Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Решенные задачи / ИНДЗ ЕТСР

.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
16.02.2022
Размер:
49.14 Кб
Скачать

Варіант 22.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Індивідуальне завдання 1.

Аналіз основних макроекономічних показників розвитку економіки країни.

Задача 1

В таблиці 1. наведені умовні дані про значення деяких макроекономічних показників в національній економіці.

На основі цих даних розрахуйте: ВВП, ЧВП, НД, особистий дохід; дохід після сплати податків, реальний ВВП.

1. За методом кінцевого використання (за витра­тами): ВВП = С + Ig + G + Xn,

Валові інвестиції (Іg) складаються із двох елементів:

Ig = In + Аm,

Xn — чистий експорт, тобто різниця між експортом і імпортом товарів та послуг (Xn = ЕXP – IM)

ВВП = 480,7 + 128,6+116,2+57,4 + (11,7-2,3)= 792,3 (млн..грн.)

2. ЧВП=ВВП-Аm

ЧВП=792,3– 57,4 = 734,9 (млн. грн.)

3. НД = ЧВП-ІТ

НД = 734,9 – (23,4+34,5+17,8)= 659,2 (млн..грн)

4. ОД = НД – ВСФ – Нерозподілений прибутокПодаток на прибуток + TR

ОД = 659,2– 31,6 – 30,9 – 31,3 + 60,6 = 626 (млн..грн)

5. DI = ОД – Тінд,

DI = 626 – 65,2 = 560,8 (млн..грн)

6. Індекс цін:

Ір = Ціна ринкової корзини поточного року/ Ціна ринкової корзини базового рокау*100

Ір=120/125,8*100= 95,4%

7. Ральний ВВП розраховується за такою формулою: Y = (Yn / Ip) × 100%

Y = (792,3 / 95,4) × 100% = 830,6 млн. грн..

Задача 2

В таблиці 2. наведені дані про надходження грошових коштів в бюджети різних суб’єктів національної економіки та їх витрати.

На основі цих даних розрахуйте:

    • Заощадження домогосподарств;

    • Національний дохід країни;

    • Обсяг чистих інвестицій фірм;

    • ВВП.

1. Заощадження домогосподарств:

S=Y-T+TR-C

S= 1580-200+330-1400 = 310 грн.

2. Національний дохід країни;

НД = W + R + і + р

НД = 1580+ 200+125+270 = 2175 грн.

3. ВВП;

ВВП = W + R + і + р + Аm + ІT

ВВП = 1580+ 200+125+270 + 520= 2695 грн.

4. Обсяг чистих інвестицій фірм;

In - чисті інвестиції

In = Ig - Аm,

Ig = ВВП - С – G

Ig=2695 -1400-720 = 575 грн.

In = 575 – 520 = 55 грн.

Задача 3

На основі даних таблиці 3 обчислити темп приросту та темп зростання ВВП країни у 2007 році порівняно з 2006 роком.

Темп приросту ВВП обчислюється за формулою:

Тп = (ВВП2007 – ВВП2006)/ВВП2006×100

Тп = (225810-204190)/ 204190×100=10,588%

Відповідь: темп нфляції становить 10,588%

Індивідуальне завдання 2.

Макроекономічний аналіз економічної ситуації в країн.

Задача 1

Сукупна робоча сила становить R млн., зайнятих L млн., номінальний ВВП дорівнює Y млн. Знайдіть втрати реального ВВП від циклічного безробіття, якщо структурне і фрикційне безробіття становить відповідно us та uf % від сукупної робочої сили. Ціни, протягом звітного періоду зросли на ΔР%. Значення показників наведено в таблиці 4.

Рівень фактичного безробіття обчислюється як частка офіційно зареєстрованих безробітних (F) до загального числа людей, які можуть і бажають працювати (R):

u = ×100%

u = 4/20×100% = 20%

Обчислюємо відсоток відставання фактич­ного ВВП Ya від потенційного ВВП Yp:

Δy = (u – u*)×2,5

Δy = (20 –5)×2,5 = 37,5%

Розрахунок реального фактичного ВВП:

Y = (Yn / Ip) × 100%

Y=800/115 × 100% = 695,65

Розрахунок потенційного ВВП - Yp

Yp = ×100

Yp = 695,65/(100 – 37,5)×100 = 1113,04

Втрати економіки від циклічного безробіття будуть дорів­нювати:

ΔY = Ya – Yp

ΔY = 909,09 – 1118,88 = - 417,39 (грн.)

Відповідь: втрати реального ВВП від циклічного безробіття становлять 417,39 грн.

Задача 2

Кількість грошей, що знаходиться в обігу дорівнює – Q =36 од., а попит на гроші пояснюється формулою L=1,25У – 75і. Крім того, відомі функції споживання С=0,8У та функція інвестицій І = 12-30і.

  1. складіть рівняння сукупного попиту;

  2. як зміниться обсяг сукупного попиту при підвищенні рівня цін з 1 до 2?

1) Для визначення функції сукупного попиту розв’яжемо рівняння лінії IS відносно і:

12 – 30і = 0,2Y

i = 0,4 – 0,0067Y

і підставимо найдений вираз в рівняння лінії LM:

36/Р = 1,25Y – 75 (0,4– 0,0067 Y)

Y = 20,57/Р + 17,14

2) При Р=1 сукупний попит дорівнює:

20,57 + 17,14 = 37,71

При Р=2 відповідно:

20,57/2 + 17,14 = 27,43

Отже, сукупний попит знизився на 10,29 од.

Відповідь: рівняння сукупного попиту: Y = 20,57/Р + 17,14;

при підвищенні ціни з 1 до 2 попит знизиться на 10,29 од.

Задача 3

На ринку грошей пропозиція грошей задається формулою MS=354+5і; швидкість їх обігу дорівнює N=15 обертів за період. Попит домашніх господарств на гроші як активи характеризується функцією MA=128-5і

а) Виведіть рівняння рівноваги на ринку грошей та побудуйте графік LM;

б) визначте рівноважну ставку відсотку, якщо впродовж розглянутого періоду створюється реальний доход в розмірі Y = 4500 гр. од.;

в) як зміниться положення лінії LM, якщо:

1) швидкість обігу грошей знизиться у 1,5 рази;

2) рівень цін знизиться на Z=10 %.

а) М/Р = МАт

354 + 5і = У/15 + 128 – 5і

Рівняння лінії LM1

У = 3390 + 150і

б) Якщо У = 4500, то:

4500 = 3390 + 150і => і = 7,4 %

в) 1. Якщо швидкість обігу грошей знизиться у 2 рази, то зросте попит на гроші для угод:

Мт=0,2У. Тоді:

354 + 5і = У/7,5 + 128 – 5і

Рівняння лінії LM2

У = 1695+ 75 і

2. Якщо ціна знижується, то зростає пропозиція грошей і рівновага приймає вигляд:

(354 + 5і)/0,9 = У/15 + 128 – 5і

Рівняння лінії LM3

У = 3980 + 158,33 і

Індивідуальне завдання 3.

Аналіз впливу держави на макроекономічну рівновагу

Задача 1

Середньостатистична родина складається з N = 5 чоловіка, а середній дохід на одного члена родини становить Y=900 грн. в місяць. Щомісячні витрати родини на купівлю товарів та послуг – C = 2700 грн. Із кожних 100 грн. поточного доходу, родина відкладає на банківський рахунок S=50 грн.

Визначте, якою формулою задається функція споживання в національній економіці.

Розв’язання

Загальний дохід родини складає:

Y = 900×5 = 4500 грн.

Гранична схильність до заощадження:

s/ = ∆S / ∆ Y

s/ = 50 / 100= 0,5

Гранична схильність до споживання:

с/ = 1- s/

с/ = 1- 0,5= 0,5

Автономне споживання визначається виходячи із кейнсіанської функції споживання:

Со = C - с/ × Y

Со = 2700 – 0,5 × 4500 = 450 грн.

Отже функція споживання має вигляд:

С = 450 + 0,5Y

Задача 2

Функція заощаджень = S = 0,12 У, а заплановані інвестиції фірм = І = 360. За якого обсягу виробництва буде досягнуто відповідності між заощадженнями та інвестиціями.

Розв’язання

Рівновага визначається виходячи із моделі «вилучення – ін’єкції»:

S=І

0,12 Y = 360

Y = 3000

Відповідь: При обсязі виробництва у 3000 буде досягнуто відповідність між заощадженнями і споживанням.

Задача 3

Виробнича функція має вигляд: Yr= 22+4L – L2 Якою буде величина споживання при рівноважному ВВП, при заданій функції S = 0,4Y – 8,0.

Побудуйте графік кривої споживання.

Розв’язання

Для визначення максимальної величини функції, необхідно знайти екстремум даної функції та прирівняти до 0, оскільки саме в цій точці буде максимум.

Тобто:

Yr ۱=0;

Yr ۱= 4 - 2 L

4 - 2 L=0

L = 2.

Це означає що при L = 2 будуть забезпечуватись максимальні обсяги виробництва.

Yr = 22+4×2+4 = 34

Функція споживання визначається:

С = Y - S

С = Y – 0,4 Y +8 = 0,6 Y + 8.

Величина споживання при рівноважному ВВП:

С = 0,6 × 34 + 8 = 28,4.

Задача 4

Якщо гранична схильність до споживання становить с'=0,4, коефіцієнт k змінився з a=3,2 до b=3,6. Як за моделлю Харрода-Домара зміниться економічне зростання?

Розв’язання

Загальна формула Домара—Харрода для визначення темпів економічного зростання має вигляд;

=

де s' — схильність до заощадження; k — відношення приросту капіталу до приросту продукту (реального ВВП). Тоді темпи економічного зростання у випадку а станов­лять:

0,6/3,2= 0,1875, або 18,75%,

у випадку b:

0,6/3,6= 0,1667, або 16,67 % .

Отже, темпи економічного зростання у випадку b на 11,11% нижче, ніж у випадку а.

Задача 5

Споживання домогосподарств визначається функцією С=190 + 0,6Y, інвестиції І = 100, витрати держави на купівлю благ G=200, трансферти із бюджету TR = 45,7, ставка прибуткового податку t = 0,2. Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора.

Розв’язання

Рівноважній ВВП визначається за фор­мулою:

Y = C + I + G

Y = 190 + 0,6 (Y – 0,2Y+45,7) + 100 + 200;

Y = 995,04

Мультиплікатор витрат з урахуванням ставки по­датків визначається по формулі:

me =

me = 1/(1 – 0,6(1 – 0,2)= 1,923

Відповідь: рівноважний ВВП становить 995,04,55; мультиплікатор витрат становить 1,923.

Задача 6

В економіці без держави та закордону функції заощадження та інвестицій мали вигляд: S=0,5Y – 50 та I=175 – 25i; з появою держави була введена постійна ставка прибуткового податку – t=20% і всі зібрані податки витрачались державою на придбання благ. Визначте функцію IS до та після появи держави: а) аналітично, б) графічно.

Розв’язання

а) Вихідне рівняння лінії IS визначається із рівності:

0,5Y-50 =175-25i;

Y =450-50i;

З появою держави умова рівноваги на ринку благ набуває вигляду:

S+Т=I+Т, в умовах задачі:

0,5(Y-0,2Y) – 50 + 0,2Y =175-25i + 0,2Y;

Y=562,5 – 62,5i.

б)

7

Соседние файлы в папке Решенные задачи