думку заявника, обмежуються права людини. Кожному гарантується судовий захист його прав і свобод. Цей захист забезпечується не тільки наявністю в Конституції загального стану (ст.46), але й спеціальним закріпленням у низці статей вказівок на судовий захист найважливіших прав і свобод - права на таємницю листування (ст.23), недоторканність житла (ст.25), права приватної власності (ст.35). Більше того, стаття 46 гарантує і міжнародно-правовий захист прав і свобод людини шляхом забезпечення громадянам можливості звертатися, у разі необхідності, в міждержавні правозахисні органи. [37] У Російській Федерації гарантується державна захист прав і свобод людини і громадянина, кожен має право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом (ст.45). Рішення і дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб можуть бути оскаржені до суду (ст.46). Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в тому суді і тим суддею, до підсудності яких воно віднесено законом (ст.47, ч.1). При цьому Конституція вперше вводить в судову практику новий інститут - присяжних засідателів. Обвинувачений у скоєнні злочину має право на розгляд його справи судом за участю присяжних засідателів (ст.123, ч.4). У реальному житті повсюдно порушуються права і свободи громадян (і не тільки в нашій країні, а в усьому світі), це виражається в: порушенні міжнародних актів, які відносяться до прав народів, порушення правової рівності громадян, використання прав і свобод в антиконституційних цілях екстремістськими силами , елементарним невиконанням законів. У Росії відсутні спеціальні правові механізми, які забезпечують права і свободи російських громадян, їх реальну гарантованість. Фактично права і свободи громадян тільки проголошуються, але реально в житті нерідко відбувається кричуще порушення самих елементарних прав і свобод. [38] Щодня у світовому співтоваристві відбуваються масові порушення прав і свобод людини - це злочини геноциду, різні способи расової дискримінації, злочини апартеїду, військові злочини, а також злочини проти людства.

Взаємна відповідальність особи і держави - невід'ємна ознака правової держави. У недемократичній державі визнається лише відповідальність громадянина перед державою. Воно як би дарує йому права і свободи та визначає його статус. У правовому ж державі, навпаки, робиться акцент на відповідальності державних органів і посадових осіб перед громадянами за їх посягання на їхні права і свободи. Ця відповідальність знаходить реальний характер лише при наявності відповідних нормативно-правових актів, що закріплюють процедуру притягнення до ній посадових осіб, винних у порушенні прав і свобод громадян і передбачають жорсткі санкції за це (ст. ст.41 ч. 3, 52, 53 Російської Федерації ). Важливим гарантом непорушності прав і свобод громадян є конституційне положення, відповідно до якого владні структури держави зобов'язані забезпечити кожному можливість ознайомлення з документами і матеріалами безпосередньо зачіпають його права і свободи. У правовій державі визнається і право кожного громадянина захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом (ст. ст. 33, 45 частина 2 Конституції Російської Федерації). Все це разом узяте робить державу відповідальною перед громадянином. У свою чергу громадянин несе відповідальність за свої незаконні дії перед державою в особі її органів (ст. ст. 57, 58, 59 Конституції Російської Федерації). [39] ВИСНОВОК "Зараз,-як підкреслив Б. М. Єльцин, - завершується важливий етап перетворення Росії на демократичну державу. На основі Конституції формується демократична система влади". Реальні демократичні перетворення в праві почалися із другої половини 80-х років в роки перебудови, особливо після поразки серпневого (1991 р.) путчу. Отримав загальне визнання принцип "правової держави", були скасовані репресивні, інші реакційні інститути та становища, почали розвиватися демократичне законодавство, система правосуддя (створені Конституційний суд Російської Федерації, Вищий арбітражний суд Російської Федерації). У жовтні 1991р. Верховною Радою Російської Федерації була схвалена концепція судової реформи, яка спрямована на утвердження судової влади у державному механізмі як самостійної впливової сили, незалежної у своїй діяльності від влади законодавчої і виконавчої. Прийнята Верховною Радою Російської Федерації в 1991р. Декларація прав і свобод людини і громадянина, виходить з того, що держава визнає пріоритет прав і свобод людини, що дотримання і захист прав і свобод, честі та гідності людини головний обов'язок державної влади. Процес формування правової держави передбачає створення системи політичних, юридичних та інших гарантій, які забезпечували б реальність цих конституційних положень, рівність всіх перед законом і судом, взаємну відповідальність держави й особистості. У якості однієї з найважливіших завдань, пов'язаної з формуванням правової держави, слід розглядати розвиток і вдосконалення законодавства, формування нової по суті правової системи. Останнім часом прийнято дуже багато законодавчих актів, що створюють основи для подальшого розвитку нашої держави як демократичної, правової. Це Декларація про державний суверенітет Російської Федерації, Декларація прав і свобод людини і громадянина, закон про громадянство, закон про власність, Конституція Російської Федерації, Договір про суспільній злагоді. Протягом довгих десятиліть у нашій країні діяла однопартійна система, яка виключала можливість створення і функціонування легальних опозиційних партій. Офіційною, державною ідеологією був марксизм-ленінізм. Сучасна демократична правова держава припускає розвинене громадянське суспільство, в якому взаємодіють різні громадські організації, політичні партії, в якому ніяка ідеологія не може встановлюватися в якості офіційної державної ідеології. Політичне життя в правовій державі будується на основі ідеологічного, політичного різноманіття (плюралізму), багатопартійності. Тому одним із шляхів формування правової держави, одним з напрямків цієї роботи є розвиток громадянського суспільства, виступаючим важливим ланкою між особистістю і державою, в якій реалізується велика частина прав і свобод людини; утвердження принципів політичного плюралізму. Необхідним чинником, що визначає багато в чому успіх багатьох перетворень в державному і політичному житті нашого суспільства, є рівень політичної і правової культури в суспільстві. Необхідно позбавлятися від того правового нігілізму, який особливо чітко проявився останнім часом не тільки у громадян, а й у представників державного апарату. Повага і дотримання конституції, закону всіма членами, усіма посадовими особами - невід'ємна риса демократичної держави. Зараз на території колишнього СРСР відбуваються складні процеси в розвитку держави і права - становлення в нових "незалежних державах" державних і правових систем, відповідних вимогам сучасного громадянського суспільства. Це розвиток все більше ускладнюється через те, що суспільство переживає найжорстокіший економічний і соціальна криза, істотно позначилася на рівні життя людей і різко висвітлив ті негативні наслідки, які породила тоталітарна система за довгі десятиліття свого панування. Сувора закономірність, а може бути трагічна неминучість в тому, що людська природа і соціальне життя все ще далекі від досконалості. Реалістичніше не мріяти про повне викорінення зла, а прагнути до його обмеження. У тому числі і за допомогою створення правового суспільства. Більше того, можливо це досконалість? Природно немає, бо така природа людини. На даний момент немає альтернативи правовій державі, якщо ми приймаємо загальнолюдську систему цінностей, в основі своїй християнську. Втім, щодо загальнолюдської - явне перебільшення, не слід забувати про мусульманських державах, де існує релігійна система права. Тому скажемо так: На даний момент не існує альтернативи правової держави, якщо ми приймаємо систему цінностей західної цивілізації. У плані зміцнення національної державності в Чувашії республіці зроблено чимало: це прийняття Декларації про державний суверенітет, Закон про мови, запроваджений інститут президентської влади, проведена реформа політичної системи, органів державної влади та місцевого самоврядування, конструювати національно-державні символи. Має бути остаточно легітимізувати нашу державність прийнявши закон про громадянство в Чувашії республіці і нову Конституцію Чуваської республіки. Як це зробили вже багато республік - суб'єкти Російської Федерації. Конституція Чуваської республіки застаріла. Потрібна нова конституція. Республіки має досвід державного та конституційного будівництва. Перший проект конституції був розроблений і прийнятий республіканським Радою нашої республіки в 1926 р., але на жаль не був затверджений центральним виконавчим комітетом РФ. Другий проект був розроблений в 1937 р. на основі Конституції СРСР і Російської Федерації. Нині діюча Конституція, за якою ми живемо, розроблена і прийнята 31 травня 1978. Чи потрібен республіці Конституційний суд? Автор дотримується думки, що Конституційний суд потрібний. Якщо всі органи, виконавча влада і інші будуть суворо дотримуватися нашу конституцію - це буде ідеально. Практика інших регіонів, де конституційні суди вже створені, підтверджує, що вони ефективно діють. Про поділ влади. Російська конституція не розкрила поділу влади, записавши тільки, що вони самостійні. Необхідно в нашому основному законі в Конституції ЧР, розкрити, що вони незалежні, вони повинні взаімоконтроліровать, взаємодіяти. Тільки тоді може здійснитися поділ влади. Хотілося б бачити нашу Республіку демократичним і процвітаючою державою, де вища влада - влада закону і вища цінність - свобода і незалежність громадянина.

Питання № 36

Громадянське суспільство — система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення; це сукупність громадянських і соціальних інституцій і організаційних заходів, які формують базис реально функціонуючого суспільства у противагу і доповнення виконавчих структур держави (незалежно від політичної системи).

Отже, громадянське суспільство — історичний тип у розвитку людського суспільства, його конкретна якісна характеристика; це сфера самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, духовних, культурних). Структурними елементами цієї системи є організації (політичні партії, громадські об'єднання, асоціації) та різні об'єднання (професійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоплюють всі сфери суспільного життя і є своєрідним регулятором свободи людини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.