Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит Т6.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
28.03.2015
Размер:
88.06 Кб
Скачать

Основні джерела інформації для аудиту грошових коштів

Основними джерелами інформації перевірки грошових операцій у касі і на рахунках у банках є такі документи:

•    «Положення про ведення касових операцій у національній валюті України»;

•    прибуткові й видаткові касові ордери;

•    журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;

•    квитанції на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій;

•    розрахунково-платіжні (платіжні) відомості на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги, стипендій та інших виплат працюючим; •    трудові угоди на виконання й оплату певних робіт;

•    акти інвентаризації готівки в касі;

•    договори про матеріальну відповідальність з особами, які ведуть касові операції;

•    касова книга;

•    звіти касира;

•    виписки банків з рахунків підприємства;

•    облікові регістри аналітичного й синтетичного обліку про рух грошових коштів у касі та банках;

•    матеріали внутрішнього аудиту, висновки різних експертів;

•    Баланс підприємства;

•    Звіт про рух грошових коштів.

Програма та процедури аудиту грошових коштів

Аудит касових операцій повинен проводитись відповідно до розробленої програми за такими напрямами:

•    перевірка правильності документального оформлення касових операцій; •    оцінювання повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів; •    аналіз правильності списання грошових коштів на витрати;

•    перевірка дотримання касової дисципліни;

•    дотримання порядку оприбуткування готівки; 

•    дотримання встановлених лімітів каси;

•    перевірка цільового використання готівки в касі;

•    контроль за видачею значних сум готівки;

•    дотримання порядку витрачання готівки з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці; •    дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання; •    дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків; •    перевірка правильності відображення касових операцій у синтетичному й аналітичному обліку;

•    перевірка правильності ведення обліку грошових документів;

•    перевірка документів з інвентаризації грошових коштів у касі;

•    перевірка правильності відображення касових операцій у формах звітності. Для аудиту грошових коштів у банках використовуються такі процедури: •    перевірка наявності рахунків, відкритих суб'єктом господарювання в банках; •    перевірка правильності ведення синтетичного й аналітичного обліку грошових коштів на рахунках у банках;

•    перевірка документів з інвентаризації грошових коштів на рахунках у банках; •    перевірка правильності відображення інформації про грошові кошти у фінансовій звітності.

Методи аудиту грошових коштів та методика його проведення

Треба з'ясувати, як на підприємстві дотримуються касової дисципліни, чи жорстко контролюються операції з готівкою, у тому числі з іноземною валютою, наскільки чітко забезпечується санкціонування різних платежів з поточного та інших рахунків підприємства.

З цією метою аудитор оцінює такі об'єкти:

1.    організацію збереження грошових коштів у касі;

2.    здійснення угод із матеріально відповідальними особами (наявність договорів із касирами); 3.    кваліфікацію та практичний досвід касирів, що забезпечують роботу каси;

4.    порядок надходжень та видатків грошових коштів;

5.    забезпечення реальності ведення обліку за напрямами діяльності підприємства; 6.    дотримання необхідних процедур організації здійснення господарських операцій з грошовими коштами;

7.    дотримання вимог до первинних та зведених документів, що забезпечує наявність доказів про їх здійснення;

8.    використання та збереження бухгалтерської документації з обліку грошових коштів згідно з «Положенням про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку».

Джерелами інформації для формування аудиторських доказів у процесі аудиту грошових коштів є такі документи:

1.    Первинні документи з обліку касових операцій:

•    прибуткові й видаткові касові ордери;

•    квитанції на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій;

•    розрахунково-платіжні відомості на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги, стипендій та інших виплат; розпорядження керівництва, чеки на отримання готівки, об'яви на внесення готівки, заявки-розрахунки про встановлення ліміту каси.

2.    Облікові регістри з обліку касових операцій (касова книга, звіт касира, виписки банків із рахунків підприємства, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та ін.).

3.    Трудові угоди на виконання й оплату певних робіт. 4.    Облікові регістри аналітичного та синтетичного обліку про рух грошових коштів у касі та в банках (журнали, відомості, Головна книга, оборотні відомості за рахунками «Каса», «Рахунки в банках», «Інші грошові кошти»). 5.    Акти інвентаризації готівки в касі:

•    договір про матеріальну відповідальність;

•    книга обліку касових видатків та ін.

6.    Документи фінансової звітності:

•    Баланс підприємства (форма № 1);

•    Звіт про рух грошових коштів (форма № 3).

Проведення аудиту готівкових розрахунків передбачає проведення інвентаризації грошових коштів, що перебувають у касі підприємства. Нестача, крадіжки грошей, приховані неоформленими документами і розписками, виявляються інвентаризацією готівки. Наприкінці її проведення необхідно скласти відомість інвентаризації з грошових коштів та цінних паперів, що перебувають у касі, перевірити попередній результат з інвентаризації грошей в акті попередньої перевірки грошових коштів у касі та обов'язково зафіксувати результати інвентаризації у робочих документах аудитора. На цій стадії аудитор повинен вивчити накази керівника про проведення інвентаризації каси та визначення складу комісії, питання своєчасності проведення інвентаризації каси, наявність проведення раптових інвентаризацій кас керівництвом підприємства. Перевірка дотримання касової дисципліни передбачає складання касових планів, установлення лімітів залишків грошей у касі, використання грошей за цільовим призначенням, своєчасність оприбуткування в касі одержаної готівки, виплати депонентських сум.

Перевіряючи касові операції, важливо з'ясувати правильність їх документального оформлення, а саме: повноту заповнення реквізитів прибуткових і видаткових документів; обов'язкову реєстрацію прибуткових і видаткових ордерів, платіжних відомостей та інших бухгалтерських документів; наявність підписів відповідальних осіб і отримувачів грошових коштів, відсутність виправлень тощо. З цією метою аудитор визначає правильність та достовірність заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів. При цьому неприпустимі будь-які виправлення, закреслювання, помарки тощо. Прибуткові та видаткові касові ордери мають бути належно оформлені. Документи на видачу грошей підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства або особами, ними уповноваженими. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери треба заповнювати так, щоб забезпечувалося збереження цих записів протягом терміну зберігання документів.

Аудитор уважно перевіряє використання бланків прибуткових касових ордерів, їх облік та зберігання, а також наявність та порядок ведення журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, які обов'язково звіряються з даними записами у касовій книзі. Перевіряючи порядок ведення касової книги, необхідно впевнитися, що підприємство має тільки одну касову книгу. Під час перевірки звіту касира і прикладених до нього документів аудитор зіставляє номери останніх прибуткових і видаткових касових ордерів, прикладених до звіту, із записами в журналі реєстрації, щоб переконатися в повноті обліку останніх касових операцій. Якщо будуть виявлені розбіжності в сумі або нумерації ордерів, з'ясовують їх причину. Щоб перевірити, як дотримано встановлений ліміт залишку грошей у касі, необхідно зіставити фактичні залишки грошей на окремі дати й у середньому за місяць із лімітом залишку. Після підрахунку фактичних залишків грошей у касі вилучається готівка, призначена для виплати заробітної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, пенсій і премій.

Під час перевірки касових операцій особлива увага звертається на виявлення повноти, своєчасності і правильності оприбуткування готівки (надходжень з банку, повернення підзвітних сум, виручки, внесків орендної плати та інших позареалізаційних доходів). Перевіряючи витрачання готівки з каси, аудитор повинен звернути увагу на юридичну обґрунтованість видачі грошей (наявність наказів на преміювання працівників, на надання матеріальної допомоги, на відрядження, на видачу коштів на представницькі витрати, довіреностей від сторонніх організацій, виконавчих листів та ін.). Установлюється також цільове використання коштів, отриманих з банку за чеком (на зарплату, на виплату різних допомог та ін.), дотримання ліміту каси. У процесі перевірки операцій з видачі готівки з каси встановлюється, на які цілі підприємство отримувало й видавало готівку. Для цього аудитором вивчаються корінці чекової книжки на отримання готівки, виписки банку. Після того, як установлена мета отримання готівки з поточного рахунка, перевіряється дотримання її підприємством через вивчення касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, касової книги) та бухгалтерських документів, які підтверджують використання готівки на зазначені цілі (авансові звіти, відомості на отримання заробітної плати, відомості на закупівлю сільськогосподарської продукції). Використання готівки за цільовим призначенням перевіряють зіставленням даних про одержання з банку грошей з даними про їх витрачання.

Наступна стадія аудиту передбачає перевірку повноти оприбуткування готівки в касі підприємства. Аудитор повинен визначити повноту та своєчасність оприбуткування готівки, яка надходить із різних джерел:

1.    за реалізовану продукцію;

2.    одержання грошей з поточних рахунків;

3.    невикористаних підзвітних сум;

4.    депоновану заробітну плату.

З цією метою аудитор звіряє дані прибуткових касових ордерів та касової книги з: 1.    даними відомості реалізації продукції, відвантажувальних документів та податкових накладних;

2.    корінцями грошової чекової книжки підприємства та банківськими виписками, журналом № 1 та відомістю до нього;

3.    авансовими звітами та журналом № 3;

4.    відомостями на заробітну плату.

Останньою стадією перевірки є зіставлення первинних, аналітичних і синтетичних облікових документів із даними, відображеними у звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності.

Типові помилки:

•    відсутність первинних касових документів чи оформлення їх з порушенням установлених вимог;

•    виплати підзвітним особам на підставі виправдовувальних документів, що підтверджують витрати, без оформлення авансових звітів; •    недотримання ліміту розрахунків готівкою між юридичними особами; •    проведення розрахунків з населенням без застосування контрольно-касових машин; •    некоректне відображення касових операцій в облікових регістрах;

•    арифметичні помилки при підрахунку оборотів.

Метою аудиту операцій з безготівковими коштами є перевірка:     своєчасності, законності, достовірності та доцільності відображених на рахунках у банку здійснених операцій з надходження і списання грошових коштів;     кількості відкритих і які беруть участь у розрахунках рахунків у банку, законність здійснення операцій за кожним відкритим рахунком;     обґрунтованості отримання і використання кредитів та своєчасності їх погашення;     стану платіжно-розрахункової дисципліни за укладеними договорами та ін. Джерелами інформації для аудиту банківських операцій є: •    банківські виписки за відповідними рахунками з доданими до них документами, які є підставою для здійснення прибуткових та видаткових операцій (копії платіжних доручень, вимог, меморіальних ордерів; корінці грошових і розрахункових чеків та ін.); •    облікові регістри за рахунком 31 «Рахунки в банках», у тому числі за субрахунками 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 313 «Інші рахунки в банку»; •    баланс та інші документи і облікові регістри, у яких відображаються операції, що пов'язані з використанням грошових коштів.

При цьому аудитор досліджує такі питання: 1.    Перевіряє фактичну наявність відкритих на підприємстві розрахункових, поточних, валютних, позикових, депозитних рахунків, законність та необхідність їх відкриття, а також у яких установах банків вони були відкриті. 2.    З'ясовує, чи всі суми, які наведені у банківських виписках, підтверджуються наявністю правильно оформлених виправдовувальних документів до цих сум. 3.    Перевіряє своєчасність зарахування та списання грошових коштів за рахунками на підприємстві. 4.    Перевіряє правильність оформлення первинних документів, тобто відповідність найменування платежу фактично проведеній господарській операції, а також відповідність наявним договорам, додаткам та ін. При аналізі первинних операцій, здійснених за розрахунковим рахунком, перевіряється черговість платежів відповідно до порядку, встановленого Національним банком України. У висновку аудитори зазначають виправлені записи за відповідний період і встановлюють результат.

Особливу увагу слід звернути на перевірку сальдо рахунку 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» на перше число кожного місяця. Необхідно з'ясувати, чи немає фактів віднесення на цей рахунок виторгу, який належить до перших чисел наступного за звітним місяця з метою дописування товарообігу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.