Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка - правознавство.doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
336.9 Кб
Скачать

Критерії оцінювання

3. Облік успішності студента за модульно-рейтинговою системою

Оцінка

за 100-бальною шкалою

Оцінка

за європейською шкалою

(ECTS)

Оцінка

за вітчизняною

шкалою (іспит / залік)

100–90 балів

А

Відмінно

Зараховано

89-80 балів

B

Добре

Зараховано

79-70 балів

C

Зараховано

69-60 балів

D

Задовільно

Зараховано

59-50 балів

E

Зараховано

49-1 балів

FX

Незадовільно

Незараховано

4. Перелік видів навчальної роботи та розподіл балів за ними

№ модулю

Зміст модулю (форма роботи)

Максимальна

кількість балів

1.

Відвідування лекцій; виконання практичних занять; тестова модульна контрольна робота

30

2.

Відвідування лекцій; виконання практичних занять; тестова модульна контрольна робота

30

Підсумкова письмова (екзаменаційна) робота

40

Загальна кількість балів

100

Модуль I

Тема 1. Основи держави та права.

  1. Основи теорії держави.

  2. Основи теорії права.

Тема 2. Основи конституційного права України.

  1. Конституційне право як провідна галузь права.

  2. Конституційно-правовий статус людини та громадянина.

  3. Система органів державної влади в Україні.

Тема 3. Основи цивільного права України.

3.1. Цивільне законодавство України.

3.2. Цивільно-правова угода та цивільно-правові договори.

3.3. Право власності в Україні.

3.4. Позовна давність.

3.5. Спадкове право.

Тема 4. Основи сімейного права України.

Тема 1. Основи держави та права.

Методичні рекомендації

При вивченні даної теми слід мати на увазі, що вона є однією із основних тем курсу. Складнощі у засвоєнні питань теми у студентів можуть виникнути через великий обсяг правової інформації пов’язаною з визначенням поняття держави її ознаками та формами, різними поглядами (теоріями) виникнення держав світу, поняттям та ознаками права, правовідносинами, визначенням понять правомірної поведінки, правопорушення, злочину. Студенти повинні чітко уяснити та вміти розкрити зміст кожного з зазначених питань бо ці питання є базовими для вивчення всього курсу. Багато уваги приділяється питанням законності та правопорядку, визначенню України як правової, соціальної та демократичної держави.

  1. Основи теорії держави

Предмет і метод теорії держави і права. Загальна характеристика первісного суспільства. Наукові теорії виникнення держави

Поняття й ознаки держави. Поняття і класифікація функцій держави: внутрішні та зовнішні функції сучасної правової держави. Форми здійснення функцій держави.

Поняття і структура форми держави. Форма державного правління: поняття, ознаки та види монархії; поняття, ознаки та види республіки. Форма державного устрою. Форма державного політичного режиму: поняття та види.

Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави. Україна як суверена, демократична, правова та соціальна держава.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.