Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Indiv_zavdan_studentam_01_10_12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
134.66 Кб
Скачать

6. Індивідуальна робота студентів

6.1. Мотивація індивідуальної роботи студентів

При виконанні індивідуальної роботи студент повинен навчитись:

  • визначати, характеризувати та порівнювати основні причини, прояви, форми та наслідки суспільно-політичних процесів на українських землях;

  • давати характеристику та оцінку діяльності історичних осіб;

  • використовувати інтерактивні способи навчання;

  • порівнювати та мати загальну уяву про синхронні події, які відбувались на українських землях та в світі.

6.2. Пояснення до виконання індивідуальної роботи студента:

Індивідуальне завдання умовно поділено на два навчальних семестри − на ІІІ-й та на IV-й. Кожне ІДЗ складається з двох частин (порівняльної таблиці та комп’ютерної презентації), кожна з яких максимально оцінюється у 10 балів. Максимальна кількість балів, яку можна отримати за ІДЗ − 20 балів.

6.2.1. Технічні вимоги щодо виконання студентами індивідуального завдання

ІДЗ № 1. Порівняльна таблиця подій з історії України, США, Західної Європи та Азії (1770-2012 рр.).

Алгоритм написання:

а) пошук необхідної літератури;

б) аналіз знайденої літератури;

г) складання змістовної частини таблиці у логічно-хронологічній послідовності.

Обов’язкові складові частини реферату:

1) титульна сторінка (зразок див. нижче);

2) основна частина – обов’язково структурована таблиця (нижче див. приклад);

3) список використаних джерел та літератури.

Індивідуальна робота виконується у рукописному або друкованому вигляді.

Технічні вимоги до рукописного варіанту:

– розбірливий чіткий почерк;

– поля – усі по 20 мм, абзац – 10 мм;

– відстань між рядками – 10−15 мм (стандарт «зебри»).

Технічні вимоги до друкованого варіанту:

– поля – усі по 20 мм, абзац – 10 мм;

– шрифт – Times New Roman, 14, інтервал полуторний − 1,5.

Складена таблиця обов’язково має містити посилання. Посилання – це вказівка на документ чи наукову книгу, в тексті яких була знайдена інформація, із зазначенням його вихідних даних та точної сторінки. Посилання може бути у квадратних дужках або у верхньому регістрі рядка.

Приклад

1) У 1938 р. було заборонено вербувати агентів та «осведомителей» серед керівних працівників і їх найближчого оточення партійних, радянських, господарчих та громадських організацій СРСР [1, с. 600-601].

2) У 1938 р. було заборонено вербувати агентів та «осведомителей» серед керівних працівників і їх найближчого оточення партійних, радянських, господарчих та громадських організацій СРСР1.

Список використаної літератури має бути оформлений згідно з правилами бібліографічного опису. Допускається скорочений та повний описи.

Приклади оформлення:

монографії

1) Кульчицький С. В. Історичне місце української радянської державності. – К.: Ін-т історії НАНУ, 2002. – 63 с.;

2) Кульчицький С. В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002;

– статті

1) Количев В. Г. ЦК ВКП(б) у 1938-1941 рр. // Український історичний журнал. – 1990. – №5. – С. 3−10;

2) Количев В. Г. ЦК ВКП(б) у 1938-1941 рр. // Український історичний журнал. – 1990. – №5;

– інтернет-сторінки

1) Даниленко В. М. Передумови голоду 1946-1947 рр. в Україні. − Режим доступу [Електронний ресурс]: http://history.org.ua/JournALL/xxx/13/7.pdf.

Зразок оформлення титульної сторінки Індивідуального домашнього завдання

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Індивідуальна домашня робота

з дисципліни «Історія України»

на тему: «ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТАБЛИЦІ ПОДІЙ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, США, ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ (1770-1914 рр.)»

Виконав (-ла):

студент(-ка) гр. К 349

(правознавство)

Коваленко Микола Іванович

Перевірив:

викладач історії

Носик Максим Олександрович,

Волобуєв Михайло Станіславович

Запоріжжя, 2012

ІДЗ № 2. Презентація у редакторі PowerPoint на одну одну з запропонованих тем

Презентація (лат. praesento – передаю, вручаю) – це передання і представлення аудиторії нових для неї ідей, планів, розробок. Для індивідуальної роботи у формі презентації є справедливими той же алгоритм написання та обов’язкові складові, що й для реферату (див. вище). Її варто обирати тоді, коли у роботі передбачається наявність відео- та аудіоматеріалів, значна кількість зображень. Якщо таких ілюстрацій не планується, то краще обрати форму реферату.

Технічні вимоги до презентації:

– редактор – Microsoft Power Point;

– загальний обсяг – 12−20 слайдів;

– носій інформації – CD диск із обов’язковим зазначенням П.І.Б. та групи автора.

Особливості підготовки індивідуальних робіт (комп’ютерних презентацій) за різним спрямуванням

а) робота про життя і творчість історичного діяча

У ній важливо висвітлити життєвий шлях цієї людини, її внесок у історію. Бажано зосереджувати увагу не лише на найбільш відомих аспектах її біографії, а шукати нові, маловідомі. У висновку обов’язково потрібно зазначити, які риси, вчинки, ідеї діяча є позитивними, з Вашої точки зору, і варті наслідування, а які – негативними і їх потрібно уникати.

б) робота про політичний лад

У ній потрібно відобразити систему управління суспільством, яка існувала у певний період: органи влади, їх функції, право. У висновку обов’язково вказати власну думку, чи була ця система управління оптимальною для цього періоду, чи потребувала змін (якщо потребувала, то запропонувати свої).

в) робота про економічний лад

У ній треба проаналізувати стан господарства певної епохи. З’ясувати рівень розвитку продуктивних сил, домінуючі галузі економіки тощо. У висновку обов’язково дати власну оцінку стану господарства: чи відповідало воно потребам тогочасного суспільства, якщо ні – яким шляхом розвитку мало рухатися.

г) робота про соціальну структуру

У ній необхідно розкрити основні групи, з яких складалося суспільство певної епохи. Доцільно показати їхні особливості, спосіб життя, співвідношення. Додаткові бали можна отримати за схеми, що відображають їх ієрархію, та діаграми про співвідношення їх між собою. У висновку важливо висловити свою думку про те, чи існували протиріччя між різними соціальними верствами.

д) робота з військової історії

У ній слід проаналізувати збройні сили та військові конфлікти певної епохи. У висновку спробуйте визначити, чи було невідворотним воєнне протистояння у цей час.

е) робота з «живої» історії

У її рамках потрібно взяти інтерв’ю у знайомої людини, бажано літнього віку з багатим життєвим досвідом. Слід розпитати її за наступним планом:

1.П.І.Б., рік і місце народження; 2. її батьки; 3. дитинство; 4. освіта; 5. робота; 6. її родина; 7. її захоплення та інтереси; 8. у яких важливих історичних подіях вона приймала участь або які бачила власними очима (форму запитань, мову спілкування краще підлаштувати під співрозмовника).

Інтерв’ю доцільніше записати на диктофон, mp3-плеєр, мобільний телефон. Можна також занотовувати одразу під час розмови.

Далі необхідно проаналізувати отримані матеріали і написати на їх основі біографію цієї людини. Важливо також доповнити інтерв’ю інформацією з історичних праць, розповідей інших людей тощо. У висновку слід стисло узагальнити розповідь, на зразок біографічної статті енциклопедії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]