Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Решенные задачи / 2_5253553191299059908.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.02.2022
Размер:
68.42 Кб
Скачать

Варіант 2

  1. Тести 1б. 2б, 3г, 4б, 5а

2 Стан державного бюджету (BS): BS=Tn - G.

BS = Y×t - G,

потенційне бюджетне сальдо за формулою: BSp =Yр×t - G .

циклічне бюджетне сальдо, яке обчислюється за формулою: BSс= BS - BSр.

BS =1250 млрд. грн. Х 0,2+70-210=110 млрд. грн.

BSp =1500 млрд. грн. ×0,2+70 – 210 =160 млрд. грн..

BSс= 110 – 160=-50 млрд. грн.

3 Якщо приріст чистого експорту складає 100 од., то приріст рівноважного обсяг випуску буде становити: Δ Y в= -Δ Xn× meв

mев =

meз = 1/s+c*t+g= 1/ (0,7+ 0,3*0,1+0,2)= 1,07

Приріст ВВП у відкритій економіці становитиме: Δ Y в= 100 ×1,07 = 107 грн.

4 Функція споживання визначається виходячи із кейнсіанської функції споживання:

C = Со + с/ × Y

Отже функція споживання має вигляд: С = 50 + 0,75Y

С = 50 + 0,75(Y-0,2У+1050)

С = 50 + 0,75(0,8У+1050)

С = 50 + 0,6Y+787,5

С = 0,6Y+837,5

Функція заощадження визначається формулою:

S = Y –Т+ТR - С

S = Y –0,2У+1050 – 0,6У-837,5

S = 0,2 У + 212,5

S = 3000х0.2 + 212,5

S = 812,5

Варіант 5

  1. Тести 5г, 2г, 3г, 4б, 5г

2 в умовах закритої економіки me =

me = 1/(1 – 0,75(1 – 0,2)= 2,5

Δ Y в= -Δ І× meз, Δ Y в= 100х2,5=250 грн

Δ Y в= -Δ С× meв

mев = 1/s+c*t+g

meз = 1/s+c*t+g = 1/ (0,25+ 0,75*0,2+0,7)= 0,9

Приріст ВВП у відкритій економіці становитиме: Δ Y в= 200 ×0,9 = 181 грн.

Відповідь: Приріст ВВП у відкритій економіці становитиме: 181 грн,

Приріст ВВП у закритій економіці становитиме: 250 грн

3 функція споживання має вигляд: С = 200 + 0,75Y.врахуємо трансферти та податки

С = 200 + 0,75(Y-0,2У+50) , С = 200 + 0,6Y+37,5, С = 237,5 + 0,6Y

У= С + Ig + G

У=237,5 + 0,6Y+70+200, У=0,6Y+507,5

0.4Y=507,5 , Yе=1268 од.

Формула мультиплікатора me=

me =1/(1-0,6) = 2,5

4 r = n – π r = 12- 7 = 5 %

GP = 10000*0,25 = 2500 грн.

ТР = 2500*0,25 = 625

NP = 2500 – 625 – (10000*0,05) = 2375 грн.

Відповідь: очікуваний чистий прибуток становить 2375 грн.

Варіант 8

1. Тести 1в, 2г, 3б, 4б, 5б

2 С = 0,7 (Y-0,15У)– 350 С = 0.525У-350

У= С + Ig + G+Хn У=0.525У-350+300+100-0,2У У=0,325Y-150

0.675Y=150

Yе1=222,2од. Yе2=251,8од. ∆Y=29,6 од.

3 me = 1/1-c(1-t) = 1/ (1 – 0,7(1-0,25)= 2,1

Підставляємо значення у формулу приросту реального доходу:

ΔY = (2100+40*2,1)/108×100% – 2100 = -77,77(грн.)

4 Величину інфляційного розриву (- ΔЕ) можна визначити за формулою (без урахування цінового фактора):

ΔЕ =

Обчилюємо мультиплікатор витрат: me = =

me=1/0,25 = 4

∆Е = (1000 – 1100)/4 = - 25 грн.

Відповідь: величина інфляційного розриву становить – 25 грн.

Варіант 9

1. Тести 1г, 2в, 3в, 4а, 5б

2 С=0,4(У-0,2У)-50 С=0,25У-50 У=0,25У-50+100

Yе1 = 200 гр.од.

Якщо ΔС збільшиться на 30 одиниць. То рівноважне значення ВВП буде складати:

Yе2 = 240 од.

ΔYе= 240-200=40гр.од.

3 в умовах закритої економіки me = 1/1-c(1-t)

me = 1/(1 – 0,75(1 – 0,1)= 3,07

Δ Y в= Δ Хn× meз

Δ Y в= 100х3,03=307 грн

Δ Y в= Δ Хn × meв

meз = 1/s+c*t+g = 1/ (0,25+ 0,75*0,1+0,2)= 1,9

Приріст ВВП у відкритій економіці становитиме:

Δ Y в= 100 ×1,9 = 190 грн.

Відповідь: Приріст ВВП у відкритій економіці становитиме:190 грн,

Приріст ВВП у закритій економіці становитиме: 307 г грн

4 С = 0,7 (Y-0,15У)– 350 С = 0.525У-350 У= С + Ig + G+Хn

У=0.525У-350+300+100-0,2У

У=0,325Y-150

Y=222,2

Варіант 11

1. Тести 1г, 2в, 3а, 4а, 5в

2 С = 200 + 0,5(Y-0,2Уі+160) С = 0,4Y+280

Рівноважний ввп визначається формулою: У= С + Ig + G

У=0,4Y+280+90+180

Yе=916 од.

При зростанні споживання: У=0,4Y+280+150+90+180

0,6Y=700

Yе= 1166 од.

3 =

0,75/3,1= 0,2419, або 24,19%,

у випадку b:

0,75/3,35= 0,2239, або 22,39 % .

Отже, темпи економічного зростання у випадку b на 7,46% нижче, ніж у випадку а.

4 Вплив зміни ВВП під впливом зміни державних витрат розраховується по формулі:

ΔY= ΔТ*mt

me – мультиплікатор витрат, який розраховується по формулі:

mt= с/ /(1 – с/ )

с/ - гранична схильність до споживання.

Таким чином, mt= ΔY/ -ΔT mt= 60/ 20=3

3 = с/ / (1 - с/ )=0,25

с/ =0,75

me=1/(1 – с/ ) = 4

Відповідь: мльтиплікатор видатків становить 4

Варіант 12

1. Тести 1б, 2г, 3а, 4в, 5в

2 а)Рівноважній ВВП визначається за фор­мулою:

Y = C + I + G + Хн

Y = 200 + 0,7 (Y – 0,25Y+120) + 300 + 250 +(120-50)

Y = 1726,3

Б) Мультиплікатор витрат з урахуванням ставки по­датків визначається по формулі:

me = 1/1-c(1-t)

me = 1/(1 – 0,7(1 – 0,25)= 2,1

зростання ВВП пыд впливом зростання ынвестицый:

∆У = ∆І * me

∆У = 200 * 2,1 = 421,05 гр.од

3 Мультиплікатор видатків розраховується за формулою: me=1/(1-c(1-t))

Мультиплікатор впливу заощаджень на НД розраховується за формулою:

me=1*n/(1-c(1-t)) me=1*0.9/(1-0.75(1-0.15))=2.48

Відповідь: Мультиплікатор впливу заощаджень на НД дорівнює 2,48.

4 Y(IS)=C+I = 0.75Y+15 0.25Y=15; Y = 60

Попит на гроші при Р=1: MS=L=400.

Відповідь: попит на гроші становить 400 од. при У=60.

Варіант 14

Соседние файлы в папке Решенные задачи