Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_медики_іст. укр.культури.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
325.12 Кб
Скачать

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Філософський факультет

Кафедра українознавства

Методичні вказівки з курсу “Історія української культури”

для самостійної роботи студентів медичного факультету

Харків 2013

УДК 39(477)(091)(075.8)

ББК 63.3(4 укр)-7я73

Затверджено до друку рішенням ученої ради філософського факультету

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол №  від _______ 2013 р.)

Методичні вказівки з курсу “Історія української культури” для самостійної роботи студентів медичного факультету / Укл. Н. В. Аксьонова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013.

Методичні рекомендації допомагають організовувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія української культури», розробленого згідно з кредитно-модульною системою навчання. Видання знайомить із історією й особливостями перебігу культурних процесів на теренах України від найдавніших часів до сучасності.

УДК 39(477)(091)(075.8)

ББК 63.3(4 укр)-7я73

© Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013

© Н. В. Аксьонова, 2013

© І. М. Дончик, макет обкладинки, 2013

ВСТУП

Метою викладання навчальної дисципліни “Історія української культури” є поглиблення знань студентів з історії та теорії української культури, ознайомлення з головними проблемами культурного надбання та його формування в сьогоденні.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія української культури” є аналіз українського етнонаціонального культурного простіру, розкриття культурної спадщини, допомога студентам з теоретичних питань пов‘язаних з історією культури, а також застосовування основних методів і напрямів дослідження матеріальної та духовної культури України, різних епох історії світової культури.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

  • об’єкт, предмет і метод історії української культури, її понятійно-категоріальний апарат;

  • основні соціально-історично й культурологічні напрями розвитку української культури і мистецтва;

  • сутність матеріальної і духовної культури;

  • роль культурних процесів у формуванні особистості й держави;

основи культурологічного вчення вміти :

  • орієнтуватися в соціально-історичних й культурологічних напрямах розвитку української культури і мистецтва;

  • характеризувати різні аспекти культурного буття;

  • орієнтуватися в сучасних культурних тенденціях;

  • оперувати ціннісним і критичними оцінками у культурній і професійній діяльності;

  • володіти поняттями і розумітися на загальних тенденціях розвитку української культури;

  • формувати особисту творчу уяву і культуру мислення.

Розподіл годин і структура курсу «Історія української культури»

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль І

Тема 1. Культура як соціальне явище

4

1

2

2

Тема 2. Культура України в стародавні часи і добу раннього середньовіччя

4

1

2

2

Тема 3. Культура княжої доби

5

1

2

4

Тема 4. Культура України в польсько-литовську добу

5

1

2

4

Тема 5 Українське козацтво як культурно-історичний феномен

5

1

2

4

Тема 6 Культура і мистецтво України ХVІІІ ст.

5

1

2

4

Разом за модулем 1

28

6

12

20

Модуль ІІ

Тема 7 Українська культура ХІХ ст.

7

1

4

4

Тема 8. Українська культура на зламі ХІХ–ХХ ст. у контексті європейської культури

7

1

4

4

Тема 9. Українська культура в умовах радянизації

6

2

2

2

Тема 10. Культура доби „розвинутого соціалізму”

6

2

2

4

Тема 11. Національно-державне відродження та культура України на кін ХІХ - поч. ХХІ ст.

6

2

2

2

Разом за модулем 2

32

8

14

16

Усього годин

72

14

26

36

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.