Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
D-Яна_ВалерБЖД_1_4[1].doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
328.19 Кб
Скачать

Тема № 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

  1. Структура, мета та значення дисципліни.

  2. Основні поняття та визначення БЖД.

  3. Причини та наслідки небезпек.

  4. Ризик як оцінка небезпек.

  5. Психофізіологічні небезпеки.

  1. Структура, мета та значення дисципліни.

Проблема безпеки життєдіяльності (БЖД) людини і всього суспільства в сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності.

Структура БЖД:

 1. Теоретичні основи БЖД.

 2. Природні основи БЖД

 3. БЖД в умовах прживання (побут).

 4. БЖД на виробництві

 5. БЖД в умовах надзвичайних ситуацій.

Актуальність проблем БЖД в теперішній час визначається рядом причин:

1) порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу;

2) зростання числа техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі складними технічними системами;

3) соціально-політична напруженість у суспільстві.

Так, згідно з прийнятою у 1992 році в Ріо-де-Жанейро Концепцією ООН „Про сталий людський розвиток” та схваленою в 1997 році Постановою Верховної Ради України Концепцією національної безпеки України (№ 3\97-ВР від 16.01.1997), людина та її здоров’я є найбільшою цінністю держави, яка повинна докладати чимало зусиль для створення умов безпечної життєдіяльності всього населення України.

У 1998 році Верховною Радою України були схвалені “Основні напрями державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”. Проголошена національна екологічна політика базується на органічному поєднанні вирішення економічних та екологічних проблем у процесі соціально-економічного реформування нашого суспільства, створенні умов для розв’язання екологічних проблем.

Одним із головних напрямів забезпечення безпеки населення України є належна освіта з проблем безпеки. Це відображено у затвердженій 12 березня 2001 року Міністерством освіти і науки України Концепції освіти з напряму „Безпека життя і діяльності людини” та реалізується через вивчення комплексу дисциплін: валеології, екології, охорони праці, ергономіки, цивільної оборони тощо, чільне місце серед яких посідає безпека життєдіяльності, що враховує досвід Європейської системи освіти у сфері ризику,

Безпека життєдіяльності – це галузь, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища також, розробка і реалізація відповідних засобів та заходів щодо створення безпечних умов життя і діяльності людини.

Безпека життєдіяльності – це дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка формує теоретичний і методологічний апарат, необхідний для подальшого вивчення охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільної оборони, які розглядають конкретні небезпеки і способи захисту від них.

Об’єктом вивчення безпеки життєдіяльності є людина у всіх аспектах її діяльності (фізичному, психологічному, духовному, суспільному).

Предмет БЖД вивчаає:

- загальні питання безпеки;

- взаємодію людини з навколишнім середовищем;

- основи фізіології та раціональних умов роботи;

- анатомо-фізіологічні наслідки дії на людину небезпечних і шкідливих факторів та причини їхнього формування;

- ідентифікацію небезпечних і шкідливих факторів впливу надзвичайних ситуацій;

- способи й методи підвищення безпеки технічних засобів і технологічних процесів;

- основи проектування та використання екобіозахисної техніки;

- методи дослідження стійкості функціонування об'єктів і технічних систем у НС;

- прогнозування та запобігання НС;

- розробку дій для захисту населення і виробничого персоналу та ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих;

- правові, нормативно-технічні й організаційні основи БЖД;

- контроль і керування умовами життєдіяльності.

Головні цілі БЖД полягають:

- у формуванні в людини свідомого й відповідального відношення до питань особистої та колективної безпеки;

- навчанні людини здатності розпізнавати й оцінювати потенційні загрози;

- визначенні шляхів надійного захисту від небезпек;

- умінні надання допомоги собі та постраждалим;

- у навичках оперативної ліквідації наслідків небезпек у різноманітних сферах людської діяльності.

БЖД, як наука, розглядає проблеми охорони здоров'я і безпеки людини в навколишньому середовищі, розкриває небезпечні та шкідливі фактори, розробляє методи й способи захисту людини шляхом зниження небезпечних і шкідливих факторів до припустимих значень, розробляє способи ліквідації наслідків небезпечних і надзвичайних ситуацій.

Дисципліна „Безпеки життєдіяльності” має світоглядно професійних характер, має зв'язок з:

 1. гуманітарні науки (філософія, теологія, лінгвістика);

 2. природничі науки (математика, фізика, хімія, біологія);

 3. інженерні науки (технічне конструювання, опір матеріалів, інженерна справа, електроніка);

 4. науки про людину (медицина, психологія, ергономіка, педагогіка);

 5. науки про суспільство (соціологія, економіка, право).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]