Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудитор.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
106.5 Кб
Скачать

АУДИТОР

Олійник Олександр Володимирович

Ідентифікаційний №1512002357 Свідоцтво ДГ СПД серія В03№215584

Сертифікат аудитора АА №003545 Свідоцтво про внесення в РСАД №3298

Україна, 21100, м. Вінниця, пл. Гагаріна, буд. №2 офіс №8

Тел/факс/0432/-52-03-20 Email:bsaudit@svitonjline.com

ВИСНОВОК

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

КЕРІВНИКУ

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КАСТОР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖМЕРИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»»

що знаходиться за адресою

Вінницька обл., Жмеринський район, м. Жмеринка

ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Незалежний аудитор Олійник Олександр Володимирович провів аудиторську перевірку фінансових звітів дочірнього підприємства «Кастор» відкритого акціонерного товариства «Жмеринське районне підприємство «Агромаш»», що додаються, а саме: Баланс підприємства, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності станом на 31.12.2011 р.

Надані для перевірки фінансові звіти підприємства складені на підставі Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, згідно з принципів обраної та затвердженої облікової політики на підприємстві та нормам законодавства України, що були чинними протягом періоду з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. та прийняті до виконання за рішенням керівника підприємства.

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначених фінансових звітів у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, що діє в Україні несе управлінський персонал зазначеного підприємства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо зазначених фінансових звітів підприємства на підставі результатів аудиторської перевірки.

За винятком зазначеного у наступному параграфі, аудиторська перевірка проведена та аудиторський висновок складено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема до МСА №700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення», МСА №701 «Модифікація висновку незалежного аудитора», МСА №720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти», надання впевненості та етики і діючого законодавства України, зокрема: Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», «Цивільного кодексу», «Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України», «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії та Фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого Рішенням ДКЦПФР України за №1528 від 19.12.2006 р., зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. за №53/33320. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка передбачає виконання аудиторських процедур за для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах підприємства. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить й оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Аудиторська перевірка включає також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Крім того, шляхом тестування здійснено оцінку загального подання фінансових звітів та відповідності з даними бухгалтерського обліку. В обов’язки аудитора входить представлення висновку на підставі даних аудиторської перевірки наданої звітності за 2011 рік.

Я вибірково перевірив інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, який покладено в основу фінансової звітності підприємства, а також не спостерігав за інвентаризацією наявних запасів та основних засобів станом на 31 грудня 2011 року, оскільки ця дата передувала моєму призначенню, як аудитора підприємства. Через характер облікових запасів підприємства я не в змозі підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур, але отримав відповідні аудиторські докази для висловлення моєї думки.

Висновок

На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі підтвердити кількість запасів фінансові звіти представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан дочірнього підприємства «Кастор» відкритого акціонерного товариства «Жмеринське районне підприємство «Агромаш»» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, що діє в Україні та відповідають вимогам законодавства і нормативним актам України.

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНДАВЧИХ

ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ УКРАЇНИ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТОРА

Основні відомості про аудитора

Прізвище, ім’я та по батькові Олійник Олександр Володимирович

Ідентифікаційний код 1512002357

Місце знаходження м. Вінниця, пл. Гагаріна, буд. №2 офіс №8

Контактний телефон (0432)-52-03-20

Дані про державну реєстрацію Зареєстрований РП ВМР від 28.03.2004 р., свідоцтво

серія В03№215584

Дані про реєстрацію аудитора Сертифікат аудитора – серія А №003545, виданий на

підставі рішення АПУ від 28 серпня 2002 року за №115

від 28 серпня 2002 року, термін дії сертифікату продов-

жено до 28 серпня 2016 року, згідно рішення АПУ

№219/5 від 14 липня 2011 року. Свідоцтво про внесення

в РСАД №3298 видане за рішенням Аудиторської

палати України від 01.09.2004 р. за №129

Масштаб аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Для проведення перевірки аудитором було надано документацію підприємства, що перевіряється, а саме: фінансову та податкову звітність, регістри бухгалтерського обліку, відомості аналітичного обліку, первинні документи з обліку руху грошових коштів, матеріальних цінностей, розрахунків підприємства. Висновки аудиторів ґрунтувались на документах та інформації, які були надані їм підприємством в процесі виконання роботи. Аудитори не включають можливість наявності документів та інформації, які з певних причин не були їм надані, і які б могли вплинути на отримані висновки.

Відповідальність стосовно наданої для аудиторської перевірки звітності, достовірність та повноту документів несе керівництво та службові особи підприємства, що перевіряється, які надали таку інформацію. Обов’язком аудиторів є висловлення висновку стосовно фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Під час перевірки аудиторами виконувались наступні процедури:

1) опитування й аналіз;

2) вивчення наданих звітів та їх порівняльний аналіз;

3) перевірка розрахунків, порівняльний аналіз звітності і даних бухгалтерії;

4) звірка, одержання підтверджень;

5) співставлення даних бухгалтерського, податкового обліку та звітності;

6) аналітичні розрахунки і процедури;

7) елементи економічного аналізу.

Аудитор здійснив перевірку відповідно до припущень, що інформація, надана для перевірки є достовірною і повною. Аудитор вибірково перевірив інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, який покладено в основу фінансової звітності підприємства та зібрав достатньо доказів, які забезпечують обґрунтовану підставу для висловлення думки та складання аудиторського висновку про фінансові звіти підприємства. Цей висновок має юридичну чинність тільки в тому випадку, якщо він наданий цілком і використовується відповідно до мети, передбаченої договором підприємства з аудитором. Аудитор не зобов’язаний поновлювати цей висновок у тому числі й у випадку будь-яких змін після дати його подання. Усі зазначені в цьому висновку рекомендації ґрунтуються на нормах законодавства України, що були чинними протягом періоду перевірки та прийнятті до виконання за рішенням керівництва Підприємства.

Аудитор обумовлює, що він не зобов’язаний виконувати додаткову роботу, додатково давати офіційні позначення і показники, якщо тільки немає попередньої і не буде наступної письмової згоди аудитора на це.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]