Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_MEN_Markova_metod_posob.docx
Скачиваний:
59
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
222.82 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів Зміст роботи

Самостійна робота студента є однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність та стійкість набутих знань і умінь.

Метою самостійної роботи студента є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. Самостіна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній професійній діяльності.

Основними функціями самостійної роботи студентів є:

1) пізнавальна – визначається засвоєнням студентом систематизованих знань з дисциплін;

2) самостійна – передбачає формування вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і творчого застосування;

3) прогностична – спрямована на формування у студентів вмінь вчасно передбачати й оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання;

4) корегуюча – визначається вмінням вчасно корегувати свою діяльність;

5) виховна – спрямована на формування самостійності як риси характеру.

Самостійна робота студентів повинна забезпечити:

- системність знань та засобів навчання;

- володіння розумовими процесами;

- мобільність і критичність мислення;

- володіння засобами обробки інформації;

- здібність до творчої праці.

Для того, щоб студент самостійно працював, він повинен вміти:

 • вести інформаційний пошук, вибирати літературу, фіксувати результати і їх обробляти;

 • складати конспект, реферат прочитаної літератури, відтворити структуру лекції, складати резюме лекції;

 • працювати з довідковим матеріалом.

У студентів повинні бути сформовані такі узагальнені уміння:

- уміння самоконтролю за ходом вирішення пізнавального завдання;

- уміння організувати режим дня.

Самостійна робота – це творча діяльність, вона повинна формувати творчу особистість, сприяти виробленню таких творчих умінь, як:

 • виділення проблеми і формування її;

 • висунення гіпотези, знаходження і здійснення способу її перевірки;

 • збирання даних, вибір або самостійна розробка методики їх обробки;

 • аналіз даних, формування висновків;

 • бачення можливості використання одержаних результатів.

Організація самостійної роботи

Розрізняють види самостійної роботи:

 • самостійна робота, яка забезпечує підготовку до аудиторних занять, поточного і семестрового контролю знань;

 • пошуково-аналітична робота;

 • науково-дослідна робота;

 • практика на підприємствах та в організаціях, участь в тренінгах.

До основних форм самостійної роботи відносять:

 • самостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу;

 • виконання домашніх завдань;

 • підготовка до контрольних робіт, тестів та інших форм поточного контролю;

 • підготовка до семестрового, модульного контролю;

 • підготовка рефератів; підготовка глосарію та презентацій Power Point тощо.

В рамках вивчення курсу «Основи менеджменту» позааудиторна самостійна робота студентів передбачає виконання наступних видів робіт:

1) вивчення нового матеріалу:

 • вивчення навчальної основної і додаткової літератури і складання бібліографії;

 • вивчення методичних розробок по темі;

 • робота з опорним текстом лекцій;

 • самостійний пошук інформації з певної теми (в періодичних наукових і методичних виданнях, джерела Internet);

2) поглиблене вивчення матеріалу:

- підготовка до практичних занять, семінарів;

- виконання контрольних робіт;

- виконання типових задач;

- складання таблиць, їх аналіз;

- складання опорних і структурно-логічних схем;

- виготовлення наочних посібників;

- розв’язання завдань випереджального характеру відповідного теоретичного матеріалу з подальшим його аналізом;

- розбір питань дискусійного характеру.

3) вивчення матеріалу з використанням елементів творчості:

- розв’язання нестандартних задач, кейсів;

- виконання розрахунково-графічних робіт і курсових проектів,

- участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій;

- складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми.

4) організація і проведення виступів студентів:

- підготовка тез доповідей для участі у конференціях, що проводяться кафедрою, університетом чи в інших навчальних закладах;

- з рефератом на лекції або семінарі;

- вивчення окремої теми з мікрогрупою студентів.

5) самоперевірка набутих знань і навичок: розв’язання тестових завдань, складання тестових завдань тощо.

Відповідно до навчального плану і розробленої робочої програми під час вивчення кожної теми з курсу «Основи менеджменту» передбачено перелік запитань для самостійної роботи (табл. 11).

Таблиця 11

Тематика питань для організації самостійної роботи студентів

Назва теми

Питання для самостійної роботи

1

2

3

1

Сутність та методологічні основи менеджменту

1.Менеджмент як наука та мистецтво. Основні категорії менеджменту.

2. Організації та їх загальні характеристики. Формальні та неформальні організації.

3. Методи досліджень менеджменту.

4. Закони та закономірності менеджменту.

5. Принципи менеджменту

6. Процес управління. Функції процесу управління.

2

Еволюція розвитку менеджменту

1. Передумови виникнення науки управління.

2. Класичні теорії менеджменту:

2.1 Школа наукового управління;

2.2 Адміністративна (класична) школа;

2.3 Школа людських відносин, біхевіористський підхід;

3. Інтегровані підходи до управління:

4. Сучасна управлінська парадигма та проблеми теорії менеджменту.

3

Організація як об’єкт управління

1. Організація як відкрита система.

2. Внутрішнє середовище організації: цілі, задачі, люди, технології, структури.

3. Зовнішнє середовище організації:

3.1 Фактори прямої дії, їх взаємозв’язок.

3.2 Фактори побічної дії, їх взаємозв’язок

Продовження табл. 11

1

2

3

4

Функція планування в процесі управління

 1. Сутність планування, його види та їхній взаємозв’язок.

 2. Поняття стратегічного планування.

 3. Визначення місії та цілей організації.

 4. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища.

 5. Управлінське обстеження внутрішнього середовища.

 6. Тактика, політика, процедури, правила.

 7. Бюджети як засіб реалізації стратегії.

5

Функція організації і мотивації управлінні

 1. Сутність організаційної діяльності.

 2. Повноваження, обов’язки, відповідальність. Сутність і види координації.

 3. Побудова організації, класифікація організаційних структур.

4. Поняття мотивації. .

3. Класифікація теорії мотивації.

3.1 Змістовні теорії мотивації.

3.2 Процесуальні теорії мотивації.

4. Стимулювання праці

6

Контроль та регулювання як функції управління

 1. Поняття, зміст, мета, об’єктивність та необхідність контролю.

 2. Види та етапи контролю.

 3. Поведінкові аспекти контролю.

 4. Характеристики ефективного контролю.

7

Інформація і комунікації в менеджменті. Теорії прийняття управлінських рішень.

 1. Інформація, її класифікація і роль в управлінні

 2. Характеристика та види комунікацій.

 3. Комунікаційний процес, його елементи, етапи.

 4. Удосконалення організаційних комунікацій.

 5. Сутність, значення та види управлінських рішень

8

Керівництво та лідерство. Відповідальність та етика у менеджменті

 1. Поняття та види керівництва. Керівництво і влада.

 2. Теорії лідерства.

3.Загальна характеристика моделі сучасного менеджера

4.Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

5. Юридична і соціальна відповідальності.

6.Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

Важливе значення для перевірки результатів і активізації самостійної роботи студентів має проведення семінарів-дискусій. Дискусія на семінарі може виникнути різними шляхами:

 1. стихійно, як реакція на неточний виступ, коли відсутні у виступі необхідні і достатні аргументі або якщо у студентів є інші точки зору з обговорюваного питання;

 2. заздалегідь планується й організується викладачем.

І в першому і в другому випадках велику роль відіграють питання викладача, які можуть бути:

 • уточнюючими, щоб примусити виступаючого чітко і певним чином сформулювати свою позицію і у випадку не правильного розуміння проблеми винести помилкову думку на обговорення учасників семінару (ні в якому випадку не підкреслювати її помилку);

 • наштовхуючими, щоб вести полеміку в необхідному напрямку, не допускати відхилення в сторону, коли починається суперечка за придатність (деталі) та забувається суть проблеми;

 • зустрічними, що спонукають до пошуку додаткової аргументації;

 • утрудненні, що містять передумови різних думок, які включають мінливі або дійсні протиріччя.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]