Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_MEN_Markova_metod_posob.docx
Скачиваний:
57
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
222.82 Кб
Скачать

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

С. В. Маркова

С. М. Григор’єв

О. М. Олійник

Основи менеджменту

Навчально-методичний посібник

з організації самостійної та індивідуальної робіт студентів

денної форми навчання напряму підготовки «Менеджмент»

Запоріжжя

2012

УДК: 658(076.4)

ББК: У210я73

Маркова С. В. Основи менеджменту: навчально-методичний посібник з організації самостійної та індивідуальної робіт студентів денної форми навчання напряму підготовки «Менеджмент» / С. В. Маркова, С. М. Григор’єв, О. М. Олійник. – Запоріжжя : Запоріжський національний університет, 2012. – 80 с.

Навчально-методичний посібник містить інформацію щодо організації і здійснення самостійної роботи студенів, вимоги до оформлення індивідуальної роботи, які полягають у виконанні кожним студентом комплексного завдання зі складання бізнес-плану підприємства, а саме: аналіз економічного та організаційного плану діяльності.

Навчально-методичний посібник розроблений для студентів денного відділення професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Логістика».

Рецензент Є. В. Маказан

Відповідальний за випуск С. В. Маркова

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………

3

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи……….

7

Зміст роботи……………………………………………………………

7

Структура роботи………………………………………………………

7

Вимоги до оформлення індивідуальної роботи ……………………..

7

Критерії оцінювання …………………………………………………..

9

Зміст індивідуальної роботи

10

Рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи ……………...

15

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів

24

Зміст роботи ……………………………………………………………

24

Організація самостійної роботи ………………………………………

25

Контроль самостійної роботи студентів ……………………………..

29

Словник термінів ………………………………………………………

32

Додатки ……………………………………………………………………

39

Рекомендована література ………………………………………………..

75

ВСТУП

В сучасних умовах менеджмент набув якісно нових рис, перетворився з діяльності, яку вважалось за необхідне максимально формалізувати, регламентувати в мистецтво управління індивідами, малими соціальними групами та цілими колективами. Нині потребу в менеджменті відчувають всі сфери життєдіяльності суспільства, тому не дивно, що зростає число навчальних закладів, де вивчають теорію менеджменту, і кількість людей, що нею цікавляться. Управління людьми є основою і найважливішою частиною повсякденної діяльності керівника. Тому знання основних положень теорії менеджменту стане йому, як фахівцю управління, у пригоді, давши змогу підтвердити ефективність та результативність своїх організаційних зусиль.

Виходячи з цього, студент повинен набути навиків в сфері формування культури підприємництва сучасного громадянина України на основі вивчення законів та закономірностей, принципів, функцій, форм, методів менеджменту та вміння застосувати їх на практиці, впровадження передового зарубіжного досвіду у вітчизняну практику управління.

Менеджмент – одна з основних дисциплін, що необхідна для підготовки висококваліфікованих спеціалістів в області менеджменту і економіки.

Менеджмент для підприємців є тим орієнтиром, який вказує на вірний ефективний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності зовнішнього середовища. Неврахування теоретичних засад менеджменту у практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій підприємствами та прихильності їх споживачів, і як результат – до зниження обсягів продажу та прибутковості.

Мета курсу «Основи менеджменту» – надання студентам знань про основні категорії та закономірності управління та формування умінь, навичок ефективного використання сучасних управлінських методів та прийомів.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • усвідомлення студентами сутності основних понять і категорій науки управління та загальних закономірностей формування, функціонування і розвитку систем управління;

  • отримання фундаментальних знань про зміст та процеси реалізації функцій управління;

  • розвиток і закріплення навичок використання ефективних прийомів, способів та інструментів управління;

  • створення бази для вивчення спеціальних управлінських дисциплін.

Предметом навчальної дисципліни «Основи менеджменту» є вивчення теоретичних концепцій та методологічних засад управління підприємством та організацією.

Інструментарій менеджменту застосовується в різних галузях економіки, у різних сферах бізнесу, тому менеджмент є сьогодні філософією бізнесу. Крім того, менеджмент є комплексом різноманітних видів діяльності, концепцією управління, певним типом мислення і образом дії, основною метою яких є підвищення ефективності діяльності підприємств всіх видів власності. Високопрофесійний менеджер має вміти передбачати перспективу.

Основною метою підготовки випускників спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Логістика» в межах курсу «Основи менеджменту» є формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань та умінь, необхідних в умовах жорсткої конкуренції та майбутній трудовій діяльності; розвиток глибокого економічного мислення та розуміння сучасних проблем менеджменту; вміння застосовувати набуті знання та вміння для аналізу ринкового середовища, чинників, процесів та явищ; формування економічної культури; підготовка студентів до активної участі в економічному житті.

Важливе значення для опанування теоретичним матеріалом має виконання самостійної та індивідуальної робіт студентами. В умовах переходу системи вищої освіти від парадигми навчання до парадигми опанування знаннями важливу роль відграють підходи, що створюють можливості до переведення студентів із статусу пасивних споживачів знань до статусу активних їх розробників, які вміють формулювати проблему, аналізувати шляхи її вирішення, знаходити оптимальні результати і доводити їх доцільність і ефективність.

Навчально-методичний посібник до організації самостійної та індивідуальної робіт студентів в процесі вивчення курсу «Основи менеджменту» мають на меті систематизацію методів і підходів до оволодіння студентами знань з курсу, поглиблення їх теоретичних знань, розвитку творчих та аналітичних здібностей. Вони спрямовані на розвиток у студентів вміння навчатися, формування у них здібностей до саморозвитку, самоосвіти, творчого застосування отриманих знань на практиці як основної передумови адаптації до професійної діяльності в сучасному світі, підвищення рівня їх конкурентоспроможності на ринку праці. Виходячи з даних передумов самостійна робота студентів є не стільки формою процесу навчання, скільки його основою, базисом.

Позитивною рисою розроблених завдань для виконання індивідуальної роботи студентів є поглиблення і розширення знань студентів не тільки в межах курсу «Основи менеджмент», а й в межах інших суміжних дисциплін, таких як «Маркетинг», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Аналіз господарської діяльності», «Фінанси», «Рекламна діяльність» тощо.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи менеджменту» розроблений для студентів денної форми навчання факультету менеджменту за професійним спрямуванням «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Логістика».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]