Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
3.98 Mб
Скачать

II. Спеціальна література

1.  Авер 'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні.- К., 1997.

2.  Адміністративно-територіальний устрій України: Історія та сучасність / За заг. ред. В. Г. Яцуби.- К.: Секретаріат Кабінету Міністрів України, 2002.

3.  Балакірєва P. C. Конституційне право України: Навчальний посібник.- К.: Центр навч. л-ри, 2003.

4.  Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні.- К.: Ін Юре, 2003.

5.  Батанов О. В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні.- К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001.

6.  Зіллер Жак. Політико-адміністративні системи країн ЄС: Порівняльний аналіз.-К.: Основи, 1996.

7.  Кислий Павло, Вайз Чарльз. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду.- К.: Абрис, 2000.

8.  Колодій А. М, Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування.- К., 2000.

9.  Колодій А. М, Олійник А. Ю., Права людини і громадянина в Україні.-К.: Юрінком Інтер, 2004.

10.   Коментар до Конституції України: Науково-популярне видання.- К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.

11.   Коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України» / За ред. М. І. Ставнійчук, М. І. Мельника.- К.: Атіка, 2002.

12.   Конституційне право України / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журав-ського-К.: Ін Юре, 2002.

13.   Конституційне право України / За ред. професора В. Ф. Погорілка.-К.: Наук, думка, 1999.

14.   Конституційно-правові засади становлення української державності / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін.- X.: Право, 2003.

15.   Конституція України - Основний Закон суспільства, держави, людини: Науково-методичні рекомендації.-К.: УАДУ, 1998.

16.   Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.

17.   Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.

18.   Кравченко В. В., Пітцнк М. В. Муніципальне право України: Навчальний посібник.— К.: Атіка, 2003.

19.   Кравченко В. В., Пухтинський М. О. Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України».- К., 1997.

20.   Лінецький С. В., Мельник М. І, Ришелюк А. М. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення). Збірник нормативних актів: У 2 кн.- К.: Атіка, 2004.

21.   Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України.- К.: Вен-турі, 1995.

22.   Органи самоорганізації населення: створення, легалізація, організація діяльності: Нормативні акти, навчально-методичні матеріали.- К.: Атіка, 2004.

23.   Панейко Юрій. Теоретичні основи самоврядування.- Л.: Літопис, 2002.

24.   Рабинович П. М, Хавронюк М. І. Права людини і громадянина.- К.: Атіка, 2004.

25.   Стецюк П. Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Ч. 1: Посібник для студентів.- Л.: Астролябія, 2003.

26.   Тодика Ю. Н. Основи общественного строя Украиньї.- X.: Факт, 1999.

27.   Тодьїка Ю. Н., Супрунюк Е. В. Конституционное право Украиньї: отрасль права и наука: Учебное пособие.- Симф.: Таврида, 1997.

28.   Федераліст: коментар до Конституції Сполучених Штатів / А. Га-мільтон, Д. Медісон, Д. Джей.- К.: Сфера, 2002.

29.   Участь громадян у здійсненні місцевого самоврядування: Навчальний посібник / За ред. В. В. Кравченка.- К.: Атіка, 2004.

30.   Фрнцький О. Ф. Конституційне право України: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2002.

31.   Чехович С. Б. Міграційне право України.- К.: Школа, 2003.

32.   Чушенко В. І. Основи теорії Конституції України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали III регіональної конференції.-Л., 1997.

33.   Святоцький О., Чушенко В. Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні // Право України.- 1998.- № 2.

34.   Чушенко В. Історичні традиції і форма правління сучасної України // Драгоманівський збірник.-Л., 1996.

35.   Куйбіда В., Чушенко В. Система місцевого самоврядування України // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.- 1998.- №2.

36.   Чушенко В. І. Верховна Рада України в книзі «Основи держави і права України».- Л., 1994.

37.   Чушенко В. І. Місцеві органи влади і самоврядування.- У кн.: Правознавство.-Л.: Світ, 1995.

469

38.   Чушенко В. І. Концепція структури парламенту України. Проблеми державотворення в Україні // Вісник Львів, ун-ту. Сер. юрид.- Вип. 31.-1994.

39.   Волковецькнїі С, Чушенко В. Якою має бути влада? // Голос України.- 1995.-2 червня.

40.   Чушенко В. І. До питання про форму правління сучасної України.-У кн.: Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.- Л.: Вид-во ЛДУ ім. І. Франка, 1995.

41.   Куйбіда В., Чушенко В. Проблеми вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування в Україні (Пшемисль, Польща) // Науковий збірник.-№ 8.-2002.

42.   Куйбіда В., Чушенко В. Поняття місцевого самоврядування в Україні // Право України.- 1998.- № 5.

43.   Чушенко В. Зміст понять «людина» і «громадянин» в Конституції України // Вісник Львів, ун-ту.- Сер. юрид.- Л., 2002.

44.   Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз.-К.: ПрограмаЛ, 1995.

45.   Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник.-К.: АртЕк, 1997.

46.   Алебастрова И. А. Конституционное (государственное) право зару-бежньїх стран: Учебное пособие.- М.: Юриспруденция, 2000.

47.  Арановскгпі К. В. Государственное право зарубежньїх стран: Учеб-ник для вузов.- М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 1998.

48.   Баглаїї М. В., Габрнчидзе Б. Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов.- М.: ИНФРА-М, 1996.

49.  Глухарева Л. И. Права человека в современном мире (социально-философские основи и государственно-правовое регулирование).- М.: Юристь, 2003.

50.   Государственное право Германии: В 2 т. Т. 1.- М.: Ин-т государства и права РАН, 1994.

51.   Колюшин Е. И. Конституционное (государственное) право России: Курс лекций.- М.: Изд-во МГУ, 1999.

52.   Конституционное право: Учебник / Под ред. проф. В. В. Лазарева.-М.: Юристь, 1999.

53.   Конституционное право: Учебник / Отв. ред. В. В. Лазарев.- М.: Юристь, 1999.

54.   Права человека: итоги века, тенденции, перспективи / Под общ. ред. чл.-кор. РАН Е. А. Лукашевой-М.: НОРМА, 2002.

55.   Сравнительное конституционное право.- М.: Манускрипт, 1996.

56.   Чиркіт В. Е. Конституционное право зарубежньїх стран.- М.: Юристь, 1997.

57.   Чиркин В. Е. Конституционное право: Россия и зарубежньїй опьіт.-М.: Зерцало, 1998.

58.   Збзеев Б. С. Правовое государство, Конституционньїй суд.- М.: Закон и право, 1996.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Підручники