Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UKR_MOV.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
107.01 Кб
Скачать

4. Перекладіть подані словосполучення. З кількома (на вибір) складіть короткий діалог.

По месту работы, при условии, по просьбе, по ошибке, при исполнении служебных обязанностей, при подписании договора, принимать меры, занимать должность, принимать участвие, действовать на основании, действующее законодательство, в соответствии требованиям, источник финансирования.

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

2. Проаналізуйте речення щодо правильності вживання слів, поясніть характер допущених помилок.

1. По цих питаннях була прийнята постанова районного комітету народного контролю з вказівкою термінів виконання недоліків. 2. Злочинні дії засудженого були сполучені із зломом дверей. 3. Петро Іванович знаходиться зараз у стані відрядження. 4. Керівники понесли суворі стягнення за виконання державних планів. 5. Службові документи т. Олексів Марії Петрівни замінити на Петрунько у зв’язку з виходом в брак. 6. Пам’ятайте, що дотримання правил користування газовим приладами є запорукою нещасних випадків.

3. Перекладіть вирази українською мовою, уникаючи калькування.

В двух словах, в конце концов, в порядке исключения, в противном случае, ввести закон в силу, ввести запрет (на что-либо), вы правы, вынести благодарность, выписка из протокола, денежные средства, добиваться расположения, заказное письмо, зайти в тупик, круглый год, на мой взгляд, на протяжении года, на ступень выше, наносить вред, приступаем к обсуждению, текучесть кадров, сеть предприятий, ужесточить требования.

Практичне заняття № 2

Загальні вимоги до складання та оформлення документів

План

1. Поняття «документ», «документація», «діловодство», «документалістика».

2. Офіційно-діловий стиль української мови.

3. Призначення і класифікація документів.

4. Формуляр-зразок, бланк.

5. Реквізити документа, їх розміщення.

6. Вимоги до тексту документа.

Література

1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 5-41.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2002. – С. 13-53.

3. Шевчук С. В., Кабиш О.О. Практикум з українськогo діловогo мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С. 4-12.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С. 9-66.

5. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У2ч. – Ч.1: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – С. 33-45, 49-84.

6. Унівсрсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, I. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999. – С. 5-11.

Домашня робота

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

2. Прізвища слов’янського походження запишіть українською мовою. Поясніть правопис.

Ильин, Тургенев, Ветров, Горячев, Андреев, Ефимов, Станкевич, Никитин, Соловьёв, Борщёв, Ельцин.

3. З’ясуйте лексичне значення паронімів і складіть з ними речення.

Познайомити / ознайомити, абонент / абонемент, заснований / оснований, позичати / запозичати, комунікабельний / комунікаційний.

4. Типові мовні звороти перекладіть українською мовою.

Восстановить в должности, возбудить уголовное дело, дать согласие, для рассмотрения дел, коммерческая тайна, который проживает по адресу, на временную работу, нести ответственность, определить условия, учебный отпуск, принимать участие, состоять на учете, частная собственность.

Аудиторна робота

1. Утворіть словосполучення числівників з іменниками.

2 (завідувач), 5 (секретар), 4,5 (грам), 7 (документ), 4 (відсоток), 79 (аркуш), 12 (тиждень), 18 (підручник), 120 (метр), 2,5 млн. (особа), 802 (сторінка), 56 (підприємство), 30 (додаток).

2. Виправте помилки в адресуванні документів. Запишіть правильно.

1) Національному педагогічному університету

імені М. П. Драгоманова

Відділу кадрів

м. Київ, вул. Пирогова, 9

2) У прокуратуру м. Києва

(адреса)

3) Директору ЗОШ № 214 м. Києва

Т. Р. Свиридову

4) Друкарня «Преса України»

Головному редакторові

В. О. Щабельському

5) м. Київ – 04214

пр. Оболонський, 40, кв. 148

Гончарову Віктору Павловичу

3. Оформіть правильно реквізит «Підпис».

1) Директор інституту Кудін А.П. (підпис).

2) Сергієчко М.К. Директор зош № 186 (підпис).

3) (підпис) Головний бухгалтер О. Васильченко.

Практичне заняття № 3

Документація щодо особового складу

План

1. Заява. Її реквізити та оформлення.

2. Характеристика.

3. Резюме.

4. Автобіографія.

5. Особовий листок з обліку кадрів.

6. Трудова книжка.

7. Накази щодо особового складу.

Література

1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : підручник. – К. : Літера ЛТД, 2003. – С. 5-41.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : А.С.К., 2002. – С. 13-53.

3. Шевчук С. В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення : навч. посібник. – К. : Літера ЛТД, 2002. – С. 4-12.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х. : Торсінг, 2002. – С. 9-66.

5. Пелеха Ю. Управлінське документування : навч. посібник : У 2 ч. – Ч. 1: Ведення загальної документації. – К. : Вид-во європ. ун-ту, 2001. – С. 33-45, 49-84.

6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, I. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К. : Довіра ; УНВЦ «Рідна мова», 1999. – С. 5-11.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]