Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АУДИТ Звіт-щоденник 2012 новий.doc
Скачиваний:
90
Добавлен:
22.02.2015
Размер:
751.1 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВАУКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут аграрної економіки

Факультет обліку та аудиту

Кафедра аудиту та державного контролю

Аудит звіт-щоденник

з виробничої практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання

Вінниця 2012

Удк: 657

Автори: Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Михальчишина Л.Г., Фабіянська В.Ю., Здирко Н.Г., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О. Аудит. Звіт-щоденник про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О.– Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2012.– 38 с.

Рецензенти:

Разборська О.В., к.е.н., доцент кафедри фінансового контролю і аналізу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Іщенко Я.П., к.е.н., доцент кафедри організації обліку та звітності ФОА ВНАУ

Коротка анотація

Викладені форми документів для проходження виробничої практики з курсу «Аудит» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності «Облік і аудит», відповідає програмі курсу та освітньо-професійній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

Рекомендовано навчально-методичною комісією ВНАУ

(протокол № ____ від __________________ 20__ р.)

Зав. видавничим Центром ВНАУ _________________

Підписано до друку __________ формат ________

Ум. друк. ар. ____ Обл. вид. арк. _________

Наклад. пр. Зам. № ____

Видавничий центр ВНАУ

вул. Сонячна, 3 м. Вінниця, 21008

тел. 330

1. Направлення на практику

Прізвище ім’я по-батькові

Відділення

Група

Характер виробничої практики

Керівником практики від навчального закладу

Дата видачі направлення на практику « » 201 р.

Заст. директора з виробничого навчання

2 Відмітки про прибуття на місце практики, призначення,

переводи і вибуття

Прибув на місце практики « » 201 р.

Керівником практики від підприємства призначено

М.П. Керівник підприємства

Відмітки про переведення на іншу роботу, інший об’єкт практики

Керівник практики від підприємства

Відряджений у навчальний заклад « » 201 р.

М.П. Керівник підприємства

Методичні рекомендації

Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік і аудит» важливе значення має правильна організація переддипломної практики студентів.

У результаті проходження практики студенти повинні узагальнити і поглибити знання та практичні навики, одержані в процесі навчання.

Переддипломна практика проводиться відповідно до вимог Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України затверджено наказом Міносвіти України від 8 квітня 1993 року № 93.

На підприємствах з відповідною технологією обліково-обчислювальних робіт та обліку.

Перед направленням на практику студенти повинні ознайомитись із програмою практики, орієнтовним планом її виконання, формою і порядком ведення звіту-щоденника, діючими положеннями про виробничу практику, умови праці і побуту та пройти інструктаж з питань охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99 № 27.

Студенти повинні вміти складати плани і програми проведення аудиту, знати порядок проведення перевірок і надання інших ауди­торських послуг, права і обов’язки аудиторських фірм, відповідальність аудиторів та аудиторських фірм, проводити перевірки окремих видів діяльності і ресурсів, складати проміжні і загальні аудиторські висновки, письмові записи, пояснення, проекти наказів, розпоряджень по результатам аудиторських і контрольних дій.

Керівництво переддипломною практикою здійснюють викладачі спеціальних дисциплін. Вони періодично перевіряють хід практики, надають студентам необхідну методичну допомогу.

По закінченні практики студенти подають у навчальну частину звіт-щоденник з висновками керівника практики від господарств.

За результатами практики проводиться захист звітів, виставляється оцінка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]