Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фізика-9.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
2.41 Mб
Скачать

Закон збереження імпульсу

ВАРІАНТ 1

Завдання 1 (0.5 бали)

За якою формулою можна обчислити зміну імпульсу тіла?

A. F=∆(mv)/ ∆t Б. ∆p=mv1-mv2

В. F = mа. Г. p=mv

Завдання 2 (1 бал)

Автомобіль масою 4 т рухається зі швидкістю 72 км/год. Чому до­рівнює імпульс автомобіля?

А. 80 кг м/с. Б. 144 кг м/с.

В. 8 104 кг м/с. Г. 1,44 105 кг м/с.

Завдання 3 (1 бал)

Сила тяги ракетного двигуна тим більша, чим...

А. ... менша маса газів, що витікають, і більша їхня швидкість.

Б. ... більша маса газів, що витікають, і менша їхня швидкість.

В. ... менша маса газів, що витікають, і менша їхня швидкість.

Г. ... більша маса газів, що витікають, і більша їхня швидкість.

Завдання 4 (1.5 бали)

Яка стала сила діяла на м'яч, якщо за 2 с імпульс м'яча змінився

на 100 кг • м/с?

Завдання 5 (2 бали)

Куля масою 100 г зі швидкістю 10 м/с налітає на нерухомий куб масою 300 г і відскакує назад зі швидкістю 5 м/с. Чому дорівнює швидкість куба після зіткнення?

Завдання 6 (2.5 бали)

Дуло гармати спрямоване під кутом 50" до горизонту. Якою є даль­ність стрільби з цієї гармати снарядами масою 25 кг, якщо під час стрільби відкатні частини гармати масою 500 кг рухаються з максимальною швидкістю 20 м/с? Опір повітря не враховуйте.

ВАРІАНТ 2

Завдання 1 (0.5 бал)

Дві суцільні сталеві кулі різного радіуса можуть мати однакові імпу­льси, якщо ...

А. ... більша куля рухається швидше.

Б. ... більша куля рухається повільніше.

В. ... швидкості куль однакові і спрямовані в один бік.

Г. ... швидкості куль однакові і спрямовані протилежно.

Завдання 2 {1 бал)

Залізнична платформа масою 40 т, що рухається зі швидкістю 3 м/с, зчіплюється з нерухомою платформою масою 20 т. Якою є швидкість платформ після зчеплення?

А. 1 м/с. Б. 1,5 м/с. В. 2 м/с. Г. З м/с.

Завдання 3 (1 бал)

Поїзд метро масою т, що рухався зі швидкістю V, під'їжджає до платформи і зупиняється. Потім він знову набирає швидкість V і рухається далі в тому самому напрямку. Чому дорівнює модуль зміни імпульсу поїзда?

А. 0. Б.mv. В. mv/2. Г. 2тv.

Завдання 4 (1.5 бали)

Який час необхідний для зміни імпульсу спортивного ядра на

40 кг *м/с під дією сили 400 Н?

Завдання 5 (2 бали)

Вагон масою 60 т, що рухався зі швидкістю 1,2 м/с, зіткнувся з неру­хомою платформою масою ЗО т. Яку швидкість набрала платформа, якщо швидкість вагона після зіткнення зменшилася до 0,4 м/с?

Завдання 6 (2.5 бали)

Вертикально вгору була випущена піротехнічна петарда. На висоті 20 м вона розірвалася на два однакові осколки. Перший осколок після розриву став падати без початкової швидкості вертикально вниз, а другий сягнув максимальної висоти 100 м. Якою була початкова швид­кість петарди? Опір повітря не враховуйте. Вважайте, що g = 10 м/с2.

ВАРІАНТ З

Завдання 1 (0.5 бала) За якою формулою можна обчислити імпульс тіла?

A. ∆p=mv1-mv2 Б. F=∆(mv)/ ∆t

B. p=mv Г. F = mа.

Завдання 2 (1 бал)

Якою є маса моделі швидкохідного катера, якщо його імпульс до­рівнює 900 кг *м/с за швидкості 20 м/с?

А. 20 кг. Б. 4 5 кг.

В. 900 кг, Г. 18 т.

Завдання 3 (1 бал)

Двоє хлопчиків, які стоять на кризі, відштовхуються один від од­ного. Порівняйте імпульси хлопчиків відразу після початку руху, якщо маса першого з них у 1,5 разу більша від маси другого.

А. Імпульс першого хлопчика більший у 1,5 разу.

Б. Імпульс другого хлопчика більший у 2,25 разу.

В. Імпульс другого хлопчика більший у 1,5 разу.

Г. Імпульси хлопчиків однакові.

Завдання 4 (1.5 бали)

Сила 5 Н діє на м'яч масою 1 кг. На скільки змінюється швид­кість м'яча за 2 с?

Завдання 5 (2 бали)

Людина масою 60 кг, яка бігла зі швидкістю 4 м/с, стрибнула в нерухомий візок. Якою є маса візка, якщо він почав рухатися зі швидкістю 1 м/с?

Завдання 6 {2.5 бали)

Снаряд, випущений зі швидкістю 400 м/с під кутом 60° до горизонту, у верхній точці траєкторії розірвався на два однакові осколки. Пер­ший осколок відразу після розриву мав швидкість 400 м/с, напрям­лену горизонтально в бік руху снаряда. На якій відстані від місця пострілу впав другий осколок? Опір повітря не враховуйте.

ВАРІАНТ 4

Завдання 1 (0.5 бали)

Замкнутою називається ...

А. ... будь-яка система двох тіл.

Б. ... система тіл, які взаємодіють тільки одне з одним.

В. ... система тіл, які не взаємодіють одне з одним.

Г. ... система тіл, які взаємодіють одне з одним і з довколишніми

тілами.

Завдання 2 (1 бал)

Яку швидкість набере ящик із піском, якщо в ньому застрягне куля, що летіла горизонтально? Маса кулі 20 г, швидкість 250м/с, маса ящика 40 кг. Тертя ящика об підлогу не враховуйте.

А. 12,5 см/с. Б. 6,75 м/с. В. 12,5 м/с. Г. 125 м/с. Завдання 3 (1 бал)

Під час посадки реактивні літаки вмикають реверс — спрямовують реактивний струмінь двигунів не назад, а вперед. Це роблять для ...

А. ... зменшення гальмівної сили.

Б. ... збільшення шляху, пройденого по посадочній смузі.

В. ... зменшення прискорення під час посадки.

Г. ... збільшення гальмівної сили.

Завдання 4 (1.5 бали)

Чому дорівнює маса космічного апарата, якщо за 10 с під дією сили 1 кН він змінив свою швидкість на 40 м/с?

Завдання 5 (2 бали)

М'яч масою 400 г, що рухався зі швидкістю 10 м/с у горизонталь­ному напрямі, влучив у нерухому пластикову пляшку з водою ма­сою 800 г і відлетів у протилежному напрямі. Пляшка набрала швидкість 6 м/с. З якою швидкістю відлетів м'яч?

Завдання 6 (2.5 бали)

Граната падала без початкової швидкості з висоти 245 м. Через 3 с після початку падіння граната розірвалася на два однакові оскол­ки. Перший осколок, що летів вертикально вгору, сягнув початко­вої точки. Скільки секунд після розриву падав другий осколок? Опір повітря не враховуйте, вважайте, що g = 10 м/с2.

ВАРІАНТ 5

Завдання 1 (0.5 бала) Яка з формул пов'язує зміну імпульсу тіла з імпульсом сили?

А. F = та. Б. р = тv.

В. F∆t= ∆(mv) Г. ∆р = тv2 – тv1

Завдання 2 (1 бал)

У скільки разів відрізняються імпульси автомобіля масою 1 т, що рухається зі швидкістю 9 км/год, і гарматного снаряда масою 25 кг, що рухається зі швидкістю 250 м/с?

А. Імпульс автомобіля більший у 2,5 разу.

Б. Імпульс автомобіля більший у 4 рази.

В. Імпульси тіл однакові.

Г. Імпульс снаряда більший у 2,5 разу.

Завдання 3 (1 бал)

Спортсмен масою т біжить зі сталою швидкістю о по круговій до­ріжці. Кожне коло він пробігає за час Т. Яким є модуль вектора зміни імпульсу спортсмена за час Т/2?

А. 0. Б. тv.

В. тv. Г. 2mv.

Завдання 4 (1.5 бали)

На скільки змінюється імпульс авіамоделі за 20 с під дією сталої сили 800 Н?

Завдання 5 (2 бали)

М'ячик масою 200 г, що рухається горизонтально зі швидкістю 8 м/с, вдаряється об нерухомий ящик масою 800 г і відскакує в протилежному напрямі зі швидкістю 2 м/с. Якою є швидкість ящика після зіткнення, якщо тертя відсутнє?

Завдання 6 (2.5 бали)

Снаряд, випущений зі швидкістю 500 м/с під кутом 45° до горизонту, у верхній точці траєкторії розірвався на два однакові осколки. Пе­рший осколок повернувся до місця пострілу по траєкторії польоту снаряда. На якій відстані від місця пострілу впав другий осколок? Опір повітря не враховуйте.

ВАРІАНТ 6

Завдання 1 (0.5 бала) Прикладом реактивного руху є ...

А. ... рівноприскорений рух автомобіля по шосе.

Б. ... старт космічної ракети.

В. ... рух м'яча під час гри у футбол.

Г. ... рух супутника Землі по коловій орбіті.

Завдання 2 (1 бал)

Воротар ловить футбольний м'яч, що летить зі швидкістю 54 км/год. Якої швидкість набуває при цьому воротар, якщо маса м'яча дорів­нює 600 г, а воротаря — 80 кг?

А. 11,25 см/с. Б. 40,5 см/с. В. 1,1 м/с. Г. 1,5 м/с.

Завдання 3 (1 бал)

У якому випадку можна знехтувати імпульсом сили тяжіння порів­няно з імпульсами інших сил, що діють на тіло?

А. Під час підняття повітряної кулі.

Б. Під час удару по тенісній кульці.

В. Під час спуску парашутиста.

Г. Під час зльоту літака.

Завдання 4 (1.5 бали)

Санки масою 10 кг, що ковзали по гладенькій горизонтальній по­верхні льоду зі швидкістю 10 м/с, виїхали на ділянку, посилану піском. Тут на них діяла стала гальмівна сила 50 Н. Через який час санки зупинилися?

Завдання 5 (2 бали)

Вагон масою 80 т, що рухався зі швидкістю 0,8 м/с, зіткнувся з нерухомою платформою масою 10 т. З якою швидкістю рухався після зіткнення вагон, якщо платформа набула швидкість 1,2 м/с?

Завдання 6 (2.5 бали)

Із землі вертикально вгору з початковою швидкістю 40 м/с кида­ють пластилінову кульку. На висоті 60 м ця кулька стикається і злипається з іншою такою ж, що падає з висоти 65 м. Якою є швидкість утвореного тіла відразу після зіткнення, якщо опором повітря можна знехтувати? Вважайте, що g = 10 м/с2.

ВАРІАНТ 7

Завдання 1 (0.5і бали)

Яка з формул є математичним записом другого закону Ньютона

в імпульсній формі?

А. F = та. Б. р = тv.

В. F∆t= ∆(mv) Г. ∆р = тv2 – тv1

Завдання 2 (1 бал)

Імпульс тіла дорівнює 1200 кг *м/с за швидкості 18 км/год. Якою є маса тіла?

А. 5 кг. Б. 15 кг.

В. 240 кг. Г. 1200 кг.

Завдання 3 (1 бал)

Автомобілі А і В рухаються рівномірно: А — по прямій дорозі, В — по кільцевій трасі. Виберіть правильне твердження,

А. Вектори імпульсів обох автомобілів не змінюються.

Б. Вектор імпульсу автомобіля А змінюється за модулем.

В. Вектор імпульсу автомобіля А змінюється за напрямом.

Г. Вектор імпульсу автомобіля В змінюється за напрямом.

Завдання 4 (1.5 бали)

Дія якої сили дозволить за 10 с розігнати тіло масою 100 кг, що спочатку перебувало в спокої, до швидкості 25 м/с?

Завдання 5 (2 бали)

Людина, яка бігла зі швидкістю 8 м/с, стрибнула в нерухомий ві­зок масою 20 кг. Якою є маса людини, якщо візок почав рухатися зі швидкістю 6 м/с?

Завдання 6 (2.5 бали)

Снаряд, випущений під певним кутом до горизонту, на висоті 2 км розірвався на два однакові осколки. Відразу після розриву осколки мали горизонтальні швидкості 100 і 200 м/с, напрямлені в один бік. Знайдіть початкову швидкість снаряда, не враховуючи опір повітря і вважаючи, що g = 10 м/с2.

ВАРІАНТ 8

Завдання 1 (0.5 бали) Згідно із законом збереження імпульсу...

А. ... імпульс сили дорівнює зміні імпульсу тіла.

Б. ... імпульс тіла дорівнює добутку його маси на швидкість.

В. ... повний імпульс замкнутої системи тіл не змінюється.

Г. ... повний імпульс замкнутої системи дорівнює векторній сумі імпульсів тіл, що складають цю систему.

Завдання 2 (1 бал)

Мисливець, накинувши ласо на оленя, який біг, від ривка полетів уперед зі швидкістю 3 м/с, а швидкість оленя зменшилася з 10 до 8 м/с. Якою є маса оленя, якщо маса мисливця 80 кг? А. 80 кг. В. 120 кг. В. 160 кг. Г. 240 кг.

Завдання 3 (1 бал)

Граната розірвалася на два осколки. Осколки відразу після розри­ву полетіли з однаковими за модулем швидкостями: перший — уго-РУ, другий — униз. Маса другого осколка більша від маси першого. Швидкість гранати перед розривом була ...

А. ... напрямлена вгору. Б. ... напрямлена вниз.

В. ... рівною нулю. Г. ... напрямлена горизонтально.

Завдання 4 (1.5 бали)

На скільки зміниться швидкість пасажирського літака масою 50 т

за 25 с під дією сталої сили 100 кН?

Завдання 5 (2 бали)

Куля масою 2,5 кг, що рухалася зі швидкістю 8 м/с, налетіла на нерухомий камінь і відлетіла в протилежному напрямі зі швид­кістю 4 м/с. Якою є маса каменя, якщо він набрав швидкість 2 м/с? Тертя не враховуйте.

Завдання 6 (2.5 бали)

Петарда для феєрверка, запущена вертикально вгору з початковою швидкістю 20 м/с, на висоті 10 м розірвалася на дві однакові час­тини. Перша впала біля місця старту через 1 с після розриву. Скіль­ки секунд після розриву падала друга частина? Опір повітря не враховуйте, вважайте, що g = 10 м/с2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.