Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
test_1_inzhen_ekologia.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
160.06 Кб
Скачать

50. Самые распространенная и наиболее значительные примеси атмосферы

1. забруднювачі природного походження (мікробіологічні, тваринні, рослинні, мінеральні)

2. забруднювачі, що утворюються при спалюванні палива для потреб промисловості, при роботі транспорту та опалюванні житла

3. забруднювачі, які утворюють ся в результаті промислових викидів

4. забруднювачі, зумовлені переробкою побутових і промислових відходів.

Оксид вуглецю, діоксин сірки, оксиди азоту, вуглеводні та пил.

51. Следствием инженерно-экологического анализу есть определение взаимосвязей между параметрами технологических процессов и изменениями природной среды

Следствием инженерно-екологічиого анализа является определение взаимосвязей между параметрами технологических процессов и изменениями природной среды.

52. Способи поліпшення екологічних показників автомобілів

Одним із кращих конструктивних варіантів для зниження вмісту твердих частинок (сажі) у вихлопних газах дизельних автомобілів вважається встановлення фільтрів регенеративного типу.

Зараз для зниження токсичності вихлопних газів автотранспортних засобів використовують рідинні, каталітичні, термічні та комбіновані нейтралізатори

53. Устройства вводимые в выхлопную систему ДВС для улучшения экологических показателей

Найбільшого зниження токсичності ДВЗ автомобілів можна досягти завдяки використанню нейтралізаторів відпрацьованих газів. Нейтралізатор — це додатковий пристрій, який вводиться у вихлопну систему двигуна для зниження токсичності відпрацьованих газів.

54. Чи доцільно використовувати волокнисті фільтри на первинній стадії очистки, поясніть свою відповідь, на яких виробництвах?

  1. Чим характеризується очищення та знешкодження технологічних і вентиляційних викидів промислових підприємств від газо- і пароподібних домішок?

Характеризується тим, що , по-перше,гази, які викидаються в атмосферу, надто різні за хімічним складом, по-друге, вони мають іноді достатньо високу температуру і містять значну кількість пилу, що суттєво ускладнює процес газоочищення, і потребують попередньої підготовки вивідних газів, по-третє, концентрація газоподібних і пароподібних домішок часто у вентиляційних і рідше в технологічних викидах є змінна та низька.

  1. Электрофильтры не «чувствительны» к параметрам очищаемого воздуха таким, как температура, влажность, электрическое сопротивление. НЕТ

  2. Яким чином ливарні цехи забруднюють атмосферу?

Найбільшими джерелами пило- і газових виділень у ливарних цехах є: вагранки, електродугові та індукційні печі, дільниці складування, переробки шихти і формувальних матеріалів та ін.

При плавленні 1 т металу у відкритих чавуноливарних вагранках виділяється 900-​1200 м3 колошникового газу, до складу якого входять: оксиди вуглецю, сірки та азоту, пари мастил, полідисперсний пил та ін. При розведенні колошникового газу повітрям, що всмоктується через завантажувальне вікно вагранки, кількість газів, які виходять, збільшується в 1,5-3,5 раза.

Значна кількість пилу й газів виділяється в атмосферу дільницями ливаних цехів, що займаються приготуванням, переробкю. Використанням шахти та формувальних матеріалів.

  1. Яким чином механічні та термічні цехи машинобудівних підприємств забруднюють атмосферу?

Джерелами забруднення атмосфери в термічних цехах є ванни , агрегати для термічного оброблення, нагрівальні печі, що працюють на рідкому і газоподібному паливі, а також дробоструминні, дробоскидувальні камери. В процесі роботи цих агрегатів та установок в атмосферу викидаються пари та продукти горіння мастил, аміак, ціаністий водень та ін.. Механічне оброблення металів на верстатах супроводжується виділенням пилу. Стружки, туманів мастил та емульсій. Які викидаються через вентиляційні установки в атмосферу.

  1. Яким чином можна підвищити екологічні показники автотранспортних засобів?

Підвищення екологічних показників автотранспортних засобів можливе завдяки проведенню комплексу заходів щодо вдосконалення конструкції та режиму експлуатації. Екологічні показники автомобілів можна покращити, підвищивши їхню економічність, замінивши бензинові двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) дизельними та іншими заходами.

Важливим фактором підвищення економічності автомобілів є поліпшення аеродинамічних показників кузовів, зниження опору повітря фільтрів і глушників та ін.

Найбільшого зниження токсичності ДВЗ автомобілів можна досягти завдяки використанню нейтралізаторів відпрацьованих газів. Нейтралізатор — це додатковий пристрій, який вводиться у вихлопну систему двигуна для зниження токсичності відпрацьованих газів.

  1. Якщо в Україні збільшиться кількість ТЕС, що працюють на твердому паливі, як це вплине на стан атмосферного повітря?

При спалюванні твердого палива на ТЕС в атмосферу викидаються: летка зола з частками палива, що не згоріло, сірчистий і сірчаний ангідриди, оксиди вуглецю і азоту, втористі сполуки та газоподібні сполуки неповного згоряння палива. Побічним продуктом, що утворюється при згорянні вугілля, є вугільна зола. Золовідвали займають величезні площі землі, які вилучаються з раціонального господарського використання.Переведення котельних установок на рідке паливо суттєво зменшує золоутворення.

  1. Объект исследования в инженерной экологии?

Объектом исследования инженерной экологии является взаимодействие промышленного предприятия с окружающей природной средой, т.е. процесс общественного производства, определяющий как эффективность производства, так и состояние окружающей среды.

38 Одним із основних параметрів при виборі адсорбента є адсорб­ційна здатність Одним із ос­нов­них па­ра­метрів при виборі ад­сор­бен­та є адсорб­ційна здатність, або маса ре­чо­ви­ни а, по­гли­не­на оди­ни­цею маси ад­сор­бен­та в будь-​який мо­мент часу, за­лежність від кон­цен­трації ад­сор­бо­ва­ної ре­чо­ви­ни (парціаль­но­го тиску Р, Па) на по­верхні ад­сорбента, за­галь­ної площі цієї по­верхні, фізич­них, хімічних та елек­трич­них вла­сти­во­стей ад­сор­бо­ва­ної ре­чо­ви­ни й ад­сор­бен­та, тем­пе­ра­тур­них умов і на­яв­ності при цьому інших домішок.

Для ха­рак­те­ри­сти­ки ад­сорбційних вла­сти­во­стей по­ри­стих ре­човин ви­ко­ри­сто­ву­ють за­лежність ад­сорбційної здат­ності а від парціаль­но­го тиску р по­глив­но­го га­зо­во­го ком­по­нен­та при постій­ній тем­пе­ра­турі (ізо­тер­му ад­сорбції) а = f(p) при Т = const.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]