Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Инновационный менеджмент - Василенко В.А., Шматько В.Г

..pdf
Скачиваний:
166
Добавлен:
24.05.2014
Размер:
6.05 Mб
Скачать

Нижня частина кривої показує, що нововведення потребують посилених витрат, які спочатку не дають адекватних результатів. Критий відрізок кривої свідчить про те, що, коли технологія набирає темп, відбувається різке збільшене результатів при порівняно невеликих витратах (це дозволяє випередити конкурентів на ринку). Верхня частина кривої показує, що подальші витрати на вдосконалення технології вже не дозволяють отримувати суттєвого зростання прибутку, тобто технологія досягла межі результативності і має змінюватися на нову.

Межа результативности показує, які технології починают старіти. Виявлення цієї межи є сигналом до оновлення, тобто до пошуку технології з більш високою межею результативності, яка б дозволила постійно знаходитися на рівні нової технологічної хвилі. Період переходу до нової технології зветься технологічним розривом, а відбуваються такі розриви все частіше.

Тому традиційний фінансовий аналіз ефективності підприємства необхідно доповнювати інженерними оцінками шляхом науково-технічного маркетингу, науково-технічного прогнозування, експертизи технічного рівня підприємства.

Водночас із діагностикою мажі результативності повинна народжуватися ідея нового технологічного прориву. Швидкість технологічних розривів залежить від галузевих особливостей. Наприклад, японські фірми витрачають 4 – 5 місяців на постановку нової моделі кольорового телевізору від усвідомлення потреби в ньому до моменту його реалізації у великій кількості. Для прискорення процесу нововведення може використовуватися оперативна кооперація різних фірм, кожна з яких спеціалізується на розробці та виробництва частки кінцевого нового продукту.

Слід звикнути до того, що управління технологіями потребує великих витрат ресурсів, накопичення великого обсягу знань та інформації; координації значної кількості виконавців, формування попиту на нову продукцію, психологічної підготовки колективу до сприйняття новин. Нововведення пов`язані з болючим перерозподілом ресурсів між діючим та новим виробництвом, з порушенням рівноваги в економічній системі, реорганізацією виробництва, перекваліфікацією робітників. Часом, рішення керівництва щодо нововведень уявляються такими, що, штучно гальмуючи нововведення, можна втратити перспективу на ринку товарів і послуг або взагалі збанкрутити підприємство.

1.2. Эволюция инновационной теории

Научно-технологический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего фактора экономического развития, все чаще связывается с понятием инновационного процесса. Это единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и менеджмент. Он состоит в получении новации и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации.

Исследование взаимосвязи и взаимодействия «новая продукция – новая технология» открывает широкие возможности для выявления некоторых важных закономерностей развития инноваций, источников их возникновения, факторов, их определяющих и соответствующих социально-экономическим результатам.

Профессор Нью-Йоркского университета Д. Сахал среди комплекса проблем и закономерностей развития науки и техники рассматривает особенности формирования технологических циклов. Его расчеты указывают на возможность осуществления определенных различий в свойствах продуктовых и технологических инноваций [2].

Концепция неравномерности инновационной активности занимает важное место в современных исследованиях НТП в высокоразвитых странах мира. Основные положения этой концепции были высказаны в 1930-е гг. известным экономистом И. Шумпетером, а затем дальнейшее развитие концепция получила в конце 1970-х – начале 1980-х гг. в работах

11

западноевропейских исследователей — Г. Менша, X. Фримена, Я. Ван Дейна, А. Кляйнкнехта и др.

Инновации делятся на продуктовые, технологические и нетехнологические (нематериальные). К первым относятся изменения в продукции, ко вторым – изменения в средствах и методах производства, ассоциирующиеся с понятиями НТП. К третьим – изменения в организационных формах хозяйственной деятельности, а также в факторах социального характера и прочих сдвигах, лежащих за пределами понятия производства в узком смысле слова.

Протекание инновационного процесса, как и любого другого, обусловлено сложным взаимодействием многих факторов. Так, результаты деятельности в инновационной сфере не только влияют на общество и НТП, но и испытывают на себе обратное его воздействие, причем в самых различных аспектах: научно-техническом, организационном, социальном, производственном, экономическом и т.д.

Для характеристики инновационного процесса используется категория, обозначающая его важнейшую внутреннюю составляющую – понятие «диффузия инноваций» (передача и применение передовых инноваций).

При этом следует подчеркнуть, что не всегда диффузия выступает в качестве следствия инновации, возможны и обратные ситуации.

В инновационном процессе целесообразно выделить следующие фазы (стадии): достижения фундаментальной науки;

прикладные исследования;

опытно-конструкторские разработки;

первичное освоение (внедрение);

широкое внедрение (собственно распространение инновации);

использование;

устаревание инновации.

Чем выше уровень распространения инновации (т.е. чем больше фаз она прошла), тем более «автоматично» работают каналы диффузии инноваций. Для регулирования инновационных процессов в разных фазах используются различные методы, поскольку в этих фазах преследуются разные цели.

Инновация, согласно общепризнанному определению, есть процесс разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания производственно-экономического и социальноорганизационного потенциала, лежащего в основе новации. В узком смысле под инновацией обычно понимается фаза введения новации, а момент первого производственного освоения новации считается моментом ее введения. Под новацией понимается нечто новое, и оно близко к понятию изобретения: между заявлением новации и превращением ее в инновацию существует значительный временной лаг.

Гипотезу о том, что инновации появляются в экономической системе неравномерно, а в виде кластеров (более или менее одновременно осваиваемых сопряженных новаций) впервые высказали И. Шумпетер и Г. Менш.

Кластер – это совокупность базисных инноваций (целостная система новых продуктов и технологий), сконцентрированных на определенном отрезке времени и в определенном экономическом пространстве. Я. Ван Дейн выдвинул гипотезу о том, что появление инноваций разных типов связано с различными фазами социально-экономического и науч- но-технического развития, представленными в виде «длинной волны». Теории «длинных волн» акцентируют внимание на изучении долгосрочных квазипериодических колебаний. С этой целью Я. Ван Дейн разработал типологию инноваций, разделив их на следующие группы:

основные продуктовые инновации (формирующие новые рынки и лежащие в основе новых отраслей);

дополняющие продуктовые инновации (расширяющие рынок в существующих отраслях);

основные технологические инновации (составляющие базис крупных технологических систем);

дополняющие технологические инновации.

12

По направленности действия различают инновации, нацеленные на расширение, рационализацию или замещение. Дальнейшей структуризации подвергается понятие кластера инноваций, используемое в современных теориях «длинных волн».

X. Фримен ввел категорию новой технологической системы (комплекс инноваций, связанных общей технологической базой, распространение которых оказывает большое влияние на многие, даже непосредственно не связанные с ними, отрасли экономики) и технологической революции (ее содержание заключается в смене технико-экономической парадигмы, а распространение связано с движением «длинных волн» экономической конъюнктуры).

Инновационная «длинная волна» состоит как бы из двух «гребней» («волны» изобретений и «волны» инноваций), которые по мере ее распространения сближаются (лаг между изобретениями и инновациями уменьшается с развитием «волны»). Однако расстояние между последовательными «волнами» (как изобретений, так и инноваций) отличается стабильностью и составляет около 55 лет (между центрами инноваций и изобретений). Это было отмечено Г. Меншем и связано им с кондратьевским длинным циклом в экономическом развитии, в ходе которого изменяется динамика многих экономических показателей от фазы восхода к фазе спада.

Как считает большинство исследователей, исходя из современных тенденций развития науки, техники, технологии и социально-экономических объектов, длинные циклы сокращаются по времени до 35 – 40 лет [2].

Наиболее продуктивны, с точки зрения долгосрочной перспективы, инвестиции в сектор новых технологий – объекты этих инвестиций дают самую большую кумулятивную отдачу. В то же время вложения в сектор новых технологий являются наиболее рискованными, причем с их увеличением экономика приближается к технологическому барьеру (лаг между новыми знаниями и их практической реализацией уменьшается), вследствие чего уменьшаются возможности апробации альтернатив и возрастает общая неопределенность. Поэтому в действительности часто предпочтительными оказываются инвестиции в растущие и зрелые технологии.

Инноваций оказывают двойственное влияние на динамику экономического роста: с одной стороны, открывают новые возможности для расширения экономики, с другой - делают невозможным продолжение этого расширения в традиционных направлениях. Инновации разрушают экономическое равновесие, вносят возмущения и неопределенность в экономическую динамику. Согласно И. Шумпетеру, инновация сопровождается созидательным разрушением экономической системы, обусловливая ее переход из одного состояния равновесия в другое.

Г. Менш объясняет неравномерность инновационной активности особенностями функционирования рыночной экономики. Ориентируясь на текущую прибыль, предприниматели руководствуются экономической конъюнктурой, упуская из виду долгосрочные альтернативы технического развития. К внедрению радикальных инноваций они приступают только вследствие резкого падения эффективности инвестиций в традиционных направлениях, когда уже накоплены значительные избыточные мощности, и избежать вползания экономики в фазу глубокой затяжной депрессии не удается. В фазе депрессии внедрение базисных инноваций оказывается единственной возможностью прибыльного инвестирования и в конце концов инновации преодолевают депрессию.

Г. Менш считает, что депрессия играет роль генератора условий для появления инноваций, составляющих технологический базис новой длинной волны.

Противоположная точка зрения у X. Фримена, который считает, что депрессия скорее подавляет, чем ускоряет внедрение инноваций. Более подходящим объяснением роли депрессии будет ее косвенное значение. Во время депрессии увеличивается социальное напряжение, его снятие требует разного рода изменений, что создает в свою очередь благоприятные возможности для организационных инноваций. Последние создают условия изменения технологической структуры экономики, «расчищая почву» для технологических инноваций. Поэтому, считает X. Фримен, шторм инноваций случается во время оживления или бума.

А. Кляйнкнехт подчеркивает, что инновации рискованны, и во время депрессии стратегия максимизации прибыли сменяется стратегией минимизации потерь и неопределенности. Но риск – понятие относительное. Во время подъема существуют возможности

13

улучшающих инноваций в быстро развивающихся направлениях техники, которые во время депрессии становятся бесперспективными, вследствие чего менее рискованными оказываются радикальные продуктовые инновации. Он считает, что в период подъема экономики большее влияние уделяется улучшающим и технологическим инновациям.

Общепризнанно, что в основе механизма инновационной деятельности лежит прибыль. Осуществление первичных и вторичных инноваций имеет свои особенности. Что касается конкретного механизма первичных инноваций, то здесь есть два подхода, различие между которыми касается того, на какую стадию общеэкономической конъюнктуры приходится основная масса базисных инноваций.

Первый подход представлен в исследованиях Г. Менша и А. Кляйнкнехта. Они полагают, что ухудшение состояния фирмы порождает стимул к инновациям. И наоборот, когда дела фирмы процветают, у нее нет необходимости что-либо серьезно менять в уже отлаженном производстве. Г. Менш указывает, что конец процветания старых отраслей увеличивает склонность собственников капитала к инвестированию в новую продукцию и технологию, несмотря на то, что прибыль в фазе депрессии мала, собственники видят во вкладе капитала в инновации меньше риска, нежели во вкладе в старую продукцию и технологию или долговые обязательства.

А. Кляйнкнехт, в свою очередь, подчеркивает, что в период продолжительных экономических кризисов и происходит переход фирмы от стратегии максимизации прибыли (которой она придерживается в период процветания) к стратегии минимизации относительного риска. До тех пор, пока уже существующая продукция и технология приносят существенную прибыль, склонность к инновациям невелика, поскольку инновационная деятельность всегда связана с риском. Когда же наступает продолжительный кризис и перспективы в традиционных отраслях ухудшаются, риск инноваций уже не является непреодолимым препятствием, ибо любые другие инвестиционные альтернативы могут показаться еще более рискованными. Общий вывод из этой схемы – наибольшее число базисных инноваций приходится на тяжелые и продолжительные депрессии.

Второй подход отстаивают X. Фримен, Дж. Кларк, Л. Сутэ. С их точки зрения, именно процветающая фирма, уверенная в перспективах расширения рынка и роста прибылей, проявляет повышенную инновационную активность. В случае же затруднений фирме становится уже не до технологических новаций, поскольку вырастает степень риска, связанного с инновациями. Отсюда вывод, основная масса первичных инноваций реализуется в период долговременного ухудшения конъюнктуры.

Противоречие между двумя подходами сводится к тому, как оценивается период внутрифирменного планирования. Сторонники второго подхода полагают, что этот период относительно мал. Сторонники первого подхода этот период, напротив, считают относительно большим, соответственно фирмы заранее учитывают возможности будущего роста объема продаж и прибылей и осуществляют инновации, не дожидаясь действительного начала этого роста. Как раз в момент перехода от стратегии максимизации прибыли к стратегии минимизации риска и происходит расширение горизонта внутрифирменного планирования, ибо фирма будет заранее планировать риск и убытки, если только не рассматривает их как временные.

Механизм вторичных инновации тесно связан с теорией жизненного цикла инноваций. Согласно этой теории каждая базисная инновация приводит к созданию новой отрасли производства, которая последовательно проходит цикл своего развития от начального периода резкого роста через стадию зрелости к постепенному упадку. Этот процесс происходит в двух измерениях: по вертикали (от более существенных инноваций к менее существенным) и по горизонтали (от малой распространенности инновации до полного насыщения ею рынка).

Вертикальная составляющая жизненного цикла инноваций описывается в исследовании Я. Ван Дейна четырьмя фазами развития новой отрасли. В первой фазе (внедрение) существует большое разнообразие потенциальных продуктовых инноваций, но их выбор за-

14

труднен недостатком информации о будущем платежеспособном спросе. Во второй фазе (рост) характер спроса в основном определился и число продуктовых инноваций резко сокращается. Одновременно увеличение объема продаж и стандартизация технологии стимулируют технологические инновации, уменьшающие издержки производства. В третьей фазе (зрелость) темпы роста выпуска продукции снижаются, обостряется конкуренция в результате дифференциации продукции. Инновации сводятся к отдельным улучшениям уже работающей технологии, причем они начинают смещаться от материало- и энергосберегающих технологий к трудосберегающим. И, наконец, в четвертой фазе (упадок) объем продаж снижается, и насыщение рынка компенсируется трудосберегающими технологическими инновациями. Таким образом, в процессе жизненного цикла отрасли происходит постепенное вытеснение продуктовых инноваций технологическими.

Горизонтальная составляющая жизненного цикла инноваций описывается схемой, разработанной С. Девисом, Э. Менсфилдом, А. Ромео. Темп прироста числа фирм, потребляющих инновацию, прямо пропорционален доле фирм, пока еще не потребляющих ее, в общем числе потенциальных потребителей. Скорость диффузии инновации возрастает с ростом ее прибыльности и падает с увеличением ее капиталоемкости. Диффузия инноваций происходит быстрее в наукоемких отраслях. Скорость диффузии зависит также от квалификации высшего менеджмента, распределения совокупности фирм данной отрасли по размерам и т.п.

Завершающим звеном рассматриваемой теории инноваций является анализ взаимосвязей между неравномерностью инновационной деятельности, с одной стороны, и долговременными тенденциями изменения общеэкономической конъюнктуры – с другой.

Исследование «пространственного» аспекта неравномерности инноваций ведется на двух уровнях – отраслевом и региональном. На отраслевом уровне выделяется лидирующий сектор или группа отраслей на основании двух критериев:

лидирующий сектор, во-первых, представляет собой фазу роста жизненного цикла базисных инноваций;

во-вторых, демонстрирует более высокие темпы роста.

Лидирующий сектор – это отрасли, которым свойственны общие признаки:

более высокий уровень квалификации управленческого персонала;

более крупные размеры отдельных отраслей производственных единиц;

более существенная экономия на масштабах производства;

большая «незащищенность» от конкуренции с иностранными фирмами. Согласно исследованиям А. Ван дер Цвана, лидирующий сектор в значительной

степени совпадает с производством инвестиционной продукции. По его мнению, это объясняется тем, что в данном секторе промышленности отрасли обладают относительно коротким жизненным циклом в результате постоянного и сильного давления субинститутов (заменителей).

Региональный разрез «пространственного» кластера связан с анализом межгосударственных различий и разработан в исследованиях Лж. Вэя. Эти различия выражаются в том, что страна, в которой любое из принятых инноваций распространяется быстро и в больших масштабах, развивается быстрее, чем те страны, в которых аналогичный процесс начался позже и идет медленнее.

Переход от одной базисной инновации к их объединению в виде кластера – это не просто формальная процедура, но переход к качественной категории, относящейся к макро уровню.

Директор Российского института проблем глобализации, доктор экономических наук М. Делягии в статье «Информационная революция, глобализация и кризис мировой экономики»

вкачественаиболеесерьезныхопасностейдляразвитиячеловечествавыделяетследующие:

растущуюнестабильность– какфинансовую, такиполитическую;

приобретение массовой нищетой застойного характера не только в отдельных странах, но и целых регионах земного шара (и связанные с этим разрушения социальной ткани и маргинализации отдельных сообществ, экстремизм и необратимая деградация окружающей среды);

15

• возникновение непреодолимого и обусловленного, прежде всего, технологически разрыва между развитыми странами и остальным миром, ведущего к образованию «двухчеловечеств»1.

Одной из важнейших тенденций развития мировой экономики является, как отмечает М. Делягин, монополизация технологий формирования сознания (так называемый high-hume) и, главное, метатехнологий.

Метатехнология — качественно новый тип технологий, который в принципе исключает возможность конкуренции. Последние в явной или неявной форме ставят пользователя в положениелицензиата. Наиболеенаглядныепримерыметатехнологий:

сетевой компьютер. Рассредоточение компьютерной памяти в сети предоставляет разработчику всю информацию пользователя и дает возможность вмешиваться в его деятельность или даже управлять ею. Принцип внешнего управления включенного в сеть компьютера уже реализован – так, по действующему законодательству США все производимое в стране программное обеспечение имеет лазейки, с помощью которых американские спецслужбы осуществляют несанкционированный доступ к хранящейся в них информации и даже изменяют ее в тех случаях, когда это признано соответствующим национальным интересам;

современные технологии связи, позволяющие перехватывать все телефонные сообщения на земном шаре и комплексно анализировать их практически в «онлайиовом» режиме. В ближайшее время станут возможными перехват и полная компьютерная обработка всегообъема сообщений вИнтернете;

различные организационные технологии: технологии управления, которые, влияя на культуру и систему ценностей того или иного общества, но не интегрируясь с ним, ослабляют его конкурентоспособность, технологии формирования массового сознания, адаптация которых к воздействию вызывает необходимость регулярного обновления форм последнего. Без получения обновленных версий таких технологий (они появляются сначала у лидера, а затем тиражируются в остальных странах) массовое

сознание обществ, использующихих, начнетвыходитьиз-подконтролягосударства. Перечисленные технологии из-за своей наибольшей производительности стали

господствующими. Возникновение метатехнологий делает технологический разрыв между более или менее развитыми странами в принципе непреодолимым, что исключает для последних возможность успеха в глобальной конкуренции.

Для России, констатирует М. Делягин, проблемы выхода из «ловушки глобализации» усугубляютсязапредельнымуровнеммонополизацииирегиональнойдифференциации, атакже холодным климатом. В силу этих и других причин отечественное производство и рабочая сила будут конкурентоспособны только при высокой сложности и квалификации. Россия может выжить, толькобудучиумнойирешаясложные проблемы. Упорнапростоеозначаетгибель.

Л. Бляхман и М. Кротов, профессора Санкт-Петербургского госуниверситета, в статье «Глобалиэационное измерение реформы и задачи промышленной политики»* отмечают, что сегодня уже нет никаких сомнений в том, чтопсевдорыночная экономика, утвердившаяся вРоссии в результате реализации избранной рсформационной модели, отодвинула нашу страну на обочину глобализируемого мирового хозяйства. Согласно прогнозу ЦРУ, к 2025 г. отставание России не только от западных стран, но и от Китая, Бразилии, Мексики и иных подобного уровня развития государств станет необратимым; Евразия превратится в чисто географический феномен, где Россия не будет играть ведущейроли. Чтобыэтотпрогнознесбылся, необходима смена реформационного курса, в том числе проведение активной промышленной политики с упором на преобразование предприятий на основе лучших наработок современной мировой экономической мысли. Данное положение в полной мере относится и к Украине, ведущей сходную с Россией экономическую политику.

1 "'Проблемы теории и практики управления. 2001. № 1.

16

Бывший канцлер ФРГ Хельмут Шмидт сформулировал задачу науки и производства таким образом: «… промышленности следует производить продукты и изделия, производство которых для других недоступно и не будет доступным в течение ближайших 10 лет. Это означает, что необходимо стремиться к разработке новых технологий и завоеванию новых рынков. Чего можно достичь только путем ускорения инновационных процессов» [5].

Возрастающее воздействие нововведений на развитие экономики и бизнеса уже стали осознавать большинство хозяйственных руководителей и предпринимателей Украины. Только с инновациями сегодня связываются наибольшие успехи в бизнесе и предпринимательстве, а поэтому необходимо изучать и применять современные методы и формы инновационного менеджмента.

В рамках инновационной теории разрабатываются и практические рекомендации по преодолению затяжной экономической депрессии. Наиболее надежное средство, с точки зрения рассматриваемой концепции, – массовое осуществление базисных инноваций. Сред-

ства для этого могут быть различными:

пассивное ожидание «естественного» окончания депрессии (Г. Менш),

искусственное стимулирование инноваций (X.Фримен),

осуществление институционных изменений.

Это может происходить с целью не только ускорения выхода из кризиса, но и не допущения углубления кризиса, для того чтобы обеспечить экономике возможность самой использовать стимулирующую роль депрессии для активизации инновационной деятельности (А. Кляйнкнехт). Следует подчеркнуть, что все положения современной теории инноваций относятся к рыночной экономике, т.е. обязательным условием действия механизма инноваций является наличие рыночной среды. Только в такой среде возможен естественный процесс возникновения и распространения экономически эффективных инноваций [2].

При этом необходимо отметить сложность проведения исследований в рассматриваемой области, т.к. пока еще недостаточен опыт инновационной деятельности отечественных промышленных предприятий в условиях рыночных отношений. Поэтому сегодня крайне важно, изучая и используя опыт стран с развитой рыночной экономикой, разрабатывать собственные научно-практические рекомендации для организации менеджмента инновационной деятельностью в отдельной организации и экономике страны в целом.

1.3. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационных процессов

Рассматривая вопросы инновационной деятельности, тесно связанной с мировым НТП было бы ошибкой упустить из вида мировой опыт, накопленный человечеством в этой области.

Безусловными лидерами в производстве мировой научной продукции являются США и Япония.

Считается, что примерно 80% всех мировых инноваций создается в США. Затраты США на НИОКР превышают расходы Англии, Франции, ФРГ и Италии вместе взятых и составляют более половины затрат на НИОКР всего капиталистического мира.

Второй мировой державой, осуществляющей огромные расходы на новации, является Япония. По этим расходам на душу населения Япония находится на одном уровне с США.

Такое внимание к НИОКР привело к тому, что в США продается 90% новых товаров и только 10% старых, поступивших на рынок более 5 лет назад.

Успехи страны восходящего солнца также общеизвестны. Если ранее Япония многие инновации заимствовала у Запада и СССР, то в настоящее время есть чему поучиться и у Японии, вышедшей на первое место в мире по производству судов, автомобилей, тракторов, роботов и другой техники.

США придерживаются децентрализованной политики в области управления НИОКР, хотя и существует на федеральном уровне довольно сложный аппарат государственного стимулирования науки и научно технических разработок.

Основными подразделениями аппарата президента является Управление политикой в области науки и техники, функцией которого является формирование научной политики

17

правительства, консультирование других органов правительства и подготовка для президента рекомендаций по развитию науки и техники в стране. Возглавляет это управление советник президента по науке и технике.

При президенте также существует Научно-технический комитет, который рассматривает вопросы развития науки, техники, образования и является консультативным органом.

Главную роль в выработке и реализации государственной научной политики призван играть Национальный научный фонд, созданный в 1950 г. для стимулирования фундаментальных научных исследований.

Фонд финансирует и курирует правительственные программы фундаментального и прикладного характера, разрабатываемые вузами, другими научными центрами, основными из которых являются НАСА – агентство по исследованию космического пространства; Смитсонский институт, Аргонская национальная лаборатория, Лос-Аламосская научная лаборатория и др.

Полу правительственной считается Американская Академия наук, которая является консультантом правительства и проводит экспертизу различных научных проектов.

Основными исполнителями НИОКР В США являются частный сектор экономики (производство) и вузы (85% общего объема).

Сотрудничество вузов и фирм проявляется все теснее и в различных формах. Так, корпорация ИБМ уже в конце 80-х годов имела связи со 180 вузами страны. Эти связи происходят напрямую, через центры нововведений, исследовательские организации, творческие группы во главе с изобретателем, совместные исследовательские центры и технопарки.

Инновационная политика Японии (в отличие от США) четко ориентирована на централизацию управления.

НИОКР в Японии занимается примерно 1 млн. человек. Из них 57% - в частных научных организациях, 32% – в вузах и 11% в государственных НИИ. Проводимые исследования охватывают как естественные и технические науки, так и гуманитарные отрасли знаний.

Главенствующую роль в государственном управлении НИОКР играет аппарат пре- мьер-министра.

Высшим органом управления является Совет по науке и технике, при котором действует Научный совет.

ВНаучном совете представлены ведущие ученые Японии, которые определяют основные научные приоритеты страны.

ВСовет по науке и технике входят министр финансов, министр образования и министр по вопросам экономического планирования.

Совету подчинена Корпорация развития исследований, задача которой состоит во внедрении достижений науки в производство.

Внедрение осуществляется с помощью специальных групп, являющихся аналогами американских внутренних венчуров (см. главу 2).

Как и в США, некоторые министерства в Японии имеют свои научные организации, Министерство внешней торговли и промышленности руководит 16-тью НИИ и центром «За чистую Японию».

Министерству образования подчинены 74 НИИ и 21 государственный университет. Помимо этого, Министерство курирует местные государственные и частные вузы.

Важную роль в инновационной деятельности играют технополисы и национальный институт развития исследований, который финансирует крупные научные проекты, выполняемые частными НИИ.

Вобласти прогнозирования НТП успешно работает Центр по развитию комплексных исследований. Базой для страны стала поведенная центром разработка «Стратегия Японии в

21 веке».

Крупные Японские фирмы имеют собственные НИИ, поддерживаемые правительст-

вом.

18

Заметную роль в формировании тематики НИОКР играют объединения предпринимателей (Федерация экономических организаций), куда входят около тысячи компаний и финансово-промышленных ассоциаций (групп).

Переход украинской экономики к рыночным отношениям сопровождается всевозрастающим научно – техническим и технологическим отставанием от индустриально развитых стран.

Реальные расходы на научно – технические разработки за последние четыре года сократились более чем в шесть раз.

Удельные расходы на инновационную деятельность во Франции и Германии составили в 1993 году 140 дол. на одного научно-технического работника. В США и Японии – соответственно, 118 и 124 дол. (в Украине – около 8 дол.).

Втечение последних пяти лет численность научно – технических работников в Украине уменьшилась вдвое.

Ежегодно за пределы Украины эмигрирует в среднем около 50 тыс. дипломированных специалистов, причастных к инновационной деятельности /25/.

Внастоящее время развитые капиталистические страны, имея 16% населения Земли, потребляют 70% вовлекаемых в производство ресурсов. Отсюда следует, что на душу оставшихся 84% населения их приходится в 12 раз меньше.

Чтобы повсеместно достичь того же уровня потребления ресурсов на душу населения, что и в капиталистических странах, объем потребляемых ресурсов должен возрасти более, чем в пять раз при допущении, что в этих капиталистических странах объем производства не возрастет.

Изложенное подчеркивает сложность нынешнего экономического положения и показывает возможность инноваций и управление инновационной деятельностью, которое обеспечивало бы быстрое внедрение в экономику достижений НТП.

НТП является основным источником экономических и военных достижений государства. Поэтому поддержка инновационных процессов с давних времен стало делом государственной важности.

Успех инновационной деятельности зависит от научно –технического потенциала страны, который определяется материально-технической базой науки - научными кадрами, фондами открытий, изобретений и организационно-управленческой структурой обеспечения НИОКР.

Всовременных условиях рыночное государство берет в основном на себя функции стимулирования НИОКР с целью пополнения рынка новаций и определяет собственные стратегические приоритеты в инновационной деятельности.

Для развития инновационной деятельности государство:

ведет прямое бюджетное финансирование;

предоставляет беспроцентные банковские ссуды малым внедренческим предприятиями отдельным изобретателям;

создает инновационные фонды, пользующиеся налоговыми и таможенными льготами;

создает сеть технополисов и технопарков (см. гл. 2.);

обеспечивает правовую охрану интеллектуальной собственности;

обеспечивает конкуренцию в научной и научно – технической деятельности;

способствует развитию международного научного сотрудничества. Государственная инновационная политика может быть централизованной, децентра-

лизованной и смешанной.

При централизованной политике государство прибегает к жестким директивным мерам по организации работ (Япония, Франция, Нидерланды).

Децентрализованной политике соответствует более сложный механизм, при которой ведущая роль в выборе приоритетов принадлежит субъектам хозяйственной деятельности, а

19

государству отводится роль по обеспечению необходимых условий их деятельности (США, Великобритания).

Смешанной политики придерживаются страны со значительным весом государственного сектора экономики (Швеция), к которому применяется централизованная политика, а по отношению к частному сектору – децентрализованная.

1.4. Государственное регулирование инновационной деятельности в Украине

Перехід від адміністративно-командної системи управління науково-технічним прогресом до ринкового регулювання інноваційної діяльності потребує розробки нового інноваційного механізму адекватного ринковим змінам. Під інноваційним механізмом слід розуміти функціональну модель та сукупність методів регулювання інноваційної діяльності на всіх рівнях управління.

Головною метою інноваційної політики держави к створенню соціальноекономічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу, забезпечення впровадження сучасних екологіч- но-чистих, безпечних, енергота ресурсозбережних технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентноспроможної продукції. Основні напрямки інноваційної політики приведені в табл. 1.1. [6]

Таблиця 1.1

 

Основні напрямки інноваційної політики держави.

 

 

 

Орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;

 

Визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;

 

Формування нормативної правової бази у сфері інноваційної дія-

Основні

льності;

Створення умов для збереження, розвитку і використання вітчиз-

напрямки

няного науково-технічного та інноваційного потенціалу;

інноваційної

Забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-

політики

кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;

 

Ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інно-

 

ваційної діяльності, підтримка підприємництва у науково-

 

виробничий сфері;

 

Здійснень заходів на підтримку міжнародної науково-

 

технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчиз-

 

няної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовні-

 

шній ринок;

 

Фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податко-

 

вої і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

 

Сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;

 

 

 

Інформаційне забезпечення суб`єктів інноваційної діяльності;

 

Підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.

 

 

Регулювання інноваційної політики здійснюється таким шляхом:

визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівні;

формування і реалізація державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм;

створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;

захисту прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності;

фінансової підтримки виконання інноваційних проектів;

20

Соседние файлы в предмете Менеджмент