Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_MEN_Markova_metod_posob.docx
Скачиваний:
59
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
222.82 Кб
Скачать

Тестові завдання з дисципліни «Основи менеджменту»

1. Детальний, всебічний, комплексний план, набій дій і рішень, які керівництво розробляє та приймає для досягнення цілей фірми:

а) стратегія;

б) місія;

в) політика;

г) тактика.

2. Забезпечення впровадження інновацій і змін в організації шляхом розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої координації та забезпечення майбутніх змін у діяльності – це основне завдання, яке вирішує:

а) політика;

б) тактика;

в) стратегія;

г) планування.

3. Стратегію підприємства здебільшого розробляє:

а) найвище керівництво;

б) керівники всіх рівнів управління;

в) керівники функціональних служб;

г) всі бажаючі.

4. Прагненням до поліпшення якості товарів без серйозного врахування потреб, смаків, бажань покупців характеризується:

а) товарна орієнтація ринку;

б) збутова орієнтація;

в) ринкова орієнтація діяльності фірм;

г) маркетингова орієнтація діяльності фірм.

5. Забезпеченням максимізації збуту за допомогою реклами та інших методів впливу на покупця з метою примусити його здійснити покупку характеризується:

а) товарна орієнтація ринку;

б) збутова орієнтація;

в) ринкова орієнтація діяльності фірм;

г) маркетингова орієнтація діяльності фірм.

6. Відбір товарів найвищої якості, що мають найбільший попит і забезпечують максимальний продаж передбачає:

а) товарна орієнтація ринку;

б) збутова орієнтація;

в) ринкова орієнтація діяльності фірм;

г) маркетингова орієнтація діяльності фірм.

7. Головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування:

а) місія;

б) стратегія;

в) стратегічний план;

г) отримання прибутку.

8. Конкретизує статус фірми і забезпечує напрям та орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях:

а) стратегічний план;

б) місія;

в) довгострокова ціль;

г) прогноз.

9. Формулювання місії має охоплювати:

а) завдання фірми з погляду її основних послуг і виробів, ринків і технологій, тобто якою підприємницькою діяльністю займається фірма;

б) зовнішнє середовище стосовно фірми, яке визначає її робочі принципи;

в) культуру організації, тобто який робочий клімат існує в середині фірми і яких людей він приваблює;

г) всі відповіді правильні.

10. Процес, який допомагає розпізнати можливості та загрози для досягнення цілей організації:

а) аналіз зовнішнього середовища;

б) аналіз внутрішнього середовища;

в) прогнозування;

г) реалізація стратегії.

11. В процесі аналізу зовнішнього середовища спеціалісти повинні:

а) виявити внутрішні слабкі сторони організації;

б) розкрити внутрішні можливості і той потенціал, на якій може розраховувати фірма у конкурентній боротьбі;

в) вирішити у якому стані знаходить організація, чого вона має досягти і що для цього треба зробити;

г) всі відповіді правильні.

12. Аналіз зовнішнього середовища дозволяє організації:

а) своєчасно дати прогноз появи загроз і можливостей;

б) розробити ситуаційні плани на випадок виникнення непередбачуваних обставин;

в) розробити стратегію, яка дозволить організації досягнути цілей і перетворити потенційні загрози на вигідні можливості;

г) всі відповіді правильні.

13. До економічних чинників, які враховують в процесі аналізу зовнішнього середовища належать:

а) митна, кредитна політика місцевої влади;

б) рівень зайнятості, платіжний баланс країни, середньорічний темп інфляції, стабільність валюти;

в) зміна демографічних умов, рівень конкуренції;

г) оцінка поточних стратегій конкурентів, аналіз майбутніх цілей конкурентів.

14. До політичних чинників, які враховують в процесі аналізу зовнішнього середовища належать:

а) середньорічний темп інфляції, рівень розвитку фінансової системи держави;

б) показники податкової системи та зовнішньоекономічної діяльності країни, дефіцит бюджету країни;

в) угоди щодо тарифів і торгівлі між країнами, нормативні акти місцевих органів влади й уряду;

г) життєві цикли різних товарів і послуг, рівень доходів населення.

15. До ринкових чинників, які враховують в процесі аналізу зовнішнього середовища належать:

а) легкість виходу на ринок, рівень конкуренції, життєві цикли різних товарів і послуг;

б) кредитна політика місцевих органів влади, дефіцит бюджету;

в) середньорічний темп інфляції, платіжний баланс країни;

г) оцінка поточних стратегій конкурентів, аналіз майбутніх цілей конкурентів.

16. Чинники зовнішнього середовища, які містять багато характеристик, що впливають безпосередньо на ефективність роботи організації, і їх аналіз дозволяє керівництву фірми уточнити стратегію організації та закріпити її позиції на ринку:

а) соціальні чинники;

б) чинники конкуренції;

в) економічні чинники;

г) ринкові чинники.

17. Аналіз цих чинників набув важливого значення для вітчизняних організацій після відмови від державної монополії на зовнішню торгівлю:

а) ринкові чинники;

б) міжнародні чинники;

в) чинники конкуренції;

г) технологічні чинники.

18. Процес, за допомогою якого проводиться діагноз внутрішніх проблем організації:

а) внутрішній аудит;

б) аналіз зовнішнього середовища;

в) аналіз внутрішнього середовища;

г) PEST-аналіз.

19. Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює всі процеси, пов’язані з реалізацією продукції:

а) фінансова;

б) маркетингова;

в) виробнича;

г) організаційна.

20. Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює технологію виготовлення продукції. постачання і ведення складського господарства, здійснення досліджень і нових розробок:

а) організаційна;

б) фінансова;

в) виробнича;

г) маркетингова.

21. Сфера внутрішнього середовища організації, яка включає в себе процеси, пов’язані із забезпеченням ефективного використання і руху грошових потоків фірми:

а) фінансова;

б) маркетингова;

в) організаційна;

г) виробнича.

22. Сфера внутрішнього середовища організації, яка складається з таких процесів, як взаємодія керівників і виконавців, наймання, навчання персоналу, оцінка результатів праці і стимулювання:

а) кадрова;

б) виробнича;

в) організаційна;

г) маркетингова.

23. Сфера внутрішнього середовища організації, яка містить комунікаційні процеси, організаційну структуру, норми, правила, процедури, розподіл прав і відповідальності, ієрархію підпорядкування:

а) кадрова;

б) маркетингова;

в) організаційна;

г) виробнича.

24. Метод, який дозволяє провести вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища організації, виявити спочатку сильні та слабкі сторони, а так же загрози і можливості, а далі – встановити зв’язки між ними і визначити як їх можна використати під час формування стратегії:

а) SWOT-аналіз;

б) PEST-аналіз;

в) “мозковий штурм”;

г) матриця BCG.

25. За рівнем управління, на якому розробляють стратегію, розрізняють:

а) корпоративну, ділову, функціональну, оперативну стратегію;

б) стратегію зростання, стабілізації, скорочення;

в) активну, пасивну стратегію;

г) фінансову, соціальну, адаптивну стратегію.

26. За стадією “життєвого циклу” підприємства розрізняють:

а) корпоративну, ділову, функціональну, оперативну стратегію;

б) стратегію зростання, стабілізації, скорочення;

в) активну, пасивну стратегію;

г) фінансову, соціальну, адаптивну стратегію.

27. За характером поведінки організації на ринку розрізняють:

а) корпоративну, ділову, функціональну, оперативну стратегію;

б) стратегію зростання, стабілізації, скорочення;

в) активну, пасивну стратегію;

г) фінансову, соціальну, адаптивну стратегію.

28. Активна стратегія характеризується:

а) диверсифікацією, технологічною орієнтацією, наступальністю;

б) концентрацією діяльності фірми на визначеному сегменті ринку;

в) ринковою орієнтацією, оборонною стратегією;

г) використанням вже перевірених управлінських рішень і методів.

29. Основний напрям дій, слідування якому в довгостроковій перспективі має привести організацію до мети – це:

а) стратегія;

б) місія;

в) тактика;

г) управління.

30. Основні сфери вироблення стратегії поведінки фірми на ринку (за М.Портером):

а) лідерство у мінімізації витрат виробництва;

б) спеціалізація у виробництві продукції;

в) фіксація сегменту ринку і концентрація зусиль фірми на ньому;

г) всі відповіді правильні.

31. Визначте характерні ознаки неформальної організації:

а) соціальне утворення, яке виконує певні завдання, і діє постійно на конкретно визначених умовах;

б) виникає спонтанно, її члени вступають у взаємовідносини один з од­ним досить регулярно, не завжди має визначену мету;

в) група однодумців, які мають спільну визначену мету, що виникає спонтанно;

г) соціальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою, а умови функціонування закріплені документально.

32. Які основні загальні риси має організація?

а)наявність всіх видів ресурсів, поділ праці, здійснення певних видів діяльності і залежність від зовніш­нього середовища;

б) вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього середовища;

в) наявність всіх видів ресурсів, здійснення певних видів діяльності і незалежність від зовнішнього середовища;

г) наявність вертикального поділу праці, використання різних видів ресурсів, здійснення різних видів діяльності..

33. 3 чого складається організація?

а) керованої підсистеми; в) керуючої системи;

б) керуючої та керованої підсистем; г) керуючої та виробничої системи.

34. Що слід розуміти під організацією?

а) групу людей, які об'єднались для отримання прибутку;

б) групу людей, діяльність яких координується відповідним органом управління;

в) групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети;

г) групу людей, які об'єдналися для спільного проводження вільного часу.

35. Важливим внеском "школи наукового управління" у практику управління є:

а) створення універсальних принципів управління виробничим персоналом підприємств;

б) перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

в) систематичне використання засобів стимулювання праці з метою за­цікавлення персоналу у підвищенні його продуктивності праці;

г) застосування в управлінні математики, статистики, тощо.

36. Засновниками школи людських стосунків вважаються:

а) М.Фоллет та А.Файоль; в) М.Фоллет та Е.Мейо;

б) А.Файоль та Г.Гант; г) Ф.Тейлор та А.Файоль.

37. Які напрямки управління виділяються в рамках школи людських відносин і поведінкових наук:

а) раціоналістичний і поведінковий; в) індивідуальний і колективний;

б) емпіричний і теоретичний; г) виробничий і невиробничий.

38. Важливим внеском "Школи людських стосунків" у практику уп­равління було:

а) перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосу­нки між людьми;

б) створення універсальних принципів управління виробничим персоналом підприємств;

в) систематичне використання засобів стимулювання праці з метою за­цікавлення працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виро­бництва;

г) застосування в управлінні прийомів таких наук, як математика, статистика, кібернетика тощо.

39. Бажаний стан об’єкта або бажаний кінцевий результат діяльності організації – це:

а) місія підприємства; б) ціль підприємства;

в) технологія виробництва; г) економічний ефект.

40. Цілі організації мають задовольняти такі основні вимоги:

а) досяжність, конкретність, орієнтація у часі;

б) досяжність, орієнтація у часі і дублювання;

в) орієнтація у часі і конкретність;

г) недосяжність, орієнтація на споживачів.

41. Що являє собою ціль організації?

а) кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань;

б) результат діяльності організації;

в) конкретний результат діяльності;

г) конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат діяльності фірми.

42. Під місією організації розуміють:

а) причину створення організації; в) основні завдання організації;

б) причину існування організації; г) політику організації.

43. Функція плану­вання - це:

а) встановлення цілей та завдань розвитку об'єктів управління, визна­чення шляхів та засобів їх досягнення;

б) встановлення цілей організації;

в) визначення шляхів і засобів виконання завдань;

г) визначення способів досягнення цілей організації.

44. На що переважно спрямовані функції менеджменту?

а) на досягнення певної мети організації;

б) на виконання виробничих завдань;

в) на досягнення відповідних економічних та соціальних показників в діяльності організації;

г) на досягнення запланованих прибутків.

45. Що повинні відображати функції менеджменту?

а) основні закономірності управління системами;

б) відносини, які складаються між керуючою та керованою системами;

в) основні властивості, зв'язки та відносини управління;

г) основні завдання керуючої та керованої системи.

46. Процес створення умов, які діють на поведінку людини і дозволя­ють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі відносять до функції:

а) координації; б) організації; в) планування; г) мотивації.

47. На яких умовах базується успішне прийняття рішень в організаціях?

а) відповідальність, повноваження і компетентність;

б) право, відповідальність, повноваження та обов'язковість;

в) повноваження, обов'язковість, компетентність, відповідальність;

г) відповідальність, обов’язковість та компетентність.

48. Що собою являють певні стандарти, за якими відбувається оцінка альтернатив при прийнятті управлінських рішень:

а) критерій; б) обмеження; в) результат; г) ймовірність.

49. Як можна класифікувати управлінські рішення за сферою охоплення?

а) загальні та індивідуальні; в) перспективні і колективні;

б) поточні і стратегічні; г) загальні та часткові.

50. Що є результатом реалізації певної послідовності кроків чи дій, подібних до тих, що приймаються при розв’язанні математичних завдань:

а) організаційне рішення; б) алгоритмічне рішення;

в) управлінське рішення; г) компроміс.

51. Які організації слід вважати складними?

а) ті, які мають багато взаємопов’язаних цілей та завдань;

б) ті, які мають багато завдань;

в) ті, які мають одну мету і завдання;

г) ті, які мають багато цілей.

52. Яким чином поділяються організації?

а) формальні, неформальні, прості, складні;

б) формальні, неформальні, складні;

в) формальні та неформальні, прості;

г) складні і формальні, виробничі

53. Що слід розуміти під методами менеджменту?

а) способи впливу керуючої системи на керовану з метою виконання певних завдань і досягнення поставлених цілей;

б) способи виконання функцій менеджменту і відповідно досягнення ефективності діяльності будь-якого підприємства на ринку;

в) способи здіснення управлінської діяльності, за допомогою яких ви-конуються функції менеджменту і забезпечується реалізація його ці­лей та задач;

г) способи виконання виробничих завдань, які стоять перед працівниками організації, як основної умови досягнення запланованих цілей організації.

54. Як умовно класифікуються методи менеджменту?

а) економічні, організаційно-розпорядчі та психологічні;

б) економічні, організаційно-розпорядчі, та соціально-психологічні;

в) соціальні, економічно-розпорядчі та економічні;

г) економічні, організаційні та соціально-психологічні.

55. Найвідомішим представником адміністративної (класичної) шко­ли управління є:

а) Ф.Тейлор; б) А Файоль; в) Е.Мейо; г) М.Фоллет.

56. Який з перелічених елементів не входить в концепцію “7 – S”:

а) structure - структура; в) style - стиль;

б) strategy - стратегія; г) suggestion - пропозиція.

57. На чому базується системний підхід до управління?

а) на використанні теорії систем;

б) на використанні закономірностей управління;

в) на використанні принципів менеджменту;

г) на використанні сучасних методів менеджменту.

58. Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що зале­жить від співвідношення взаємодіючих факторів - це:

а) поведінковим підходом; в) ситуаційним підходом;

б) процесним підходом; г) системним підходом.

59. Що являє собою завдання?

а) види робіт, які необхідно виконати певним способом та в зумовле­ний період для досягнення загальних цілей;

б) засіб перетворення вхідних елементів у вихідні;

в) робота з предметами праці;

г) робота, яку виконують робітники.

60. Що являє собою технологія?

а) процес побудови системи управління організацією;

б) перетворення вхідних елементів у вихідні;

в) процес використання ресурсів, які є в організації;

г) засіб перетворення вихідних елементів.

61. Які види технологій виділяє Дж. Вудворд:

а) безперервного виробництва; в) посередницькі;

б) багатоланкові; г) інтенсивні.

62. Складна композиція важливих припущень, які часто не підлягають формулюванню, бездоказово приймаються й поділяються всіма членами колективу – це:

а) організаційна структура; в) дерево цілей;

б) організаційна культура; г) організаційна технологія.

63. Які функції визначають вид управлінської діяльності незалежно від місця його виникнення:

а) загальні; б) спеціальні; в) окремі; г) конкретні.

64. Наукою про управління управлінські функції розглядаються як:

а) незалежні один від одного види діяльності;

б) застосування методів наукового дослідження до виникаючих проблем;

в) серія безперервних взаємопов'язаних дій;

г) надання допомоги працівникові в усвідомленні власних можливостей щодо виконання дорученого завдання.

65. Що слід розуміти під організацією взаємодії, як функцією менеджме­нту?

а) стосунки, які складаються між керівниками вищої та середньої ланок;

б) вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління підприємством;

в) відносини, які складаються між органами управління та окремими працівниками;

г) поділ організації на окремі підрозділи відповідно до цілей та стратегії.

66. Методи менеджменту – це:

а) сукупність заходів щодо здійснення управлінської діяльності, за до­помогою яких виконуються функції менеджменту і забезпечується реалізація його цілей і завдань;

б) способи впливу керуючої системи на керовану з метою виконання певних завдань та досягнення цілей;

в) спосіб впливу на підлеглих з метою забезпечення раціонального фу­нкціонування даної системи;

г) засоби впливу керівників на своїх підлеглих.

67. Середовище прийняття управлінських рішень, поведінкові обмеження, інформаційні обмеження, негативні наслідки – це:

а) етапи, які відбуваються в процес;

б) підходи, що використовуються при прийнятті рішення;

в) методи, що використовуються при прийнятті рішення;

г) фактори, що впливають на прийняття рішення.

68. Які існують види обмежень в процесі прийняття рішення:

а) інформаційні, матеріальні, духовні; в) економічні, соціальні, технічні;

б) поведінкові, інформаційні, духовні; г) фізичні, фінансові, ділові;

69. Як можна класифікувати рішення за рівнем прийняття?

а) на середньому і вищому рівнях управління;

б) на вищому, середньому і нижчому рівнях управління;

в) на найвищому і вищому рівнях управління;

г) на найвищому і середньому рівнях управління.

70. Що слід розуміти під терміном "менеджмент"?

а) термін "менеджмент" означає керувати якоюсь системою;

б) під терміном "менеджмент" розуміють управління якоюсь економічною системою;

в) термін "менеджмент" означає керувати, управляти, завідувати, стояти на чолі;

г) під терміном "менеджмент" розуміють завідувати та керувати якоюсь системою.

Додаток Г

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]