Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Indiv_zavdan_studentam_01_10_12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
134.66 Кб
Скачать

5. Самостійна робота студентів

5.1. Мотивація самостійної навчальної роботи студентів

При виконанні самостійної роботи студент повинен навчитись:

  • хронологічно співвідносить процеси, які відбувалися на землях України, із загальноєвропейськими тенденціями історичного розвитку;

  • показувати на карті території розселення праукраїнців та зіставляє їх із сучасними кордонами України;

  • пояснювати, які тенденції розвитку українського суспільства домінували у ХІХ ст., що таке ринкові відносини, що таке індустріальне суспільство;

  • називавати причини кризи аграрної цивілізації;

  • оцінювати внесок окремих діячів у вітчизняну та світову культуру;

  • хронологічно співвідносити (синхронізувати) модернізаційні процеси в українських землях з аналогічними процесами в європейських країнах;

  • давати власну інтерпретацію причин, які впливали на розвиток українського суспільства;

  • визначати хронологічні межі етапів історії України;

  • на основі карти простежувати розвиток історичних процесів;

  • показувати на карті основні місця і території, пов’язані з видатними подіями з історії України.

5.2. Перелік тем до самостійного вивчення*

Тема

Кіл-ть годин

Питання

Форма контролю

Утворення і розвиток держави Київська Русь

2

1. Норманська та антинорманська теорії походження Київської Русі.

2. Зміни в релігійному житті після запровадження християнства. Історичне значення християнізації Русі.

3. Русь і кочівники. Причини та етапи феодальної роздробленості.

4. Посилення удільних князівств.

5. Культура Київської Русі. Проблема формування народностей у Руській державі.

Література: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53.

Конспект,

доповіді, письмова самостійна робота

Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацької держави

2

1. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б. Хмельницького. Молдавські походи Б. Хмельницького.

2. Березневі статті Б. Хмельницького 1654 р. Входження України під протекторат Московії.

3. Поглиблення руйнівних процесів в Українській державі.

4. Історичне значення Визвольної війни українського народу.

Література: 1, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53.

Доповіді,

реферати,

письмова самостійна робота

Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині XVII–XVIII ст.

2

1. Зародження буржуазних відносин в Україні в XVII ст.

2. Зовнішньоекономічні зв'язки України в другій половині XVII − на початку XVIII століття.

3. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я. Активізація зовнішньої торгівлі.

4. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства 1783 р.

5. Ліквідація Запорізької Січі.

6. Обмеження Української автономії в першій половині XVIII ст.

7. Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVIIXVIІI ст.

8. Гайдамацькі рухи 1730−1760-х рр. Коліївщина, Рух опришків. О. Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої.

9. Нове політичне розчленування України Російською та Австрійською імперіями.

Література: 1, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53.

Конспект

Україна в складі Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ ст.

2

1. Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.

2. Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У. Кармелюк.

3. Початковий етап національного відродження. Становлення української інтелігенції.

4. Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька війна 1806−1812 рр., приєднання Бессарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 1812 р.).

5. Характер політики австрійського уряду щодо українців. Продовження реформ Марії-Терези Йосифом ІІ, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини та Буковини.

Література: 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53.

Конспект, усне опитування

Українські землі у другій половині ХІХ ст.

2

1. Загострення соціально-класових протиріч і селянські повстання.

2. Скасування кріпосного права в Російській імперії і особливості завершальної фази промислового перевороту.

3. Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В. Антонович.

4. Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. Народовська та москвофільська течії національно-визвольного руху.

Література: 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53.

Доповіді, реферати, усне опитування, питання на заліку

Україна в роки Другої світової і Великої Вітчизняної воєн (1939−1945 рр.

2

1. Радянізація західних областей України. Депортації. Становище в Україні в 1939 − у першій половині 1941 р.

2. Життя населення України в умовах окупації. Концтабори. Голокост.

3. Депортації з Криму.

4. Освіта, наука, преса в роки війни. Література і мистецтво.

Література: 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Доповіді, реферати

Етносоціальні та культурні процеси в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

2

1. Демографічні зміни та міжнаціональні відносини в сучасній Україні.

2. Особливості розвитку культури в Україні.

3. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку науки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення українських спортсменів. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.

4. Особливості релігійного життя України в умовах незалежності.

5. Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля.. Екологічні проблеми початку XXI ст.

Література: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53.

Конспект

Україна в сучасному світі

3

1. Україна в умовах глобалізації. Науково-технічний прогрес та економічне співробітництво.

2. Розвиток засобів масової комунікації та інформації. Інтеграція України у світовий інформаційний простір.

3. Україна в європейському і світовому гуманітарному і освітньому просторі.

4. Участь України у міжнародних програмах обміну та проектах співробітництва в галузі освіти, науки, культури та гуманітарної взаємодії.

5. Соціально – економічний та політичний розвиток України на початку XXI ст.

Література: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53.

Конспект, усне опитування

Запорізький край у другій половині XX − на початку XXI ст.

2

1. Особливості економічного і соціального розвитку Запорізького краю в 50−70-х роках XX ст. Зміни в повсякденному житті населення.

2. Політичне, духовне і культурне життя, звичаї, традиції, побут.

3. Особливості економічного, соціального і культурного розвитку Запорізького краю в першій половині 80-х років XX ст. Проблеми та протиріччя процесу перетворень у другій половині 80-х років XX ст. Прояви соціальної активності населення. Зміни в повсякденному житті населення.

4. Соціально-економічне і політичне життя Запорізького краю за незалежності. Особливості розвитку освіти, науки, культури.

Література: 31, 33, Мороко В. М., Турченко Ф. Г. Історія рідного краю [підручник]. 10−11 кл. − Запоріжжя, 2001.

Доповіді, реферати

* Питання для самостійного опрацювання студентами включені до переліку питань модульних контрольних робіт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]