Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

81 (1)

.pdf
Скачиваний:
22
Добавлен:
07.06.2015
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Бiблiотека студента-медика

ОСНОВИ

ÐÀIJÀÖ²ÉÍί

МЕДИЦИНИ

ОДЕСЬКИЙ

МЕДУНІВЕРСИТЕТ

4

Бiблiотека студента-медика

Започатковано 1999 р. на честь 100-річчя Одеського державного медичного університету

(1900 — 2000 рр.)

Видається за загальною редакцією лауреата Державної премії України академіка АМН України

В. М. ЗАПОРОЖАНА

ГОЛОВНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

В. М. ЗАПОРОЖАН (головний редактор),

Ю. І. БАЖОРА, І. С. ВІТЕНКО,

В. Й. КРЕСЮН(заст. головного редактора),

О. О. МАРДАШКО, В. К. НАПХАНЮК,

Г. І. ХАНДРІКОВА (відповідальний секретар),

П. М. ЧУЄВ

Одеський державний медичний університет

Вельмишановний читачу!

Одеський державний медичний університет продовжує видання нової серії навчальної літератури — «Бібліотеки студента-медика».

Розбудовуючи незалежну Україну, дбаючи про майбутнє, слід турбуватися про збереження і примноження історичних, культурних і наукових цінностей для нащадків. Найкращим засобом для цього слугує хороша книжка. Є й інші причини, які спонукали нас до роботи.

По-перше, недостатня кількість і якість сучасних підручників, виданих державною мовою. Тому ми прагнули створити серію підручників і навчальних посібників, яка б містила як класичні відомості з різних галузей медицини, так і новітні досягнення та великий досвід наших провідних фахівців.

По-друге, останнім часом згідно з навчальними планами та типовими програмами запроваджено цілу низку нових дисциплін і курсів, з яких немає аніяких підручників.

По-третє, ми вважаємо, що саме Одеський медуніверситет, якому 2000 року виповнилося сто років, має всі підстави для створення серії оригінальних підручників і навчальних посібників. Адже він є ядром, навколо якого згуртувалося чимало медичних шкіл і напрямків, очолюваних відомими медиками, що мають неабиякий авторитет не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу.

Сподіваємося, що ця серія стане вагомим внеском у розвиток медицини, підготовку медичних кадрів.

Валерій ЗАПОРОЖАН, головний редактор серії, лауреат Державної премії України, академік АМН України

О. П. Овчаренко А. П. Лазар Р. П. Матюшко

ОСНОВИ

ÐÀIJÀÖ²ÉÍί

МЕДИЦИНИ

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом

з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти

ІІІ–IV рівнів акредитації

Одеса Одеський медуніверситет

2002

ББК 53.68я73 УДК 612.014.482 (075.8)+614.876 (075.8) + 617-001.28 (075.8)

Автори: О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко

Рецензенти: Зав. лабораторії радіаційної біохімії Наукового центру радіаційної медицини АМН України, д-р мед. наук, проф. П. П. Чаяло

Зав. групи НМІ Інституту медицини праці АМН України, д-р мед. наук, Л. О. Добровольський

Основи радіаційної медицини: Навч. посібник / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2002. — 208 с. — (Б-ка студента-медика).

ISBN 966-7733-27-0

У навчальному посібнику викладено короткий нарис історії радіаційної медицини та внеску українських вчених до її розвитку, загальні відомості про радіацію. Розглянуто основні форми контакту людини з джерелами радіації, аспекти біологічного впливу іонізуючого випромінювання. Велика увага приділена променевій хворобі, генетичним та ембріологічним ефектам іонізуючої радіації, реакції зростаючого організму на вплив іонізуючої радіації, генетичній ефективності різних видів іонізуючих випромінювань, віддаленим ефектам опромінення, рівням ризику за різних умов променевого впливу, метаболізму та біологічній дії радіоактивних речовин, а також диспансеризації осіб, які зазнали впливу іонізуючої радіації.

Для студентів, інтернів медичних вузів.

Іл. 3. Табл. 21. Бібліогр.: 54 назви.

ББК 53.68я73

ISBN 966-7733-27-0

© О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко, 2002

6

ВCТУП

Радіаційна медицина — наука, яка вивчає особливості впливу іонізуючого випромінювання на організм людини, принципи лікування радіаційних уражень та профілактики можливих наслідків опромінення населення.

Існування різних типів іонізуючого випромінювання обумовлює необхідність, у першу чергу, знання їхньої характеристики, особливостей взаємодії іонізуючого випромінювання із субстратом, молекулярних механізмів дії іонізуючого випромінювання.

Радіаційне ушкодження розглядається на рівні клітин, клітинних популяцій, тканин, окремих органів, критичних систем і організму в цілому. Особлива увага приділяється клініці гострої та хронічної променевої хвороби.

Різноманіття проявів променевого ураження при інкорпорації радіонуклідів представлено в органічному зв’язку з інформацією про шляхи надходження, особливості розподілу найважливіших радіонуклідів в організмі, кінетику їхнього виведення. Найтиповіші форми уражень, що розвиваються, розглянуто залежно від поглиненої дози випромінювання.

Сформульовано принципи відбору показників індикації, прогнозу променевих уражень, спосіб їхньої корекції. Визначено методологічні основи, наведено приклади використання біохімічних, гематологічних, імунобактеріологічних показників променевого ураження.

Запобігання шкідливій дії іонізуючих випромінювань відбувається шляхом втручання в процеси, які відбуваються в організмі під час опромінення.

7

Для розв’язання медико-соціального завдання захисту організму, який розвивається під впливом іонізуючої радіації, необхідні знання особливостей реакції організму на всіх етапах індивідуального розвитку, закономірностей спадкування ураження, облік можливого надходження радіонуклідів через плаценту та з молоком матері.

Особливу увагу приділено проблемі віддалених наслідків як у практичному відношенні (диспансеризація опромінених контингентів, заходи щодо зниження ризику виникнення віддалених наслідків), так і в теоретичному (механізми виникнення, модифікуючі фактори).

Чорнобильська трагедія привернула увагу багатьох вчених до розв’язання згаданих вище й інших специфічних для чорнобильської аварії проблем (тривале мешкання на забруднених радіонуклідами територіях з різною радіочутливістю, одночасний вплив комплексу несприятливих факторів). Результати пошуків вчених у даному напрямку збагатили радіаційну медицину.

Радіаційна медицина — це комплексна наукова дисципліна, тісно пов’язана з низкою теоретичних та прикладних сфер знання, таких як генетика, біофізика, цитологія, ядерна фізика, біохімія, фізіологія, біологія, радіобіологія.

Недостатній рівень знань у галузі радіаційної медицини, обумовлений, зокрема, складністю цієї «збірної» дисципліни, може призвести до неадекватної реакції людей, включаючи лікарів, як на аварійну ситуацію, так і на вплив іонізуючої радіації з діагностичними та лікувальними цілями.

В основу навчального посібника покладено не тільки результати власних досліджень авторів, а й наукові надбання визначних вчених, колективів авторів, матеріали наукових конференцій, аналіз даних і висновки доповідей наукового комітету ООН з питань дії атомної радіації, публікації МКРЗ.

Підготовка сучасного лікаря і післядипломна перепідготовка лікарів, які одержали лікарські дипломи 10–15 і більше років тому, незалежно від спеціальності, потребує засвоєння інформації, викладеної в даному навчальному посібнику.

8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]