Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Indiv_zavdan_studentam_01_10_12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
134.66 Кб
Скачать

Політичний лад…

 1. скіфів (VII−III ст. до н.е.)

 2. античних міст-держав Північного Причорномор’я

 3. східних слов’ян (VI−X ст.)

 4. Київської Русі (Х−ХІІІ ст.)

 5. Галицько-Волинської держави (ХІІІ−XIV ст.)

 6. українських земель у складі Великого князівства Литовського (XIV−XVI ст.)

 7. українських земель у складі Речі Посполитої (1569−1648 рр.)

 8. Кримського ханства (XIV−XVIII ст.)

 9. Запорозької Січі

 10. Гетьманщини (1648−1764 рр.)

 11. українських земель у складі Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

 12. українських земель у складі Австрійської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Економічний лад…

 1. населення України кам’яного віку

 2. трипільців

 3. населення України бронзового віку

 4. кіммерійців, скіфів та сарматів (ІХ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.)

 5. античних міст-держав Північного Причорномор’я

 6. східних слов’ян (VI−X ст.)

 7. Київської Русі (Х−ХІІІ ст.)

 8. Галицько-Волинської держави (ХІІІ−XIV ст.)

 9. українських земель у складі Великого князівства Литовського (XIV−XVI ст.)

 10. українських земель у складі Речі Посполитої (1569−1648 рр.)

 11. Кримського ханства (XIV−XVIII ст.)

 12. Запорозької Січі

 13. українських земель у складі Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

 14. українських земель у складі Австрійської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Соціальна структура…

 1. давньоруського суспільства (Х−ХІІІ ст.)

 2. населення українських земель у складі Речі Посполитої (1569−1648 рр.)

 3. Кримського ханства (XIV−XVIII ст.)

 4. Гетьманщини (1648−1764 рр.)

 5. України у складі Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Військова історія

 1. Військове мистецтво скіфів та сарматів.

 2. Військове мистецтво Київської Русі.

 3. Походи перших давньоруських князів (Олега, Ігоря, Святослава).

 4. Боротьба руських князів з печенігами та половцями.

 5. Боротьба Київської Русі з монголо-татарською навалою.

 6. Грюнвальдська битва.

 7. Військове мистецтво козаків.

 8. Військове мистецтво кримських татар.

 9. Північна війна та Україна.

 10. Російсько-турецькі війни XVIII ст. та Україна.

 11. Коліївщина 1768 р.

 12. Участь українських земель у російсько-французькій війні 1812−1814 рр.

 13. Кримська війна 1853−1856 рр.

«Жива» історія

 1. Записати та проаналізувати інтерв’ю відомої людини.

9. Література

Основна

 1. Бойко О. Д. Історія України: [Посібник]. – Вид. 2-ге, доп. – К., 2001.

 2. Бокань В. Історія культури України: Навч. посібник / В. Бокань, Л. Польовий. − Вид. 3-тє. − К.: МАУП, 2002.

 3. Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до двадцятого століття: [Навч. посібник]. – К., 1996.

 4. Горєлов М. Є., Моця О. П., Рафальський О. О. Цивілізаційна історія України: Нариси. – К., 2006.

 5. Дробот І. І., Кучер В. І., Чернега П. М. Україна в другій світовій війні: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1998.

 6. Історія України (підручник), 10 кл./ Кульчицький С.В., Лебедєва Ю. Г. − К.: Генеза, 2010.

 7. Історія України (підручник), 11 кл. / Кульчицький С.В., Лебедєва Ю. Г. − К.: Генеза, 2010.

 8. Новітня Історія України (підручник), 10 кл. : Профільний рівень / Турченко Ф. Г. − К.: Генеза, 2010.

 9. Новітня Історія України (підручник), 11 кл. : Профільний рівень / Турченко Ф.Г. та ін. − К.: Генеза, 2010.

 10. Казьмирчук М. Історія України: Підручник. – К., 2009.

 11. Калініченко В. В., Рибалка І. К. Історія України. Ч. І−ІІІ / [Підручник]. – Харків, 2002−2004.

 12. Каппелер А. Мала історія України / [пер. з нім.] – К., 2007.

 13. Когут З. Російський централізм і українська автономія : Ліквідація Гетьманщини (1760−1830) / Зенон Когут. − К. : Основи, 1996.

 14. Курс лекцій з історії України: В 4 кн. / П. С. Коріненко, Ю. Ю. Свідерський, В. М. Окаринський та ін.; [Навч. посібник]. – Тернопіль, 2007.

 15. Литвин В. Історія України: [Підручник]. – 3-є доопрац. і доп. вид. – К., 2009.

 16. Магочій П.-Р. Україна: історія іі земель та народів [текст] / Павло-Роберт Магочій; пер. з англ.: Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук; карти П.-Р. Магочій; покажчики Л. Ільченко; наук. ред. С. Біленький; ред. укр. вид. Л. Ільченко; відп. ред. В. Падяк. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2012.

 17. Орлова Т. В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ – початку ХХІ століття). – К., 2009.

 18. Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи, Коментарі. – Харків, 2007.

 19. Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. – К., 2001.

 20. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-ге вид., перероб. і розшир. – К., 2005.

Додаткова

 1. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. – Луцьк, 2000.

 2. Довідник з історії України (А–Я) / [За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста]. – К., 2001.

 3. Енциклопедія історії України / Редкол.: В. Смолій (голова) та ін. – Т. 1–5. – К., 2003–2007.

 4. Історична наука. Термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002.

 5. Історичні та художні портрети / [Упор. В. І. Гусєв (кер. авт. кол.), В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін.]. – К., 2002.

 6. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / [За заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес]. – Київ–Чернівці, 2008.

 7. Історія України: Документи. Матеріали: [посібник / Уклад., комент. В. Ю. Короля]. – К., 2001.

 8. Історія України: Хрестоматія: У 2-х част. / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін. – К., 1996. – Ч. 1–2.

 9. Лукаш І. М. Велике бачиться на відстані: Документальні повісті, нариси. – Дніпропетровськ: Січ, 1998.

 10. Мазепа: Збірник / Передм., упоряд. Тексту й іл.., комент. Ю. І. Іванченка. – К.: Мистецтво, 1993.

 11. Мороко В. М. Запорізька область у радянсько-німецькій війні 1941−1945 рр. – у 2-х частинах: [Навч. посібник]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007.

 12. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – К., 1994.

 13. Турченко Ф. Г. Запоріжжя на шляху до себе… (Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій). – Запоріжжя: Просвіта, 2009.

 14. Україна в ХХ столітті (1900–2000): Збірник документів і матеріалів / [Упор.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін.]. – К., 2000.

 15. Хрестоматія з історії України для студентів вузів / [Упор.: Б. І. Білик, Л. В. Дячук, Я. С. Калакура та ін.]. – К., 1993.

Інтернет-ресурси

 1. Воєнна історія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://warhistory.ukrlife.org. — Назва з титулу екрану.

 2. Голодомор в Україні 1932–1933 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://golodomor.ukrinform.com. — Назва з титулу екрану.

 3. Державний комітет архівів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.archives.gov.ua. — Назва з титулу екрану.

 4. Ізборник. Історія України IX−XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.izbornyk.org.ua. — Назва з титулу екрану.

 5. Інститут історії України НАН України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.history.org.ua. — Назва з титулу екрану.

 6. Інститут суспільних досліджень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrterra.com.ua. — Назва з титулу екрану.

 7. Історико-культорологічні та лінгвістичні нариси [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrainaforever.narod.ru. — Назва з титулу екрану.

 8. Історичні мапи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ostu.ru/personal/nikolaev. — Назва з титулу екрану.

 9. Історія України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uahistory.cjb.net. — Назва з титулу екрану.

 10. Історія Українського козацтва XV–XXI ст. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cossackdom.com. — Назва з титулу екрану.

 11. Книги та підручники з історії України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. history.vn.ua. — Назва з титулу екрану.

 12. Музейний простір України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.prostir.museum. — Назва з титулу екрану.

 13. Нариси історії України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua. — Назва з титулу екрану.

 14. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. — Назва з титулу екрану.

 15. Українська історична бібліотека [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrhistory.narod.ru. — Назва з титулу екрану.

 16. Український воєнно-історичний форум [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.milua.org. — Назва з титулу екрану.

 17. Український інститут національної пам’яті [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.memory.org.ua. — Назва з титулу екрану.

 18. Український історичний портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.history.com.ua. — Назва з титулу екрану.

1 Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991. Справочник. Под ред. акад. А.Н. Яковлева. – М.: МФД, 2003. – С. 600-601.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]