Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧНІ до курсової з ЕКОЛОГІЇ1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
210.94 Кб
Скачать

30

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ»

для студентів напрямку «геологія»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Харків – 2012

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Екологія» для студентів напрямку «геологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладач О.І. Хріпко. – Харків: ХНУ, 2012. – 29 с.

Затверджено на засіданні кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин, протокол № 3 від 16.10.2012 р.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2. ПОРЯДОК РОБОТИ НАД ТЕМОЮ 5

2.1. Вибір теми курсової роботи 5

2.2. Складання плану курсової роботи 6

2.3. Добір літератури 6

2.4. Вивчення літератури 7

2.5. Написання тексту роботи 7

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 8

3.1. Титульний аркуш 8

3.2. Зміст 10

3.3. Вступ 10

3.4. Головна частина 10

3.5. Висновки 12

3.6. Список використаних джерел 12

4. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 13

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 15

5.1. Загальні вимоги 15

5.2. Нумерація 16

5.3. Правила оформлення ілюстрацій 17

5.4. Правила оформлення таблиць 18

5.5. Правила оформлення формул 19

5.6. Правила цитування та оформлення посилань

на використані джерела 20

5.7. Оформлення списку використаних джерел 21

5.8. Додатки 25

6. ЗАХИСТ РОБОТИ 26

7. ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 26

ДОДАТКИ 28

 1. Загальні положення

Курсова робота з навчальної дисципліни – це індивідуальне завдання, яке передбачає закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота є науковою розробкою конкретної теми дослідження.

Курсові роботи виконуються студентом самостійно із одержанням необхідних консультацій з боку науково-педагогічного працівника.

Головна мета курсової роботи – формування та розвиток навичок самостійної дослідницької роботи, уміння працювати з науковою літературою, самостійно висвітлювати проблему, робити висновки і узагальнення.

У ході підготовки курсової роботи студент повинен навчитися вирішувати такі завдання:

 • формулювати мету і завдання дослідження;

 • розробляти план дослідження;

 • проводити пошук літератури із залученням сучасних інформаційних технологій (працювати з пошуковими системами, електронними бібліотеками та репозитаріями);

 • критично аналізувати, систематизувати і узагальнювати наукову, статистичну та аналітичну інформацію, фактичний матеріал, отримані з різних джерел;

 • оформлювати результати проведеної роботи у відповідності до існуючих вимог, представляти їх в письмовій та електронній формі;

 • створювати ілюстрації за результатами проведеного дослідження;

 • публічно захищати результати виконаної роботи.

Основними вимогами до курсової роботи, є такі:

 • актуальність конкретної наукової проблеми;

 • наявність елементів самостійного творчого науково-практичного дослідження, новий погляд на вже відомі явища і процеси, обґрунтування власних підходів та висновків;

 • застосування методів збору та критичного аналізу наукової, статистичної інформації, закордонних джерел;

 • застосування відповідного понятійного і термінологічного апарату;

 • грамотність, логічність викладення матеріалу з застосуванням наукового стилю, охайність оформлення тексту роботи;

 • наявність авторського ілюстративного матеріалу.

На виконання курсової роботи передбачається 35-40 годин самостійної роботи.

 1. Порядок роботи над темою

Підготовка курсової роботи складається з наступних етапів:

 • вибір теми роботи, погодження теми з керівником;

 • збір матеріалів, пошук літератури за темою роботи, підготовка списку бібліографічних джерел, складання плану курсової роботи;

 • підготовка першого варіанту курсової роботи, консультація з керівником, отримання зауважень;

 • доопрацювання тексту у відповідності до зауважень, остаточне оформлення та здача курсової роботи керівнику для отримання відгуку з попередньою оцінкою;

 • захист курсової роботи на кафедрі.

  1. Вибір теми курсової роботи

Тематика курсових робіт пропонується кафедрою. Тема може бути пов’язана з вирішенням теоретичної або практичної проблеми, а також мати реферативний характер (аналіз і систематизація результатів, отриманих в певних галузях екології, при дослідженні певних екологічних проблем). На першому курсі теми мають переважно реферативний характер.

Студент, за погодженням з керівником, може обрати власну тему курсової роботи, якщо вона відповідає екологічній проблематиці. Вибір теми є більш свідомим, якщо ґрунтується на попередньому вивченні змісту проблеми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.