Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mekhanika_metodichka.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
3.01 Mб
Скачать

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА___________________________________________________________

4

I. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ___________________________________________________

5

1.

Болонський процес та кредитно-модульна система організації навчального процесу___________________________________________________________

5

2

Мета і завдання вивчення дисципліни «Фізика» у вищій школі і роль лабораторних занять у навчальному процесі____________________________

7

3

Похибки вимірювань фізичних величин________________________________

10

4

Рекомендації щодо графічного зображення та опрацювання результатів експерименту______________________________________________________

18

5

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в навчальній лабораторії фізичного практикуму «Механіка і молекулярна фізика» кафедри експериментальної фізики___________________________________________

22

ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З МЕХАНІКИ_____________

26

1

Чутливість аналітичних терезів та методи точного зважування (вимірювання маси)_____________________________________________________________

26

2

Визначення густини сухого повітря та універсальної газової сталої за методом відкачки___________________________________________________

38

3

Визначення густини твердих тіл пікнометром___________________________

42

4

Вивчення обертального руху твердого тіла за допомогою маятника Обербека

44

5

Визначення прискорення сили земного тяжіння за допомогою оборотного фізичного маятника_________________________________________________

52

6

Вивчення коливань зв’язаних маятників________________________________

56

7

Визначення моменту інерції тіл різної форми методом крутильних коливань трифілярного підвісу________________________________________________

62

8

Визначення модуля Юнга сталі статичним методом за деформацією розтягу_

66

9

Визначення швидкості звуку в твердих тілах і пружних сталих твердих тіл динамічно-акустичним методом_______________________________________

70

10

Визначення модуля зсуву сталі статичним методом за деформацією кручення стрижня___________________________________________________________

76

11

Визначення модуля Юнга сталі за методом деформації згину______________

79

12

Вивчення поля швидкостей повітряного потоку за допомогою трубки Піто-Прандтля__________________________________________________________

84

№13

Вивчення прецесії гіроскопа__________________________________________

89

Додаток 1.

Питання для самоконтролю при підготовці до виконання та захисту експериментальних лабораторних робіт з механіки_________________

93

Додаток 2.

Деякі математичні формули. Логарифмічна функція та її властивості__

98

Додаток 3.

Приклад розрахунку відносної та абсолютної похибок непрямих вимірювань за робочою формулою, яка служить для визначення в’язкості рідини_______________________________________________

99

Додаток 4.

Довідкові таблиці______________________________________________

102

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ_____________

105

Передмова

У цьому навчальному посібнику зібрані нові описи експериментальних лабораторних робіт з механіки, які виконують студенти 1 курсу фізичного та радіофізичного факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна при проходженні протягом одного семестру занять з фізичного практикуму на кафедрі експериментальної фізики. При підготовці цього видання його укладачами у тій чи іншій мірі були використані попередні варіанти описів лабораторних робіт, які викладені у посібниках [1-6], методичні, теоретичні і довідкові матеріали, що містяться у різноманітних підручниках та посібниках [7-47], а також власні методичні розробки.

Фізичний практикум, під час якого студент особисто проводить експериментальні дослідження, опрацьовує теоретичний матеріал, оформляє звіт про лабораторну роботу, готується до її захисту, значно більше, ніж інші види занять з фізики, розвиває у нього теоретичні знання, прищеплює вміння і навички працювати самостійно. Це є особливо важливим у наш час у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу, згідно з яким значно посилюється роль самостійної роботи студентів у навчальному процесі, направленому на підвищення якості підготовки фахівців і підвищення рівня їх адаптації до зміни вимог ринку праці.

У вступному занятті коротко описані загальні відомості щодо особливостей кредитно-модульної системи навчання, мети і завдання вивчення дисципліни «Фізика» у вищій школі та ролі лабораторних занять у навчальному процесі. У ньому також розглянуто методику обчислення похибок при опрацюванні результатів лабораторних робіт на практикумах із загального курсу фізики, подані рекомендації щодо графічного зображення та опрацювання результатів експерименту, наведено основні вимоги техніки безпеки, яких треба дотримуватись при проведенні занять в навчальній фізичній лабораторії.

Описи кожної з 13 лабораторних робіт, які складають основний зміст посібника, укладено у повній відповідності із сучасними вимогами до навчально-методичних видань, що використовуються для забезпечення навчального процесу. Вони включають, як складові частини, підрозділи, за якими студенти можуть ознайомитись з деякими теоретичними відомостями щодо фізичних явищ, що досліджуються, а також з детальними методичними інструкціями щодо порядку підготовки до виконання лабораторної роботи, методик вимірювань, які використовуються в роботі, а також алгоритму їх проведення. У описах лабораторних робіт наведено також методичні рекомендації щодо обробки отриманих результатів та їх оформлення, а також подані посилання на підручники і посібники, з якими студенти можуть самостійно ознайомитись при підготовці до захисту лабораторних робіт. У додатках наведені питання для самоконтролю при підготовці до виконання та захисту експериментальних лабораторних робіт з механіки, приклади розрахунку похибок та різні довідкові таблиці.

Подані у посібнику інструкції і рекомендації студенти повинні враховувати і використовувати при виконанні експериментальних лабораторних робіт, проявляючи разом з тим самостійність, наполегливість, ініціативу й творчість. Бажаємо студентам досягнути успіхів в дослідженнях різноманітних механічних явищ і в опануванні основними методами опрацювання результатів експериментів.

Укладачі посібника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]